Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Tutorstvo
Uvajalno študentsko tutorstvo

Uvajalno študentsko tutorstvo je namenjeno študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju. V tem obdobju je veliko sprememb in novosti, ki jih mora študent bruc usvojiti za uspešen začetek študija. Tutorji študenti novincem pomagajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in svetovanjem, kako ukrepati v primerih, ko naletijo na težavo. V primeru, da je študentova težava zelo zahtevna in je potrebna strokovna pomoč, skuša tutor študent študenta usmeriti po ustrezno obliko le-te.

Uvajalni tutor študent je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika prve ali druge stopnje in vsak absolvent katere koli smeri študija, ki ima status rednega ali izrednega študenta na Univerzi v Ljubljani. Vsako leto na članicah UL potekajo razpisi za prosta mesta uvajalnih tutorjev študentov. Kriterije za izbor med kandidati oblikuje komisija/pomočnik za tutorstvo posamezne članice, pri izboru pa praviloma ocenjujejo, kako dobro študent pozna:

 • delovanje članice, njene študijske programe, pravila in oblike pomoči, ki jih članica nudi,
 • širšo študentsko problematiko, osnove svetovanja, komunikacijske tehnike in osnove reševanja težav.

Izbrani študent se mora pred začetkom dela oziroma študijskega leta udeležiti usposabljanja za tutorje študente, ki ga organizirata Univerza v Ljubljani in njena članica.

Pomembna osebnostna lastnost uvajalnega tutorja študenta je, da ima pozitiven odnos do tutorskega dela. Znati mora sprejemati in upoštevati mnenja drugih ljudi, se vživeti v njihove težave ter jim nuditi pomoč. Hkrati mora znati jasno postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu s svojo skupino študentov, v primeru težav pa se pravočasno obrniti na odgovorno osebo za tutorstvo na članici UL.

Temeljne naloge uvajalnega tutorja študenta:

 • Usposablja se po programu za izobraževanje tutorjev študentov.
 • Študentu individualno svetuje in pomaga v skladu s tutorskim programom članice.
 • Študenta seznani z vsemi viri informacij in ga spodbuja, da jih tudi sam poišče.  
 • Študentu pojasnjuje vsebino različnih smeri študija in ga spodbuja pri iskanju zanj najustreznejše smeri.
 • Študenta opozarja na različne načine učenja: kaj je bolj in kaj manj pomembno, na kaj mora biti pozoren pri posameznih predmetih, katera literatura je najprimernejša za posamezen predmet ipd.
 • Svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki so nastale v odnosu med študentom in učiteljem.
 • Študenta spodbuja, da se vključuje v dodatne dejavnosti na fakulteti, s čimer spodbuja razvoj njegovih talentov.
 • Redno se udeležuje srečanj uvajalnih tutorjev pod vodstvom koordinatorja.
 • Po potrebi pomaga pri administraciji spletnih strani za tutorje.
 • Po potrebi sodeluje pri vpisu študentov novincev na članico UL in na informativnih dnevih le-te.
 • Vodi evidenco dela s študenti, na podlagi katere sestavi letno poročilo o svojem delu.

Uvajalni tutor študent je študentom na razpolago na tutorskih urah, ki lahko potekajo individualno ali skupinsko. Že ob prvem srečanju jim mora razložiti, kdaj in na kakšen način jim je na razpolago oziroma kako lahko z njim komunicirajo. Seznani naj jih z urnikom tutorskih ur in s svojimi kontaktnimi podatki        (z elektronskim naslovom in po želji tudi s telefonsko številko). Od uvajalnega tutorja študenta se pričakuje, da na elektronsko pošto odgovarja čim bolj ažurno.

Izkušnja uvajalnega tutorja študenta na Filozofski fakulteti v študijskem letu 2009/2010


Če se študent znajde v situaciji, ko mu tutor ne zna pomagati, ga slednji pospremi do ustrezne službe, ki mu lahko ponudi odgovore na njegova vprašanja. Pogosto se zgodi, da študenta napotimo do referata za študentske zadeve – če gre za povsem organizacijske stvari. Pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na vsebino in način študija, se tutor skupaj s študentom odpravi do predstojnika oddelka in oddelčne tajnice. V redkih primerih se poslužujemo tudi drugih strokovnih služb.
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • prisotnost pri predavanjih,
 • prijava/odjava od izpitov,
 • sprememba smeri študija,
 • možnost izmenjav,
 • organizacija urnika,
 • zapiski in gradiva,
 • kako se pripraviti na izpit.
Ovire za tutorje:
 • neodzivnost študentov.
 • prehod na bolonjski sistem