Študentski Svet Univerze v Ljubljani
tel: 01 2418 655 
 e-naslov: studentski.svet@uni-lj.si

Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Študentski svet sestavljajo predsedniki in podpredsedniki Študentskih svetov članic.

Člani študentskega sveta na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in dva podpredsednika. Študentski svet lahko ob izvolitvi predsednika in podpredsednikov izvoli tudi njihove namestnike.

Mandat članov Študentskega sveta traja eno leto. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet univerze oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze in voli člane organov univerze in predlaga kandidate za njihova delovna telesa iz vrst študentov.

Novice in dogodki