Kdo?
Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta.

Zakaj? 
Člani Študentskega sveta so predstavniki študentov in so edini predstavniki študentov v strukturi fakultete oziroma Univerze. Študentski svet je tako z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom Univerze v Ljubljani doloeen za edinega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Čemu?
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet univerze oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze in voli člane organov univerze in njihovih delovnih teles iz vrst študentov.
Skratka študentje preko Študentskega sveta lahko sodelujemo v organih fakultete oziroma univerze, o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten.

Kako postati član?
Volitve v študentske svete potekajo na elanicah ljubljanske univerze drugi polni teden v novembru. Načeloma potekajo tako, da se iz vsakega letnika oziroma smeri izvoli po enega predstavnika, ki ga volijo študentje tistega letnika. Člani študentskega sveta članice nato izmed sebe izvolijo vodstvo, predsednika, podpredsednika, tajnika. Izvolijo pa tudi predstavnike študentov v senatu, komisijah senata ter akademskem zboru, ponekod pa tudi predstavnika študentov v upravni odbor fakultete. Za te funkcije lahko kandidira vsak študent ljubljanske univerze.

Si za sodelovanje?
Delovanje študentskega sveta članice je predvsem odvisno od aktivnosti ter zavzetosti njegovih članov, pripravljenosti vodstva na sodelovanje, prepoznavnosti med študenti in vztrajnosti.

Prisotnost študentskih predstavnikov v organih univerze in članic je naša pravica in dolžnost.

Na večini članic ima študentski svet sejo enkrat mesečno. V kolikor vas zanima, se jih lahko udeležite, saj so javne.

V kolikor si pripravljen sodelovati pri delu študentskega sveta, se prosim oglasi pri predstavnikih na svoji članici, kjer te bodo sprejeli z odprtimi rokami, saj dela nikoli ne zmanjka.