Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje.

Temeljni cilj Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa VARSTVO OKOLJA je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo kompleksno problematiko okolja znali reševati z interdisciplinarnim pristopom. Program je interdisciplinaren in namenjen razvijanju znanj s področij biotehnike, tehnike, naravoslovja, medicine ter družboslovja in humanistike. Cilj programa je usposobiti doktoranda za ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje zahtevnih okoljskih problemov z interdisciplinarnim pristopom.

Študijski program 3. stopnje Varstvo okolja je naslednik predhodnega štiriletnega univerzitetnega podiplomskega študija, ki ga je Univerza v Ljubljani prvič razpisala leta 2003.

Predstavitveni zbornik    
Spremembe predstavitvenega zbornika (v študijskem letu 2016/2017)
e-knjiga

Predstavitveni zbornik (v študijskem letu 2017/2018)

Učni načrti 


VIS VARSTVO OKOLJA (spletni referat)

Seznam potencialnih mentorjev

Izjava mentorja - za leto 2016/2017
Izjava mentorja - za leto 2017/2018

Izjava somentorja - za leto 2016/2017
Izjava somentorja - za leto 2017/2018

AKTUALNO

Skupni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja v študijskem letu 2017/2018 

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:
1)    Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 26. avgusta 2017 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.
2)    Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 26. avgusta 2017 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih ) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine).
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela).
3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2017/2018 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/ )

Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):
1. Dosežki in nagrade (dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in morebitnih nagradah)
2. Predlog raziskovalne teme (kandidat na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj pet virov, povezanih s temo)

Izjavi mentorja in somentorja (kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja in somentorja, ki praviloma prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic univerze. Izjavi mentorja in somentorja lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu).

Seznam potencialnih mentorjev

Informativni dnevi:
7. 3. 2017 ob 17.00 na EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
18. 4. 2017 ob 15.00 na VF, Gerbičeva 60, Ljubljana, podiplomska predavalnica
16. 5. 2017 ob 16.00 na FS, Aškerčeva 6, Ljubljana, predavalnica I/1
18. 5. 2017 ob 17.30  na BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, v sejni sobi dekanata
25. 5. 2017 ob 14.00 na MF, Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba v tajništvu
25. 5. 2017 ob 17.00, PF, Poljanski nasip 2, Ljubljana, modra predavalnica
2. 6. 2017 ob 17.00 na FPP, Pot pomorščakov 4, Portorož, predavalnica 205
5. 6. 2017 ob 16. 00 na FF, Aškerčeva 2, Ljubljana, predavalnica 15
7. 6. 2017 ob 15.00 na FKKT, Večna pot 113, Ljubljana, predavalnica 1
13. 6. 2017 ob 16. 00 na FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, predavalnica 21
13. 6. 2017 ob 16.30 na FGG, Jamova 2, Ljubljana, v svečani dvorani (II. nadstropje)

Študijsko leto 2016/2017

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2016/2017 

Urniki

Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo

Doktorski seminar v 2. letniku

Ostali urniki  v študijskem letu 2016/2017 bodo objavljeni naknadno. 

Ostale informacije

Cenik storitev UL

Obrazci in navodila

Pravila in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani

Informacija o sofinanciranju doktorskega študija

 

Dogodki: 

Poletna šola Naravne nesreče,  Ljubljana, od 21. 5. do 10. 6. 2017

Vabilo na poletno šolo; Poletna šola Varovanje okolja,  Ljubljana, od 27. 6. do 17. 7. 2016 - zaključeno

 

ARHIV