Prva stran
 1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 2. Magistrski študijski programi
 3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Prijava in vpis na doktorski študij Biomedicina

Število vpisnih mest je za vsako študijsko leto določeno z razpisom za vpis.

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe, ki ga Univerza objavi predvidoma v mesecu februarju na spletni strani.


Vpis in vse postopke v zvezi s pridobitvijo znanstvenega naslova izvede članica, koordinatorica znanstvenega področja. Vpis na znanstvena področja biokemija in molekularna biologija, medicina – klinična usmeritev, medicina – temeljna usmeritev, javno zdravje, nevroznanost je na Medicinski fakulteti, vpis na znanstvena področja farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter toksikologija je na Fakulteti za farmacijo, vpis na znanstveno področje genetika je na Biotehniški fakulteti, vpis na znanstveno področje veterinarska medicina je na Veterinarski fakulteti, vpis na znanstveno področje mikrobiologija je izmenično na Medicinski fakulteti in Biotehniški fakulteti.

Vpis poteka septembra na članicah, koordinatoricah znanstvenih področij. Točni datumi vpisov so objavljeni na spletni strani.

Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v posamezni letnik doktorskega študijskega programa podpišeta pogodbo o izobraževanju.

Skupni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina v študijskem letu 2017/2018   - ZAKLJUČEN

Rok za prijavo je 16. avgust 2017.

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:
1)    Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 16. avgusta 2017 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Biomedicino, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.
2)    Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 16. avgusta 2017 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Biomedicino ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenih študijskih programih 1. in 2. stopnje oz. na enovitem magistrskem študiju ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih ) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine)
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskih programih 1. in 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela.)
3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2017/2018 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij)

Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa)
1. Bibliografija (bibliografija oz. druga dokazila o objavljenih ali v objavo sprejetih znanstvenih člankih v reviji z recenzijo, npr. kopije raziskovalnih člankov)
2. Študentske nagrade in priznanja (dokazilo o avtorstvu pri nagrajeni študentski nalogi, npr: Prešernova nagrada na UL, Prešernova nagrada na fakulteti, Prešernovo priznanje, Krkina nagrada)
3. Mednarodne nagrade (dokazilo o nagradi/ah na mednarodnih tekmovanjih)
4. Specializacija (dokazilo o opravljeni strokovni specializaciji)
5. Obrazec Seznam prilog
6. Izjava mentorja o prevzemu mentorstva (zaželeno je, da kandidati že k prijavi priložijo pisno izjavo mentorja/-ice o prevzemu mentorstva, vključno s tremi referencami s področja predvidene teme doktorske disertacije.

Seznam potencialnih mentorjev


SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).


Informativni dnevi:

18. 4. 2017 ob 15.00 na VF, Gerbičeva 60, Ljubljana, podiplomska predavalnica
18. 5. 2017 ob 17.30  na BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, v sejni sobi dekanata
23. 5. 2017 ob 15.00 na FFA, Aškerčeva 7, Ljubljana, predavalnica P1
25. 5. 2017 ob 14.00 na MF, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, sejna soba v tajništvu

 Vpisi v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina bodo potekali elektronsko preko informacijskega sistema VIS https://visulbm.uni-lj.si/. Obvestila in podrobna navodila za vpis bodo študenti in kandidati prejeli s članice, koordinatorice znanstvenega področja, na katerega so oz. se bodo vpisali.

 
VPIS V 1. LETNIK
doktorskega študijskega programa Biomedicina:
Izbrani kandidati za vpis v 1. letnik bodo po pošti skupaj z dokumentacijo za vpis po seji Programskega sveta Biomedicina, ki bo 31. 8. 2017, prejeli tudi uporabniška imena in gesla za vstop do informacijskega sistema.

 -vpis na znanstveno področje BIOKEMIJA IN MOLEKULARNA BIOLOGIJA, JAVNO ZDRAVJE, MEDICINA - KLINIČNA USMERITEV, MEDICINA - TEMELJNA USMERITEV, in NEVROZNANOST, ki jih koordinira Medicinska fakulteta, bo od srede, 6. septembra 2017 do srede, 13. septembra 2017.  Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za podiplomski študij na Medicinski fakulteti (ga. Milena Bavčar 01/ 543 77 24), Vrazov trg 2, Ljubljana.

 -vpis na znanstvena področja FARMACIJA, KLINIČNA BIOKEMIJA IN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA ter TOKSIKOLOGIJA, ki jih koordinira Fakulteta za farmacijo, bo v petek, 15. septembra 2017, od 9. do 11. ure v predavalnici P5, 2. nadstropje, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Študentski referat Fakultete za farmacijo (ga. Tanja Kadunc 01/ 476 95 06).

 - vpis na znanstveno področje GENETIKA in MIKROBIOLOGIJA, ki ga koordinira Biotehniška fakulteta, bo od srede, 13. septembra 2017 do ponedeljka, 25. septembra 2017.. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za študij 3. stopnje na Biotehniški fakulteti (mag. Vesna Ješe Janežič 01/ 320 30 27), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 - vpis na znanstveno področje VETERINARSKA MEDICINA, ki ga koordinira Veterinarska fakulteta, bo v torek, 19. septembra 2017 od 10. do 11. ure v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje na Veterinarski fakulteti (mag. Mateja Stvarnik 01/ 477 91 47), Gerbičeva ulica 60, Ljubljana.

  

VPIS V VIŠJE LETNIKE doktorskega študijskega programa Biomedicina:

 - vpis v 2., 3. letnik in dodatno leto znanstvenih področij BIOKEMIJA IN MOLEKULARNA BIOLOGIJA, MEDICINA – KLINIČNA USMERITEV, MEDICINA - TEMELJNA USMERITEV, MIKROBIOLOGIJA, NEVROZNANOST in JAVNO ZDRAVJE oz. SOCIALNA MEDICINA bo od četrtka, 14. septembra 2017 do četrtka, 28. septembra 2017.

 - vpis v 2., 3. letnik in dodatno leto znanstvenih področij FARMACIJA, KLINIČNA BIOKEMIJA IN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA ter TOKSIKOLOGIJA bo v petek, 22. septembra 2017, od 9. do 13. ure v študentskem referatu, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 9 (visoko pritličje – desno), Ljubljana. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Študentski referat Fakultete za farmacijo (ga. Tanja Kadunc 01/ 476 95 06).

 - vpis v 2., 3. letnik in dodatno leto znanstvenega področja GENETIKA, ki ga koordinira Biotehniška fakulteta, bo ponedeljka, 28. avgusta 2017 do ponedeljka, 25. septembra 2017. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za študij 3. stopnje na Biotehniški fakulteti (mag. Vesna Ješe Janežič 01/ 320 30 27), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 - vpis v 2., 3. letnik in dodatno leto znanstvenega področja VETERINARSKA MEDICINA, ki ga koordinira Veterinarska fakulteta, bo v torek, 26. septembra 2017 od 10. do 11. ure v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje na Veterinarski fakulteti (mag. Mateja Stvarnik 01/ 477 91 47), Gerbičeva ulica 60, Ljubljana.

  

POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK:

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT, od katerih doktorand opravi najmanj 20 KT iz obveznega temeljnega predmeta, 30 KT pa lahko pridobi z opravljenim individualno raziskovalnim delom.

 POGOJI ZA VPIS V 3. LETNIK:

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika (vsi izpiti) in so uspešno predstavili temo doktorske disertacije.

 Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

 

V interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Tem kandidatom programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (http://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/), skladno s Statutom UL.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na:

 • uspehu pri študiju 2. stopnje oz. uspehu na enovitem magistrskem študijskem programu, ovrednotenem s 300 kreditnimi točkami oz. uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju in
 • izbirnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
  • objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo
  • nagrade in priznanja
  • strokovna specializacija
  • in drugo.

Način točkovanja določi Programski svet. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Znanja in spretnosti, pridobljena s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno z Merili za akreditacijo študijskih programov, priznavala pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, odloča Programski svet oziroma pooblaščeni koordinator znanstvenega področja.

Pri priznavanju tovrstnih znanj in spretnosti se upoštevajo:

 • strokovna specializacija
 • druga diploma visokošolskega zavoda
 • dosedanje znanstveno raziskovalno delo
 • objavljena znanstvena dela
 • strokovna izpopolnjevanja
 • ustrezne delovne izkušnje

Šolnina 

Šolnina se plačuje za vsako študijsko leto posebej oz. za vsak letnik, ki ga študent vpiše in je določena v ceniku UL za posamezno študijsko leto. Cenik, ki ga sprejme Upravni odbor UL, je objavljen na spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/.
Vpisne stroške, šolnine in druge prispevke ureja Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. 

Možnosti štipendiranja

Več informacij o možnostih štipendiranja najdete na:


Cenik storitev UL