Prva stran
 1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 2. Magistrski študijski programi
 3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA
Prijava in vpis na doktorski študij Varstvo okolja

Število vpisnih mest je za vsako študijsko leto določeno z razpisom za vpis. 

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe, ki ga Univerza objavi predvidoma v mesecu februarju na spletni strani.

Vpis poteka v mesecu septembru na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, datumi vpisov so objavljeni na spletni stran.

Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v posamezni letnik doktorskega študijskega programa podpišeta pogodbo o izobraževanju.

Skupni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018

Razpis za sofinanciranje šolnine na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Varstvo okolja za študijsko leto 2017/2018 - ZAKLJUČEN

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja v študijskem letu 2017/2018 

Drugi prijavni rok je odprt od 6. do 20. septembra 2017.

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:

1)    Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 26. avgusta 2017 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

2)    Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 26. avgusta 2017 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenih študijskih programih 1. in  2. stopnje oz. na enovitem magistrskem študiju ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih ) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine).
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 1. in 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela).
3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2017/2018 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij)

 Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):
1. Dosežki in nagrade (dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in morebitnih nagradah)
2. Predlog raziskovalne teme (kandidat na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj pet virov, povezanih s temo)

Izjavi mentorja in somentorja (kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja in somentorja, ki praviloma prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic univerze. Izjavi mentorja in somentorja lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu).

Seznam potencialnih mentorjev

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).


Informativni dnevi:
7. 3. 2017 ob 17.00 na EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
18. 4. 2017 ob 15.00 na VF, Gerbičeva 60, Ljubljana, podiplomska predavalnica
16. 5. 2017 ob 16.00 na FS, Aškerčeva 6, Ljubljana, predavalnica I/1
18. 5. 2017 ob 17.30  na BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, v sejni sobi dekanata
25. 5. 2017 ob 14.00 na MF, Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba v tajništvu
25. 5. 2017 ob 17.00, PF, Poljanski nasip 2, Ljubljana, modra predavalnica
2. 6. 2017 ob 17.00 na FPP, Pot pomorščakov 4, Portorož, predavalnica 205
5. 6. 2017 ob 16. 00 na FF, Aškerčeva 2, Ljubljana, predavalnica 15
7. 6. 2017 ob 15.00 na FKKT, Večna pot 113, Ljubljana, predavalnica 1
13. 6. 2017 ob 16. 00 na FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, predavalnica 21
13. 6. 2017 ob 16.30 na FGG, Jamova 2, Ljubljana, v svečani dvorani (II. nadstropje)

Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja bodo od ponedeljka,11. septembra 2017, do petka, 29. septembra 2017. Potekali bodo preko spletne strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (https://visulvo.uni-lj.si/). Obvestilo o vpisu in navodila za vpis v 1. letnik bodo izbrani kandidati prejeli po pošti z UL in FGG, po seji Programskega sveta Varstvo okolja, ki bo 5. 9. 2017.

 

Vpisi v višje letnike interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja bodo od petka,1. septembra 2017, do petka, 29. septembra 2017. Potekali bodo preko spletne strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (https://visulvo.uni-lj.si/). Vpisi v 2 in 3. letnik bodo v skladu z navodili, poslanimi po e-pošti s FGG.

 

Študente za vpis v višje letnike prosimo, da pred začetkom vpisa v Referat za študijske zadeve na FGG (kontaktna oseba je gospa Monika Lipnik Brus) dostavite:

-       izpolnjen obrazec Potrdilo o opravljenih obveznostih doktorskega študija Varstvo okolja, ki ste ga prejeli po e-pošti skupaj z navodili za vpis v višji letnik. Obrazec mora biti podpisan s strani mentorja.

-       prijavnice o opravljenih izpitih izbranih predmetov, ki jih še niste poslali. Za obvezen predmet Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo ne potrebujete posebne prijavnice, saj je nosilec predmeta rezultate že sporočil v referat FGG.

 

Zadnji rok za vpis je 30. september 2017.

 

Dodatne informacije o vpisu:

  

tel. št.: 01 426 42 88

 

 

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje.
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami.
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Programski svet varstva okolja pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. 

Na doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno Statutom UL.

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov za vpis v Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja temeljil na:

 • uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje (50%)
  (od tega 40% za povprečno oceno 8 ali več na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju in 10% za doseženo oceno diplomskega oz. magistrskega dela 9 ali 10)
   
 • uspehu pri izbirnem izpitu (50%)
  (od tega predstavitev teze doktorske disertacije 30%, dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in nagrade 20%). 

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov. Pri izbiri kandidatov za vpis se upoštevajo tudi proste raziskovalne kapacitete pri potencialnih mentorjih.

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno s Pravilnikom Univerze v Ljubljani o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, priznavale pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, bo na podlagi pisne prošnje kandidata in priloženih dokazil (spričeval in drugih listin), ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, ob soglasju mentorja in somentorja kandidata odločal programski svet.

Šolnina
Šolnina se plačuje za vsako študijsko leto posebej oz. za vsak letnik, ki ga študent vpiše in je določena v ceniku UL za posamezno študijsko leto. Cenik, ki ga sprejme Upravni odbor UL, je objavljen na spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/.

Vpisne stroške, šolnine in druge prispevke ureja Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. 

Možnosti štipendiranja

Več informacij o možnostih štipendiranja najdete na


Cenik storitev UL