Prva stran
 1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 3. Magistrski študijski programi
 4. Doktorski študijski programi
 5. Partnerji

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA
Prijava in vpis na doktorski študij Varstvo okolja

Število vpisnih mest je za vsako študijsko leto določeno z razpisom za vpis. 

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe, ki ga Univerza objavi predvidoma v mesecu februarju na spletni strani.

Vpis poteka v mesecu septembru na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, datumi vpisov so objavljeni na spletni stran.

Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v posamezni letnik doktorskega študijskega programa podpišeta pogodbo o izobraževanju.

Uvodni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja v študijskem letu 2018/2019 


Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.


Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:

1)    Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 24. avgusta 2018 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

2)    Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 24. avgusta 2018 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih ) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine).

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela).

3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2018/2019 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/ )

4. Izjavi mentorja in somentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja in somentorja, ki praviloma prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic univerze. Izjavi mentorja in somentorja lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev)

5. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj pet virov, povezanih s temo. Idejno zasnovo kandidat uskladi s predlaganim mentorjem in somentorjem.)

 
Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):

1. Dosežki in nagrade (dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in morebitnih nagradah)

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).Informativni dnevi:

19. 3. 2018 ob 17.00 v predavalnici MBA (P-119) na UL EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
9. 5. 2018 ob 16. 30 v predavalnici 21 na UL FDV, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana
16. 5. 2018 ob 15.00, v podiplomski predavalnici na UL VF, Gerbičeva 60, Ljubljana
17. 5. 2018 ob 17.30 v sejni sobi dekanata UL BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
24. 5. 2018 ob 15.00 v sejni sobi, dekanat I. nadstropje na UL MF, Vrazov trg 2, Ljubljana
24. 5. 2018 ob 17.00 v Modri predavalnici na UL PF, Poljanski nasip 2, Ljubljana
1.6.2018 ob 17.00 v predavalnici 205 na UL FPP, Pot pomorščakov 4, Portorož
6. 6. 2018 ob 15. uri in 13. 6. 2018 ob 15.00 v predavalnici 2.02 na UL FMF, Jadranska 21, Ljubljana
6. 6. 2018 ob 15.00 v predavalnici 1 na UL FKKT, Večna pot 113, Ljubljana
5. 6. 2018 ob 16.30 v Svečani dvorani na UL FGG, Jamova 2, Ljubljana
11. 6. 2018 ob 16.00 v predavalnici 15 na UL FF, Aškerčeva 2, Ljubljana


 

 

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje.
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami.
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Programski svet varstva okolja pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. 

Na doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno Statutom UL.

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov za vpis v Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja temeljil na:

 • uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje (50%)
  (od tega 40% za povprečno oceno 8 ali več na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju in 10% za doseženo oceno diplomskega oz. magistrskega dela 9 ali 10)
   
 • uspehu pri izbirnem izpitu (50%)
  (od tega predstavitev teze doktorske disertacije 30%, dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in nagrade 20%). 

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov. Pri izbiri kandidatov za vpis se upoštevajo tudi proste raziskovalne kapacitete pri potencialnih mentorjih.

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno s Pravilnikom Univerze v Ljubljani o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, priznavale pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, bo na podlagi pisne prošnje kandidata in priloženih dokazil (spričeval in drugih listin), ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, ob soglasju mentorja in somentorja kandidata odločal programski svet.

Šolnina
Šolnina se plačuje za vsako študijsko leto posebej oz. za vsak letnik, ki ga študent vpiše in je določena v ceniku UL za posamezno študijsko leto. Cenik, ki ga sprejme Upravni odbor UL, je objavljen na spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/.

Vpisne stroške, šolnine in druge prispevke ureja Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. 

Možnosti štipendiranja

Več informacij o možnostih štipendiranja najdete na


Cenik storitev UL