Financiranje

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobri sredstva. 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.  

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije. 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na študij v tujino. 

Erasmus+ financiranje glede na skupino držav in študijsko leto:

Skupina držav Država gostiteljica
Mesečni znesek 2022/23

Skupina 1

 

 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška

600 €

Skupina 2

 

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija

600 €

Skupina 3

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

540 €

 

Posebne potrebe 

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami (z odločbo UL) upravičeni do posebne obravnave in sofinanciranja, kot navedeno v razpisu. Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu Službi za mednarodno sodelovanje UL, vsaj 40 dni pred začetkom mobilnosti. Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius).

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe.

Med osebe s posebnimi potrebami se ne uvrščajo socialno ogroženi (ekonomski razlogi) udeleženci mobilnosti.

Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za dodatna sredstva za potne stroške do kraja mobilnosti, lokalne potne stroške, namestitev/bivanje, za stroške pomočnika, zdravstvene storitve, posebne didaktične pripomočke le v primeru, da zaradi nedodelitve dodatnih sredstev ne bi mogel ustrezno izvesti Erasmus+ mobilnosti. Vsi odobreni stroški bodo morali biti dokazljivi z računi.

Za podrobnosti glede razpisa, prijave in izvedbe mobilnosti se lahko osebe s posebnimi potrebami obrnejo na go. Eriko Bolčina ().Dodatek Javnega sklada 

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. Znesek dodatka za leto 2021/22 je znašal 67,76 €/mesec .

Spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij omm

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki za leto 2022/23 znaša 250 €/mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine. 

 

 

Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant« 

V primeru, da sofinanciranje mobilnosti zaradi omejenih sredstev ni možno, je dovoljena mobilnost študentov za študij, ki za obdobje Erasmus+ mobilnosti ne prejmejo Erasmus+ dotacije »zero-grant«, pri čemer pa lahko izkoristijo prednosti programa Erasmus+.