Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 15. junija 2022 slovenske javne visokošolske zavode povabilo k oddaji vloge za projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod, ki je del Reforme visokega šolstva Mehanizma za okrevanje in odpornost. Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) je uspešno oddala vlogo »UL za trajnostno družbo – ULTRA«.

Datum začetka

Rok za izvedbo

Status projekta

V teku

Vsebinske oznake

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost, CTR 9, CTR 16

Financiranje

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (noo.gov.si).
#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva

  • RS MVZI
  • UL
  • Načrt za okrevanje in odpornost
  • Financira Evropska unija (NextGenerationEU)

Nosilni organ in izvajalec ukrepa

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Končni prejemnik

Univerza v Ljubljani

Kontakt

Projektna pisarna Univerze v Ljubljani

tel. št.: 01/2418 515 ali e-pošta: noo@uni-lj.si

Namen

Namen investicijskega projekta je izvajanje pilotnih projektov osredotočenih na kurikularno prenovo 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL.

UL je v okviru celovitega projekta pilotne projekte zastavila inter- in multidisciplinarno ter v vsakem pilotu povezala med sabo več članic. Na tak način bo UL celovito naslavljala izzive zelenega in digitalnega prehoda na različnih študijskih področjih kot tudi za reševanje družbenih in gospodarskih izzivov, povezanih z zeleno in digitalno transformacijo družbe in gospodarstva.

Cilji projekta

Pilotni projektu UL celovito naslavljajo umeščanje kompetenc, ključnih za zelen in digitalen prehod v kurikule ob upoštevanju potreb trga po znanjih in veščinah ter prestrukturiranju obstoječe in prihodnje delovne sile za oblikovanje Družbe 5. 0 s koncepti vseživljenjskega učenja.

UL bo, s sistematičnim spremljanjem in evalviranjem izvajanja pilotnih projektov, v okviru katerih se bo razvijalo in preizkušalo različne načine prenove visokošolskih strokovnih študijskih programov, vključno z zagotavljanjem ustreznih učnih okolij, zagotovila zadostna digitalna znanja in kompetenc za trajnostni razvoj in prispevala k pospešitvi zelenega ter digitalnega prehoda v Družbo 5.0.

UL bo oblikovala nabor možnih ukrepov za sistemske spremembe z vidika zasledovanja ciljev trajnostnega razvoja in uspešnega digitalnega prehoda na ravni UL kot tudi njenih članih ter obenem predlagala ustrezne ukrepe tudi na nacionalni ravni.

Tabela za: Na UL bo izvedenih 11 pilotnih projektov

Naslov projekta

Datum začetka

Datum zaključka:

Vsebinske oznake

Naslov projekta

Naravni viri in hrana

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Naslov projekta

Inovativna učna okolja

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Naslov projekta

Trajnostni prostor

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Naslov projekta

Okoljske tehnologije

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Naslov projekta

Digitalna prihodnost

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Naslov projekta

Trajnostna in digitalna UL

Datum začetka

Datum zaključka

Vsebinske oznake

Pilotni projekti ULTRA

Odobrena sredstva

Višina odobrenih sredstev za projekt je 25.620.588,00 EUR, od tega znaša:

  • 24.095.588,00 EUR iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (NextGenerationEU);
  • 1.525.000,00 EUR za DDV (proračun RS);

Rezultati projekta

V obdobju od 1. julija 2022 do 31. decembra 2025 bo Univerza v Ljubljani izvedla 11 pilotnih projektov, v okviru katerih bo posodobljenih 29 kurikulov visokošolskih strokovnih študijskih programov.