Sodelovanje v nacionalnih programih in projektih

Nacionalni programi in projekti

Nacionalni raziskovalni programi in projekti se izvajajo v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa oziroma v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 (RISS). Strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete strategije opravlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (vir: ARRS). Univerza v Ljubljani izvaja raziskovalno in razvojno delo v okviru 276 raziskovalnih skupin​.

Univerza v Ljubljani sodeluje v nacionalnih raziskovalnih programih in projektih, ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), različna Ministrstva republike Slovenije (npr. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo itd.) in Mestna občina Ljubljana (MOL).

Raziskovalni programi

Raziskovalni programi predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti. So zaokroženo področje raziskovanja, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in za katerega v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu obstaja državni interes, opredeljen kot dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju. Nacionalni raziskovalni programi so sestavni del nacionalne razvojne strategije in vladnih politik z razvojnimi cilji in vplivi, katerih skupni namen je spodbujati razvoj za gospodarsko in socialno uspešno družbo. (vir: ARRS). Samostojno ali v partnerstvu se v okviru Univerze v Ljubljani izvaja 167 raziskovalnih programov.

Seznam raziskovalnih programov članic UL (vir: SICRIS)

Raziskovalni projekti

V okviru nacionalnega raziskovanja poteka raziskovalno delo na temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektih, ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Na vseh članicah Univerze v Ljubljani skupaj je aktIvnih več kot 300 projektov.

Seznam raziskovalnih projektov članic UL (vir: SICRIS)

Temeljni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.

Aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

Posebno kategorijo predstavljajo temeljni in aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Podoktorski projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec – podoktorand. Podoktorand je raziskovalec, pri katerem še ni preteklo več kot 3 leta od pridobitve doktorata znanosti. (vir: ARRS)

Ciljni raziskovalni programi

Ciljni raziskovalni program (CRP) je oblika medresorskega povezovanja pri načrtovanju in izvajanju mrežnih raziskovalno-razvojnih projektov na različnih področjih nacionalnega interesa. CRP je oblika in način uresničevanja Strategije razvoja Slovenije in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020. Osnovni namen programa je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. (vir: ARRS). Članice Univerze v Ljubljani trenutno sodelujejo v več kot 60 CRP-ih. 

Sodelovanje v evropskih programih

Univerza v Ljubljani se aktivno in uspešno vključuje v evropske  raziskovalne, izobraževalne in razvojne programe, ki jih financira proračun Evropske unije. V celotnem preteklem programskem obdobju (2007-2013) je Univerza v Ljubljani sodelovala v 163 projektih 7. okvirnega programa, od tega bila v 5 projektih nosilna organizacija, kar UL uvršča med vodilne raziskovalne organizacije v novih država članicah EU. V tem obdobju je UL sodelovala tudi v skupno 536 projektih drugih raziskovalnih in izobraževalnih projektih, kot so LLP, Erasmus Mundus, COST, ERA NET, EUREKA, LIFE+, CIP, itd.

V letu 2022 smo pridobili 203 novih projektov financiranih iz različnih evropskih programov (2 nova projekta Obzorja 2020, 82 novih projektov Obzorja Evropa in 119 projektov različnih drugih evropskih raziskovalnih, razvojnih in izobraževalnih programov, kot so Erasmus+, ERA-NET, akcije COST, ipd.), od tega je 42 takšnih, kjer je UL nosilna organizacija. Skupno število evropskih projektov, v katerih je UL sodelovala je 639, od tega v 107 projektih kot nosilna organizacija. UL v letu 2022 sodeluje v 120 projektih programa Obzorje 2020 in 88 projektih programa Obzorje Evropa.

Pri vodenju evropskih projektov je potrebno skrbeti za ustrezno finančno vodenje. Na povezavi so predstavljeni kratki napotki, na kaj je potrebno paziti pri finančnem vodenju evropskih projektov, če posebej projektov H2020 in  Obzorje Evropa, da zmanjšamo finančna tveganja.

UL med drugim, intenzivno sodeluje tudi v mnogih projektih, ki jih finančno podpirajo strukturni skladi v Sloveniji (ESRR, ESS), programi transnacionalnega sodelovanja in INTERREG. V letu 2022 UL sodeluje v 18 tekočih projektih evropskega teritorialnega sodelovanja. Ob podpori Evropskega sklada za regionalni razvoj UL kot koordinator vodi štiri centre odličnosti, kot partner pa sodeluje v šestih. V sodelovanju z industrijo se je izvajalo tudi 7 kompetenčnih centrov in en razvojni center slovenskega gospodarstva.

Informacije

OID (Organisational Identification Code): E10209243
PIC (Participant Identity Code): 999923240
Akreditacijska številka za program Erasmus + ECHE 2021-2027: 101009159 - ECHE UL
Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
EuropeAid ID: SI-2010-GSP-2602095260

LEAR za Univerzo v Ljubljani:

Staska Mrak Jamnik, M.Sc.
Head of Office for Research
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 85 03
E-naslov: projekt@uni-lj.si