Univerza v Ljubljani je sprejela ta etični kodeks z namenom postaviti temelj etičnega ravnanja za pedagoge, raziskovalce in doktorske študente pri njihovih srečevanjih z etičnimi vprašanji pri akademskem in raziskovalnem delu. Vse odločitve, ki jih le-ti sprejmejo v okviru svojega akademsko raziskovalnega dela (ne glede na vir financiranja), morajo biti najprej v skladu z etičnimi načeli UL, sprejetimi tako v Etičnem kodeksu UL kot tudi v tem Etičnem kodeksu za raziskovalce UL in Etičnem kodeksu raziskovalcev v EU.

Vsak posameznik je odgovoren, da pri svojem raziskovalnem delu  identificira morebitna etična vprašanja in v primeru etično občutljivih vprašanj pridobi napotke svojih predpostavljenih (npr. mentorja, vodje raziskovalnega projekta, vodje katedre, prodekana za raziskovalno delo) ali odobritev Etične komisije svoje fakultete (redno telo ali vzpostavljeno ad hoc). Etični kodeks za raziskovalce UL obravnava splošna etična vprašanja, ki se pojavijo pri vsakem raziskovalnem delu. Vsak raziskovalec pa mora še dodatno upoštevati tudi etične standarde, ki veljajo posebej samo za njegovo  raziskovalno področje (npr. medicina, socialno delo, družboslovne študije, delo s poskusnimi živalmi).

Univerza se je zavezala tudi k ozaveščanju raziskovalcev in študentov o etičnosti v raziskovanju. Komisija za raziskovalno in razvojno delo UL je na svoji 9. seji dne 16. 4. 2015 sprejela Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev z vrednotami in etičnimi načeli UL na raziskovalnem področju in kodeksom strokovnega oz. raziskovalnega področja, na katerem delajo ali se usposabljajo. 

Članice Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev vključujejo v svoje programe dela ter poskrbijo, da so raziskovalci in pedagogi seznanjeni z etičnimi načeli v skladu s tem programom.