Univerza v Ljubljani je aktivno vpeta v nacionalne in mednarodne razvojne projekte, ki podpirajo Strategijo Univerze v Ljubljani 2022−2027:

• Erasmus+ KA2 in Jean Monnet
• ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2014–2020
• ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2021–2027
• NOO – Načrt za okrevanje in odpornost

Program Erasmus+

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Za delovanje programa E+ je odgovorna Evropska komisija, za izvajanje ukrepov pa Izvajalska agencija Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki državljane podpirajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela. Erasmus+ na podlagi uspeha programa v obdobju 2014–2020 krepi svoja prizadevanja za povečanje števila priložnosti, ki so na voljo še več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek programa ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam. Erasmus+ bogati življenja in širi obzorja. Več informacij 

Erasmus+ podpira pobudo Evropske univerze - zavezništva evropskih visokošolskih ustanov. Osrednji projekt, ki podpira zvezo EUTOPIA je projekt Erasmus+ EUTOPIA MORE.

ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi

Evropski strukturni in investicijski skladi

Več kot polovica evropskih sredstev se zagotavlja prek petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov za podporo gospodarskemu razvoju. Sklade skupaj upravljajo Evropska komisija in države EU. Sredstva skladov so namenjena vlaganju v nova delovna mesta ter v trajnostno in zdravo evropsko gospodarstvo in okolje. Evropski strukturni in investicijski skladi: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Evropski socialni sklad

ESS je osrednji instrument, s katerim evropska unija podpira delovna mesta. Je glavni instrument EU, ki njenim državljanom pomaga pri iskanju boljše zaposlitve in zagotavlja pravičnejše zaposlitvene možnosti. ESS plus financira na tisoče lokalnih, regionalnih in nacionalnih projektov, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov. Sklad podpira poklicno usposabljanje, financira projekte, namenjene izobraževalnim sistemom, učiteljem in šolarjem ter mnoge druge. ESS plus je osredotočen na ljudi. Več informacij 

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost

Načrt za okrevanje in odpornost

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi se namerava ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji ter prispevati k ciljem evropskega načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Z načrtovanimi ukrepi bo do leta 2026 podprta dolgoročna trajnostna rast in naslovljeni izzivi zelenega ter digitalnega prehoda. Slovenija bo evropska sredstva za okrevanje in odpornost usmerila v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko. NOO je podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, in sredstev za doseganje ciljev načrta REPowerEU. Več informacij