Odprta znanost zavezuje k takojšnji odprtosti recenziranih publikacij in ravnanju z raziskovalnimi podatki v skladu z načeli FAIR ter odprtimi, kolikor je mogoče, in zaprtimi, kolikor je nujno. Priporoča izvajanje tudi drugih praks odprte znanosti.

Izvajanje raziskovanja v skladu z načeli odprte znanosti je razširjeno po vsem svetu. Strategije, politike in pravne podlage so mednarodno usklajene.

193 držav UNESCO (med njimi Slovenija) je sprejelo priporočilo o odprti znanosti (UNESCO recommendation on open science), ki je skladno z določili Evropske unije o odprti znanosti.

Eden od zadnjih dokumentov Evropske unije o odprti znanosti so Zaključki Sveta Evropske unije o vrednotenju raziskovanja in izvajanju odprte znanosti (Council conclusions on research assessment and implementation of open science).

Infrastruktura UL

Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) izpolnjuje priporočila Open AIRE za repozitorije (RUL v OpenAIRE), kar Evropski komisiji omogoča zajemanje zapisov RUL za publikacije, raziskovalne podatke in druge vrste rezultatov raziskav ter njihov prenos k ustreznim projektom v njen Funding and Tenders Portal.

Raziskovalci naj se za shranitev člankov in drugih publikacij v RUL obrnejo na matično knjižnico članice UL, da jim ob izdelavi zapisa COBISS za bibliografijo raziskovalca v RUL shranijo ustrezno različico datoteke članka.

Raziskovalci UL lahko sami v RUL shranijo raziskovalne podatke ali pa za shranitev zaprosijo repozitorij@uni-lj.si ali knjižnico članice UL.

Na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za družbene vede deluje Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), ki je nacionalno podatkovno središče za raziskovalne podatke v družboslovju in humanistiki. ADP je član evropske digitalne raziskovalne infrastrukture za družboslovje CESSDA ERIC in opravlja tudi naloge Nacionalnega vozlišča Research Data Alliance za Slovenijo (RDA Node Slovenia).

Na Univerzi v Ljubljani Filozofski fakulteti deluje Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije (CLARIN.SI; nacionalni koordinator CLARIN.SI je Institut Jožef Stefan).

Repozitorij Univerze v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov in Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije so vključeni v Nacionalni portal odprte znanosti (Open Science Slovenia) in mednarodne agregatorje. 

Na Univerzi v Ljubljani Medicinski fakulteti deluje ELIXIR Slovenija, ki je nacionalno vozlišče evropske digitalne raziskovalne infrastrukture za vede o življenju ELIXIR Europe. Vozlišče nudi podporo za ravnanje z raziskovalnimi podatki in vzpostavlja nacionalni podatkovni arhiv za vede o življenju.

Nekaj fakultet UL sodeluje v Slovenskem nacionalnem superračunalniškem omrežju (SLING), ki je konzorcij za razvoj razpršenega računalništva in upravljanje superračunalniških infrastruktur v Sloveniji. SLING omogoča prost dostop do infrastrukture za porazdeljeno računanje in obdelavo podatkov.

Več informacij o raziskovalni infrastrukturi UL

Podpora in obveščanje

V knjižnicah članic UL nudijo informacije glede odprtodostopnega objavljanja v mednarodnih znanstvenih revijah in shranjevanja v Repozitorij UL.

Na Rektoratu UL deluje nacionalna točka za odprti dostop OpenAIRE (OpenAIRE National Open Access Desk, NOAD) za podporo raziskovalcem in drugim deležnikom glede izpolnjevanja določil o odprti znanosti.

UL redno seznanja raziskovalce in druge deležnike odprte znanosti z novostmi.

Slovenska skupnost odprte znanosti

UL je podpisala Dogovor o sodelovanju v Slovenski skupnosti odprte znanosti, iniciativi za nacionalni oblak odprte znanosti.

Velik nacionalni projekt o odprti znanosti, financiran s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost

UL je članica konzorcija 20-ih JRO-jev in CTK v projektu Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ), izbranem za financiranje na javnem razpisu Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti

Najpomembnejše načrtovane aktivnosti projekta so:

  • prilagoditev delovanja JRO-jev v skladu z načeli odprte znanosti,
  • ozaveščanje, usposabljanja, izobraževanja, priročnik o odprti znanosti, še posebej o ravnanju s FAIR in odprtimi raziskovalnimi podatki.

UL Odprta znanost

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 86 79
E-naslov: repozitorij@uni-lj.si