Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in vseh prejetih prijav Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobri sredstva. Erasmus+ finančna pomoč se omeji glede na razpoložljiva sredstva. 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. 

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške prakse v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije. 

Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev, ki jih odobri Nacionalna agencija.

Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev praktičnega usposabljanja v tujini, bo UL  znižala število mesecev sofinanciranja ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za prakso bo potekalo sproti, na podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno pomoč, do porabe dodeljenih sredstev. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na praktično usposabljanje v tujini. 

Erasmus+ finančna pomoč za prakso glede na skupino držav in študijsko leto, ki že vključuje dodatek za prakso v znesku 100 €:

  Skupina držav Država Mesečni znesek 2015/16 Mesečni znesek 2016/17 Mesečni znesek 2017/18
Skupina 1 Programske države z višjimi bivalnimi stroški Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija 500 € 530 € Še ni določen
Skupina 2 Programske države s srednjimi bivalnimi stroški Belgija, Hrvaška, Češka, Ciper, Nemčija, Grčija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija 450 € 480 € Še ni določen
Skupina 3 Programske države z nižjimi bivalnimi stroški Bolgarija, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija 400 € 430 € Še ni določen

 

Posebne potrebe 

Bodoči Erasmus+ študenti s posebnimi potrebami imajo možnost za mobilnost pridobiti tudi dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb. Za podrobnosti pridobitve sredstev naj študenti kontaktirajo kontaktno osebo v univerzitetni Službi za mednarodno sodelovanje. 

Dodatek Javnega sklada 

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki znaša 80€ na mesec.  

Dodatek za študente iz socialno šibkejših okolij 

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij, so v letu 2016-2017 imeli možnost zaprositi za Dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki je znašal 270€ na mesec. Do tega dodatka so bili upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

Študenti, ki prejmejo Dodatek za študente iz socialno šibkejših okolij ne morejo prejeti posebnega dodatka za prakso v znesku 100 €.


Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant«
 

V primeru, da sofinanciranje mobilnosti zaradi omejenih sredstev ni možno, je dovoljena mobilnost študentov za prakso, ki za obdobje Erasmus+ mobilnosti ne prejmejo Erasmus+ dotacije »zero-grant«, pri čemer pa lahko izkoristijo prednosti programa Erasmus+.