Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in vseh prejetih prijav Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobri sredstva. Erasmus+ finančna pomoč se omeji glede na razpoložljiva sredstva. 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. 

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške prakse v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije. 

Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev, ki jih odobri Nacionalna agencija.

V okviru razpis Erasmus+ SMP 2018/19 je finančna pomoč za prakso omejena na največ 6 mesecev (lahko za več mobilnosti).

Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za prakso bo potekalo sproti, na podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno pomoč, do porabe dodeljenih sredstev. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na praktično usposabljanje v tujini. 

Erasmus+ finančna pomoč za prakso glede na skupino držav in študijsko leto vključuje ali dodatek za prakso v znesku 100 € ali spodbudo za študente iz socialno šibkejših okolij  v višini 200€ ali 220€ (samo upravičeni).

  Skupina držav Država gostiteljica
Mesečni znesek 2018/19

Skupina 1

 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška

520€

+ dodatek za prakse: 100€/mesec

ALI

+ spodbuda* za študente iz socialno šibkejših okolij: 200/220€/mesec

Skupina 2

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

450€

+ dodatek za prakse: 100€/mesec

ALI

+ spodbuda* za študente iz socialno šibkejših okolij: 200/220€/mesec

Skupina 3

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija, Turčija

370€

+ dodatek za prakse: 100€/mesec

ALI

+ spodbuda*za študente iz socialno šibkejših okolij: 200/220€/mesec

 

ess*Spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij 

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša 200€ oz. 220€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

 

Skupina držav Država gostiteljica
Mesečni znesek 2018/19
Skupina 1

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška, Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

200 €
Skupina 2  Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija 220 €

 *Spodbuda za študente iz okolij z manj možnostmi  se izključuje s prejemom posebnega dodatka za prakso v znesku 100€.

 

Dodatek Javnega sklada 

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki znaša 64€ na mesec. 

 

Posebne potrebe 

Bodoči Erasmus+ študenti s posebnimi potrebami imajo možnost za mobilnost pridobiti tudi dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb.

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe.

 Med posebne potrebe se ne uvrščajo socialno ogroženi (ekonomski razlogi) udeleženci mobilnosti.

 Udeleženec mobilnosti Erasmus+  svojo vlogo na predpisanem obrazcu posreduje skupaj z obveznimi prilogami najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost pošlje na kontaktni naslov Univerze v Ljubljani.
Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius)

  

Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant« 

Študentje, ki niso oddali prijave na razpis Erasmus+ SMP 2018/19 in jim zaradi omejenih sredstev ne moremo odobriti finančne pomoči lahko izvedejo  »zero-grant« mobilnost študentov za prakso. Ti študentje niso upravičeni do prejema finančne pomoči, lahko pa izkoristijo prednosti programa Erasmus+.