Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 24.02.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:       
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

 FILOZOFSKA FAKULTETA
     
1. Simona Bergoč 
doktorica znanosti s področja jezikoslovja
prof. dr. Marko Stabej
doc. dr. Vesna Mikolič, som
Slovenski jezik v procesih političnega razdruževanja in pridruževanja: vloga jezika pri konstrukciji narodne in državne identitete
  
2. Dimitrij Beuermann  
doktor znanosti s področja psihologije
red. prof. dr. Janek Musek
Prepoznavanje implicitnih glasbenih vrednot kot sredstvo za razvoj osnovnošolske glasbene ustvarjalnosti

3. Manca Kandare
doktorica znanosti s področja psihologije
prof. dr. Matej Tušak
prof. dr. Argio Sabadin, som.
Vpliv psiholoških in socialnih dejavnikov na uspešen proces rehabilitacije poškodovanega športnika

4. Irena Krapš Vodopivec
doktorica znanosti s področja jezikoslovja
prof. dr. Marko Stabej
Jezikovna (besedilna) zmožnost med šolsko prakso in sporazumevalno resničnostjo: razmerje med učbeniškimi vzorci in konkretnimi pojavitvami besedil

5. Jela Krečič
doktorica  znanosti s področja filozofije  
znan. svet. dr. Mladen Dolar
Filozofija, fantazma, film

6. Irma Potočnik Slavič
doktorica znanosti s področja geografije
prof. dr. Marijan Mihael Klemenčič
prof. dr. Andrej Udovč, som.
Endogeni razvojni potenciali podeželja
   
7. Sonja Svoljšak
doktorica znanosti s področja bibliotekarstva 
prof. dr. Nataša Golob
Knjižna zbirka p. Žige Škerpina (1689-1755) v ljubljanskem frančiškanskem samostanu
 
VETERINARSKA FAKULTETA

8. Breda Jakovac Strajn
doktorica znanosti s področja veterinarske medicine
prof. dr. Uroš Pestevšek
doc. dr. Tadej Malovrh, som.
Imunosupresivni učinek krme, naravno kontaminirane z mikotoksinom deoksinivalenolom (DON) na mlade plemenske svinje v obporodnem obdobju

9. Ester Lovšin Barle
doktorica znanosti s področja veterinarske medicine
prof. dr. Jelka Zabavnik Piano
Morfološke spremembe skeleta in imunohistološka lokalizacija estrogenskih receptorjev alfa v poznem razvoju mišjih plodov

10. Matjaž Mesarič
doktor znanosti s področja veterinarske medicine
prof. dr. Gregor Majdič
prof. dr. Marjan Kosec, som.
Primerjava mikrosatelitov med različnimi pasmami konj in ugotavljanje nukleotidnega zaporedja gena sry pri nekaterih vrstah lihoprstih kopitarjev