Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE (3. prijavni rok od 21. do 23. 9. 2021)

Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE,
ki ga izvajata članici Univerze v Ljubljani:

 • Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, in
 • Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana,

ob sodelovanju naslednjih članic Univerze v Ljubljani:

 • Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana,
 • Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana,
 • Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana,
 • Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana in
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana.

Študijska področja:

 • Ameriški študiji
 • Analiza politik
 • Andragogika
 • Aplikativne psihološke študije
 • Arheologija
 • Azijske in afriške študije
 • Balkanski študiji
 • Didaktika tujih jezikov (didaktika angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine, španščine)
 • Diplomacija
 • Družboslovna informatika
 • Družboslovna metodologija
 • Eksperimentalna psihologija
 • Etnični in migracijski študiji
 • Etnologija, kulturna in socialna antropologija
 • Evropske študije
 • Filozofija
 • Geografija
 • Glasbena pedagogika
 • Globalizacijski študiji
 • Heritologija
 • Informacijske vede
 • Javna uprava
 • Jezikoslovje
 • Kompozicija in glasbena teorija
 • Komunikologija
 • Kulturologija
 • Likovne vede
 • Literarne vede
 • Medijski študiji
 • Mednarodni odnosi
 • Muzikologija
 • Novinarske študije
 • Obramboslovje
 • Odnosi z javnostmi
 • Okoljske in prostorske študije
 • Organizacijsko-kadrovske študije
 • Pedagogika
 • Politologija
 • Prevodoslovje
 • Psihologija osebnosti
 • Razvojne študije
 • Razvojnopsihološke študije
 • Religiologija
 • Slavistični študiji
 • Slovenistika
 • Socialna in politična antropologija
 • Socialna in politična psihologija
 • Socialno delo
 • Sociologija
 • Sociologija kulture
 • Študije vsakdanjega življenja
 • Študiji scenskih umetnosti
 • Študiji spola
 • Teoretska psihoanaliza
 • Tržno komuniciranje
 • Umetnostna zgodovina
 • Varnostne študije
 • Vojaške družboslovne študije
 • Zgodovina

Več informacij na:

https://www.ff.uni-lj.si/studij/doktorski-studij-3-stopnja/predstavitev-programov-doktorskega-studija
Filozofska fakulteta, Referat za doktorski študij (3. stopnja),

https://www.fdv.uni-lj.si/en/study/study-at-the-FDV/doctoral-programmes
Fakulteta za družbene vede, Služba za študentske zadeve,

Število vpisnih mest: 236 - skupaj za državljane, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS,
 • na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno z določili Statuta UL.


Pred vpisom v program je treba pridobiti soglasje mentorja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • Uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:
 • študijskih programov druge stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • Ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 % teže.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja Komisija za doktorski študij članice odloča o primernosti kandidata.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se lahko v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijavijo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih:

 • 1. rok: do vključno 9. junija 2021 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),
   
 • 2. rok: do vključno 20. avgusta 2021 (državljani Slovenije in državljani EU).

Drugi rok bo razpisan v primeru, če bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta vpisna mesta.

Kandidati za vpis morajo najkasneje do navedenih prijavnih rokov izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ.


Vpis bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2021 na članici koordinatorici znanstvenega področja.