Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2022/2023
Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET

Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, in obsega naslednji znanstveni področji:

 • Pomorstvo
 • Promet

Več informacij na: https://www.fpp.uni-lj.si/studij/3-stopnja/pomorstvo-in-promet/
E- naslov:

Število vpisnih mest:
- za vpis v 1. letnik:  5 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 5 –
skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 5 –
skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 4. letnik
: 5 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija:
4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje, ne glede na smer in področje študija;
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 ECTS, ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem zaključili visokošolski strokovni program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih usmeritev. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu 30 do 60 ECTS kandidatom, pred vpisom v doktorski študijski program, določi Komisija za doktorski študij UL FPP;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali specializacije, ki so pred tem končali univerzitetni študijski program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih ekonomskih usmeritev. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS.

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela), uspehu pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom, in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju.

Izbira kandidatov bo temeljila na:

 • povprečni oceni študija (15%),
 • oceni diplomske ali magistrske naloge (5%) in
 • uspehu pri izbirnem izpitu (80%), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja pomorstva in prometa.

Kandidat lahko 40% ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:

 • znanstvena monografija,
 • samostojni znanstveni prispevek v monografiji,
 • izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A HCI.

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:

 • strokovna monografija,
 • samostojni strokovni sestavek v monografiji,
 • objavljeni strokovni prispevek na konferencah,
 • strokovni članki,
 • uredništvo monografije ali revije,
 • druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Kraj izvajanja: Portorož

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na študij prijaviti na spletnem portalu eVŠ.


Informativni dan.

Informativni dan bo 2. 6. 2022 ob 18.00 v predavalnici AMFI na sedežu fakultete v Portorožu. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani https://www.fpp.uni-lj.si/studij/3-stopnja/pomorstvo-in-promet/. Za dodatna vprašanja lahko pišejo na elektronski naslov referat@fpp.uni-lj.si.


Prvi prijavni rok

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno 19. 8. 2022.

Kandidati morajo izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko na spletnem portalu eVŠ najkasneje do vključno 19. 8. 2022.

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila predvidoma 24. 8. 2022 na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali na spletnem portalu eVŠ, in bodo lahko vpis izvedli najkasneje do 31. 8. 2022.

Drugi prijavni rok

Glede na število vpisanih kandidatov v prvem prijavnem roku bo morebiti odprt drugi prijavni rok. Kandidati se morajo na študij prijaviti na spletnem portalu eVŠ med 5. 9. 2022 in 6. 9. 2022. Izpolnjeno prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila kandidati oddajo elektronsko na spletnem portalu eVŠ najkasneje do vključno 6. 9. 2022.

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila predvidoma 12. 9. 2022 na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali na spletnem portalu eVŠ, in bodo lahko vpis izvedli najkasneje do 23. 9. 2022.