Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program ARHITEKTURA (drugi prijavni rok od 11. do 21. 9. 2023)

Doktorski študijski program ARHITEKTURA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Več informacij nahttps://www.fa.uni-lj.si/studiji/doktorski-studij-arhitekture/

 • Informacije o vsebini študija: prof. dr. Tadeja Zupančič, tel. 01/200-07-15,
 • Splošne informacije (vpisni postopek in oddaja prilog k prijavi): Katja Knez, tel. 01/200-07-74,

Število vpisnih mest:
- za vpis v 1. letnik: 15  skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 2 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 2 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 4. letnik: 2 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Arhitektura se lahko vpiše, kdor je končal:

 • Študijski program 2. stopnje;
 • Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • Študijski program za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu, če je opravil študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS, in sicer predmete enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura:
  • Arhitekturna teorija in kritika,
  • Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu,
  • Teorija prostorskega in urbanističnega načrtovanja,
  • Akcijsko planiranje in strateško presojanje,
  • Oblikovne zasnove,
  • Naselbinska kultura podeželja,
  • Umetnostna zgodovina,
  • Celovito varstvo stavbne dediščine,
  • Računalniško podprta arhitektura in
  • Zasnova konstrukcij.

Skladno z merili za prehode se lahko v doktorski študijski program Arhitektura vpiše, kdor je končal:

 • magisterij znanosti po zaključenem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe; ob vpisu se kandidatu v skladu z zakonom prizna najmanj 60 kreditnih točk,
 • dosedanji študijski program specializacije po zaključenem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe; ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Kadar je sprejet sklep o omejitvi vpisa (kadar se prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:

Uspeh na študijskem programu (skupaj 20% teže celotne ocene) 2. stopnje oz.
na enovitem magistrskem študijskem programu, ki obsega 300 kreditnih točk po ECTS oz. na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe oz. na študijskem programu za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu in pri dodatnih izpitih, ki so določeni v četrti alineji pogojev za vpis;

Upoštevata se:

 • povprečna ocena študija (15 %) in
 • ocena diplomske oz. magistrske naloge (5%);

  in
 • uspeh pri izbirnem izpitu (skupaj 80% teže celotne ocene). Izbirni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Ocenjujejo se:
 1. pisna in ustna predstavitev Osnutka načrta doktorskega študija, v skladu s Pravili o postopku za pridobitev naslova doktor znanosti na Fakulteti za arhitekturo (60%);
 2. priporočila uglednih raziskovalcev (10%);
 3. dokazila o raziskovalnem delu pred vpisom v program (10 %).

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno ponedeljka, 21. avgusta 2023, na spletnem portalu eVŠ.

Datum predstavitve osnutka načrta doktorskega študija bo objavljen na spletni strani Fakultete za arhitekturo. Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali na spletnem portalu eVŠ. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2023.

Informativni dan bo v sredo, 17. maja 2023. Lokacija izvedbe bo objavljena na spletni strani Fakultete za arhitekturo: http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_3.