Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA (drugi prijavni rok od 1. do 7. septembra 2023)

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA,
ki ga izvajajo članice Univerze v Ljubljani:

 • Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
 • Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
 • Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
 • Veterinarska fakulteta, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana,

v sodelovanju z raziskovalnimi inštituti:

 • Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
 • Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, in
 • Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

Znanstvena področja:

 • Biokemija in molekularna biologija
 • Farmacija
 • Genetika
 • Javno zdravje
 • Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
 • Medicina-klinična usmeritev
 • Medicina-temeljna usmeritev
 • Medicinska mikrobiologija
 • Nevroznanost
 • Toksikologija
 • Veterinarska medicina

Več informacij na: http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/
Univerzitetna služba za doktorski študij, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

Število vpisnih mest: 160 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Tem kandidatom programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na:

 • uspehu pri študiju 2. stopnje oz. uspehu na enovitem magistrskem študijskem programu, ovrednotenim s 300 kreditnimi točkami oz. uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju

  in
   
 • izbirnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
  1. objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo,
  2. nagrade in priznanja,
  3. strokovna specializacija in
  4. drugo.

Način točkovanja določi Programski svet.
V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati (državljani RS, državljani članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva, tujci) za vpis morajo izpolniti in oddati prijavo na spletnem portalu eVŠ najkasneje do vključno 28. 7. 2023. Kandidati vsa k prijavi zahtevana dokazila oddajo elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Kandidatom, ki nimajo ustrezne predizobrazbe za vključitev v delo pri temeljnem predmetu izbranega znanstvenega področja, lahko Programski svet na predlog koordinatorja znanstvenega področja določi opravljanje dodatnega izpita, ki mora biti opravljen pred vpisom.

Programski svet Biomedicina bo o prijavah na razpis predvidoma sklepal 24. 8. 2023. O sklepu bodo prijavljeni kandidati obveščeni po e-pošti ali na spletnem portalu eVŠ v začetku septembra.

Vpis bo potekal elektronsko prek spletnih strani članic koordinatoric znanstvenih področij:

- na Biotehniški fakulteti za področje genetika,
- na Fakulteti za farmacijo za področja farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter toksikologija,

- na Medicinski fakulteti za področja biokemija in molekularna biologija, medicina – klinična usmeritev, medicina – temeljna usmeritev, javno zdravje, medicinska mikrobiologija ter nevroznanost,

- na Veterinarski fakulteti za področje veterinarska medicina

in bo zaključen najpozneje 29. 9. 2023.

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in najkasneje ob vpisu predložiti njegovo pisno soglasje. Mentor se mora izkazati z najmanj tremi referencami s področja predvidene teme doktorske disertacije in izpolnjevati druge pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Biomedicina https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b.