Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI (drugi prijavni rok od 12. do 14. 9. 2023)

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI,
ki ga izvajajo naslednje članice Univerze v Ljubljani: Biotehniška fakulteta, kot koordinatorica študijskega programa, v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za strojništvo in Zdravstveno fakulteto.

Kontakt:

Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Več informacij:

Referat za študij 3. stopnje BF
mag. Vesna Ješe Janežič
e-naslov: , telefon: 01/ 320 30 27
spletna stran Bioznanosti: http://www.bioznanosti.si 

Znanstvena področja:

 • agronomija
 • bioinformatika
 • bioinženiring v zdravstvu
 • biologija
 • biotehnologija
 • ekonomika naravnih virov
 • hortikultura
 • krajinska arhitektura
 • les in biokompoziti
 • nanoznanosti
 • mikrobiologija
 • prehrana
 • tehniški sistemi v biotehniki
 • upravljanje gozdnih ekosistemov
 • varstvo naravne dediščine
 • znanost o živalih
 • znanosti o celici
 • živilstvo

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 75 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. 

Vpisni pogoji:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti:

 • Študijskih programov druge stopnje;
 • Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike in farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • Študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS kandidatom določi pristojna komisija. Kandidati morajo opraviti obveznosti pred vpisom;
 • Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem;
 • Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • Diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

1. Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju

Povprečna ocena študija (brez ocene diplome) se točkuje:
Povprečen uspeh se točkuje linearno, po formuli: 4 x ocena – 20

Izračun povprečne ocene:

Izračun povprečne ocene na dosedanjem visokošolskem študiju se pri študentih, ki so zaključili univerzitetno izobrazbo, sprejeto pred 11. 6. 2004, ali 1. in 2. stopnjo študija ali enovit študijski program ali specializacijo po opravljenem visokošolskem strokovnem študiju, izračuna s ponderiranjem, in sicer na način, da se povprečna ocena posamezne stopnje študija ponderira s številom let študija posamezne stopnje, sešteje za vse zaključene stopnje skupaj in deli s skupnim številom let študija. 

2. Raziskovalno ali strokovno delo, nagrade

a) Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek v RS (Cobiss tip 1.01 –, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) - do 5 točk (prvo avtorstvo 5 točk, soavtorstvo 2 točki)
b) Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12) – 2 točki
c) Strokovni članek na področju študija (Cobiss tip 1.04) - 2 točki
d) Nagrade povezane s študijem; na ravni univerze (5 točk); na ravni članice ali druge nagrade (2 točki)

Največje možno število točk, ki jih študent lahko dobi, je 40. V primeru, da seštevek točkovanja po navedenih merilih preseže 40 točk, se študentu prizna največ 40 točk. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Če bo na spodnji meji več študentov z enakim številom točk, bodo povabljeni na intervju, na podlagi katerih bo sprejeta odločitev o izbranih kandidatih.

Odločitev o sprejetih kandidatih sprejme Programski svet Bioznanosti.

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do torka, 22. avgusta 2023, izpolniti in oddati prijavo ter vsa k prijavi zahtevana dokazila po elektronski poti na spletnem portalu eVŠ. Med priloge sodita tudi Izjava mentorja o prevzemu mentorstva na doktorskem študiju, ki je objavljena na spletni strani doktorskega študija Bioznanosti, ter kratka idejna zasnova doktorske disertacije. Vpis bo potekal elektronsko, prek spletne strani Bioznanosti in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2023.