Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana in obsega naslednji usmeritvi:

 • Ekonomija, smeri:
  • Denar in finance
  • Ekonomija
  • Mednarodna ekonomija
    
 • Poslovne vede, smeri:
  • Finančni management
  • Informacijsko upravljalske vede
  • Management in organizacija
  • Mednarodno poslovanje
  • Operacijske raziskave
  • Podjetništvo
  • Poslovna logistika
  • Računovodstvo
  • Trženje
  • Turizem

Več informacij na: www.ef.uni-lj.si in http://www.ef.uni-lj.si/doktorsko.
Kontakt: , , tel.: 01/589 24 00

Število vpisnih mest:

 • za vpis v 1. letnik: 20 (redni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
   
 • za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 3 (redni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
   
 • za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 3 (redni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
   
 • za vpis po merilih za prehode v 4. letnik: 3 (redni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, če opravi študijske obveznosti, določene s programom v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva:

 • uspeh pri študiju:
  • študijskih programov druge stopnje,
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
  • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu,
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

   in
    
 • uspeh pri ustnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
  • dosedanja uspešnost pri dodiplomskem študiju (v kolikor ocena uspeha ni bila upoštevana pri 1. točki),
  • znanstvenoraziskovalni potencial,
  • motivacija kandidata,
  • dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave člankov in drugih publikacij),
  • mednarodni testi sposobnosti (npr. GMAT, GRE,...),
  • nagrade, priznanja ...,
  • drugo.

Konkretno težo posameznih alinej določi Senat fakultete. 

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev komisija, odgovorna za doktorski študij, določi omejitev vpisa na posamezni smeri.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 19. junija 2023 izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava. Vpis bo potekal do 30. septembra 2023 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.