Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE (drugi prijavni rok 11. 9. 2023)

Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, in obsega naslednje smeri študija:

 • Na znanstvenem področju Edukacijske vede
  • Edukacijske politike
  • Predšolska pedagogika
  • Socialna pedagogika
  • Specialna in rehabilitacijska pedagogika
  • Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje
 • Na znanstvenem področju Izobraževanje učiteljev
  • Poučevanje družboslovja in humanistike
  • Poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike
  • Poučevanje na področju umetnosti
  • Poučevanje slovenskega jezika in književnosti
  • Poučevanje, učenje, vzgoja, izobraževanje

Več informacij nahttps://www.pef.uni-lj.si/studij/izobrazevanje-uciteljev-in-edukacijske-vede/

Število vpisnih mest:

- za vpis v 1. letnik: 20 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 2 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.


Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:
1.       Študijski program druge stopnje.
2.       Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
3.       Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (programi pred Zakonom o visokem šolstvu iz 3. 9. 2004).
4.       Dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
5.       Dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje, bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. V tem primeru se izbira kandidatov opravi na podlagi izbirnega izpita ter njihovih dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju (osebna bibliografija; nagrade; aktivno mednarodno sodelovanje). Sprejeti bodo kandidati z višjim številom točk.

Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način (če gre za soavtorstvo, se upošteva proporcionalno delitev točk):

   

Izbirni izpit (razgledanost v raziskovanju na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved); ocenjevanje po veljavni lestvici na UL

Ocena 6 x 0,5

Ocena 7 x 1

Ocena 8 x 2

Ocena 9 x 3

Ocena 10 x 4

Objavljeni članki v revijah in monografijah (oz. razstave, koncerti), točkovani po merilih habilitacijske komisije UL

Točke x število enot x 2

Univerzitetna Prešernova nagrada, vidna mednarodna nagrada oz. priznanje na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

10

Fakultetna Prešernova nagrada, Ferbarjeva nagrada ali druge vidne nagrade oz. priznanja na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

5

Aktivno sodelovanje v mednarodnem projektu (npr. Erasmus, Comenius ipd.)

do 5 po projektu


Kraj izvajanja:
Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prijavni rok bo odprt do vključno 1. septembra 2023. Rok za izpolnjevanje vpisnih pogojev in oddajo dokazil je 8. september 2023.

Informativni dnevi bodo potekali:

-       3. maja 2023 ob 17. uri (v slovenskem jeziku);

-       10. maja 2023 ob 17. uri (v angleškem jeziku);

-       14. junija 2023 ob 17. uri (v slovenskem jeziku);

-       15. junija 2023 ob 17. uri (v angleškem jeziku). 

Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani https://www.pef.uni-lj.si/studij/razpis/. Za dodatna vprašanja lahko pišejo na elektronski naslov .

V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 21. septembra 2023. Vpis sprejetih kandidatov bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2023.