Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI (drugi prijavni rok od 19. 9. do 21. 9. 2023)

Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, in obsega naslednje smeri študija:

 • Biokemija
 • Kemija
 • Kemijsko inženirstvo

Več informacij na: https://www.fkkt.uni-lj.si/ in https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/studij/bolonjski-studijski-program-3-stopnje/
Kontakt: , tel. 01/ 479 80 00

Število vpisnih mest: 35 – skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študij se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • univerzitetni dodiplomski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti (kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, o priznavanju odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje);
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, pri čemer se mu lahko določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS, o čemer odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje;
 • študijski program na drugih domačih ali tujih univerzah v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljil na:

 • povprečni oceni izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali študijskem programu 2. stopnje (75 %);
 • oceni diplomske naloge ali magistrske naloge 2. stopnje (25 %).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na prvi prijavni rok razpisa za vpis prijaviti najkasneje do vključno 3. septembra 2023

V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 19. 9. do 21. 9. 2023. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete.

Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2023 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.