Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA

Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, tel.: 01 476 65 00, e-naslov:

in obsega naslednji smeri:

 • Matematika, z moduloma:
  • Matematika
  • Matematično izobraževanje
 • Fizika, z moduli:
  • Fizika
  • Fizikalno izobraževanje
  • Meteorologija
  • Jedrska tehnika


Več informacij na
:
https://www.fmf.uni-lj.si/sl/studij-matematike/programi/3mafi/2022/ in
https://www.fmf.uni-lj.si/sl/studij-fizike/programi/3mafi/2022/

Število vpisnih mest: 50 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program. Študijska komisija Oddelka za matematiko oziroma Oddelka za fiziko kandidatom določi dodatne študijske obveznosti za posamezno smer oziroma modul v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij Matematika in fizika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • povprečne ocene študija (15%),
 • ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %),
 • uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja matematike ali fizike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo skladno z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/). Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

Kandidat se mora do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo, ki mora izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo/somentorstvo na doktorskem študiju, ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Prijavni roki:

PRVI PRIJAVNI ROK za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU:

- Rok za oddajo prijave za vpis (portal eVŠ): do vključno 10. 6. 2023.

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (priloge oziroma ustrezna dokazila iz prijave za vpis; od kandidatov, ki bodo študijski program 2. stopnje zaključili na UL FMF, se ne zahteva oddaja potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih): do vključno 20. 6. 2023 na spletnem portalu  eVŠ.

DRUGI PRIJAVNI ROK za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU:

- Rok za oddajo prijave za vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvem roku (portal eVŠ): 1. 7. 20231. 9. 2023

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (priloge oziroma ustrezna dokazila iz prijave za vpis; od kandidatov, ki bodo študijski program 2. stopnje zaključili na UL FMF, se ne zahteva oddaja potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih): do vključno 15. 9. 2023 na spletnem portalu eVŠ.

TRETJI PRIJAVNI ROK za državljane RS, državljane članic EU in za Slovence brez slovenskega državljanstva:

- Rok za oddajo prijave za vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugem roku (portal eVŠ): 20. 9. 2023–22. 9. 2023.

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (priloge oziroma ustrezna dokazila iz prijave za vpis; od kandidatov, ki bodo študijski program 2. stopnje zaključili na UL FMF, se ne zahteva oddaja potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih): do vključno 22. 9. 2023 na spletnem portalu eVŠ.

Kandidati bodo obvestila o postopkih izbire in vpisa prejeli na elektronske naslove, navedene v prijavi za vpis, ali na spletnem portalu eVŠ. Vpis bo potekal elektronsko in bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2023.