Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program PRAVO

Doktorski študijski program PRAVO,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana,in obsega naslednje module programa:

 • Civilno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Kazensko pravo
 • Kriminologija
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina
 • Rimsko pravo
 • Teorija prava in države
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo

Več informacij na: http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/
Kontakt:  , tel: (01) 42 03 121.

Število vpisnih mest: 41 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij);
 • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • kdor je končal magistrski študijski program, po katerem je pridobil naziv magister znanosti, se mu lahko prizna do 60 kreditnih točk po ECTS iz prvega letnika doktorskega študija in se lahko vpiše v drugi letnik programa doktorskega študija pod pogojem, da pripravi in predloži dispozicijo doktorskega dela. Študentom, ki so bili vpisani na magistrski študijski program, pa ga niso končali s pridobitvijo naziva magister znanosti, se lahko priznajo opravljene obveznosti namesto predmetov prvega letnika doktorskega študija. O priznavanju opravljenih obveznosti odloča komisija, odgovorna za doktorski študij;
 • visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 35 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa druge stopnje Pravo. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi komisija fakultete, odgovorna za doktorski študij, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študijski program Pravo se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pravna fakulteta letno odloča o številu razpisanih mest za doktorski študij.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:

 • v obsegu 30% študijski uspeh na študiju druge stopnje (povprečna ocena in ocena magistrskega dela) oziroma na univerzitetnem študiju po programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 (povprečna ocena in ocena diplomskega dela);
 • v obsegu 70% uspeh pri izbirnem izpitu.

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev Komisija za doktorski študij določi omejitev vpisa na posameznem modulu.

Kraj izvajanja: Ljubljana, na sedežu Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorski študij je 18. avgust 2023. Do tega roka morajo kandidati izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program in tudi vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko na spletnem portalu eVŠ.

Poleg izpolnjenega obrazca B3 Predlog mentorstva na podiplomskem doktorskem študiju s podpisom mentorja, je prijavi potrebno priložiti: idejni osnutek načrtovane doktorske disertacije, kratek življenjepis, kopijo diplomske listine (dodiplomskega in podiplomskega študija) oz. potrdila o diplomiranju, če listina še ni bila izdana in potrdilo o oceni zaključnega dela ter potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni izpitov (dodiplomskega in podiplomskega študija), kandidati, ki so pridobili strokovni ali znanstveni naslov v tujini, pa tudi sklep o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Za doktorski študij je določen datum informativnega dne 18. maj 2023, za dodatna pojasnila pa vabimo kandidate, da nam pišejo na e-naslov:  .

Kandidati bodo obvestilo o postopkih ter datumu vpisa prejeli po zaključenem roku za prijavo, do 15. septembra 2023, na elektronske naslove, ki so navedeni na prijavi za vpis, ali na spletnem portalu eVŠ.