Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (tretji prijavni rok 18. 9. 2023)

Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko,

Večna pot 113, 1000 Ljubljana, tel. 01/4798-123.

Več informacij nahttps://fri.uni-lj.si/sl/studij/doktorski-studij
E-naslov:

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 20 - skupaj za državljane Republike Slovenije, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program 2. stopnje;
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Za sprejem tujcev v doktorski program veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, če so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

O morebitnem omejevanju vpisa za sprejem na doktorski študij bo na predlog prodekana za raziskovalno dejavnost sklepal senat. Izbira kandidatov bo temeljila na povprečni oceni študija (50 %) in oceni diplomskega ali magistrskega dela (50 %).

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do četrtka, 1. junija 2023, izpolniti in oddati prijavo ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko na spletnem portalu eVŠ. Med priloge sodita tudi izjava mentorja o prevzemu mentorstva na doktorskem študiju in kratka idejna zasnova raziskovalnega dela.

Informativni dan bo v sredo, 5. aprila 2023, ob 16. uri na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana.

Vpis bo potekal elektronsko prek informacijskega sistema STUDIS in bo zaključen najpozneje do petka, 29. septembra 2023.