Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA (drugi prijavni rok 20. 9. 2023)

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA,
ki ga izvajajo članice Univerze v Ljubljani:

 • Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
 • Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
 • Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana
 • Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana
 • Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, Portorož
 • Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana
 • Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
 • Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana
 • Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, Ljubljana
 • Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana
 • Veterinarska fakulteta, Gerbičeva ulica 60, Ljubljana

Več informacij na: http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/
Univerzitetna služba za doktorski študij, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

Število vpisnih mest: 15 - skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Programski svet varstva okolja pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov in kandidatk za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja temeljil na:

 • uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje (50%)
  (od tega 40% za povprečno oceno 8 ali več na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju in 10% za doseženo oceno diplomskega oz. magistrskega dela 9 ali 10)
 • uspehu pri izbirnem izpitu (50%)
  (od tega predstavitev teze doktorske disertacije 30%, dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in nagrade 20%).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov.

Pri izbiri kandidatov za vpis se upoštevajo tudi proste raziskovalne kapacitete pri potencialnih mentorjih.

Kraj izvajanja: Ljubljana, Portorož

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti na spletnem portalu eVŠ najkasneje do vključno 18. 8. 2023.

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in somentorja, ki morata izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za (so)mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njuni pisni soglasji. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Programski svet Varstvo okolja bo o prijavah na razpis predvidoma sklepal 5. 9. 2023. O sklepu bodo prijavljeni kandidati obveščeni po e-pošti ali na spletnem portalu eVŠ po seji Programskega sveta.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Varstvo okolja: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/prijava/razpis-vo/