Program Erasmus+ je program EU za obdobje 2021-2027, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:

 • 27 članic Evropske unije,
 • države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška,
 • države kandidatke EU: Turčija in R. Severna Makedonija, Srbija.

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij. Ključni ukrep 1 vsebuje tudi skupne magistrske študije in dogodke velikega obsega Evropske prostovoljske službe.  

Prijavo za mobilnost študentje oddajo na svoji članici, do roka ki ga določi članica. Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji CMEPIUS.

Vloge za skupne magistrske študije ali druge centralizirane razpise je potrebno poslati  v Bruselj na: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.  

Cilji in vrste mobilnosti

Cilji mobilnosti:

 • izboljšanje učnih kompetenc,
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva,
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja,
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti,
 • povečanje medkulturne zavesti,
 • aktivnejše sodelovanje v družbi,
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Vrste mobilnosti:

 • Mobilnost študentov za študij in prakso
 • Mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje 

Opis programa

Univerza v Ljubljani (UL) v programu Erasmus+ sodeluje od leta 1989. Pri tem dosledno sledi načelom, zapisanim v ECHE listini, ter izvaja aktivnosti, ki so bile zahtevane pred, med in po mobilnosti. Za uspešno izvajanje programa Erasmus+ ima sklenjenih več kot 2000 medinstitucionalnih sporazumov s približno 900 visokošolskimi institucijami, ki sodelujejo v programu. Seznami sporazumov, informacije o partnerjih, študijskih programih in pogojih sodelovanja so objavljeni na spletnih straneh.

Zaradi večje preglednosti in obvladljivosti je UL medinstitucionalne sporazume podpisovala na ravni članic, kar je omogočilo hitrejše prilagajanje dejanskim potrebam in ustrezno komunikacijo s partnerji. UL s članicami izvaja Strategijo internacionalizacije, ki se je  preko sklepanja sporazumov vgrajevala v fakultetne strategije. Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje (USMS) podpira njihovo delovanje in koordinira aktivnosti, ki so bile v skupnem interesu vseh udeležencev ter izvaja in spremljala finančni del mobilnosti, vzdržuje bazo podatkov ter usklajuje in izvaja pogodbeni del projekta. UL v posameznem pogodbenem ciklu izvede približno 1500 odhodnih in sprejme enako število dohodnih študentov. Izvede skoraj 200 mobilnosti osebja za poučevanje in 100 mobilnosti za usposabljanje.

Največ slovenskih študentov izvede mobilnost v Nemčiji, na Portugalskem, Španiji in na Češkem. UL je gostila največ nemških, španskih, francoskih in čeških študentov. Vse članice UL sodelujejo v programu Erasmus+, najbolj aktivne so članice z več predmeti in programi v angleškem jeziku in jasno vizijo internacionalizacije. 

Preberite več: 

Osnovni podatki

Akreditacijska številka UL za program Erasmus +:

 • ECHE 2014-2020: 65996-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
 • ECHE 2021-2027: 101009159 - ECHE UL
 • Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
 • PIC koda: 999923240
 • Organisational Identification Code (OID) za Univerzo v Ljubljani: E10209243