Prijava

Študent, ki želi oditi na prakso v tujino kot »Erasmus+ študent«, izpolni prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica. Razpis mora biti na članici odprt najmanj 5 tednov. 

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja.  

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+. 

Za prijavo na javni razpis mora študent/ mladi diplomant predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

  • prijavni obrazec,
  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu,
  • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

Posamezna članica lahko določi dodatne obrazce in pogoje, ki jih mora študent/ mladi diplomant  predložiti ob prijavi. 

Merila za ocenjevanje vlog

Pri ocenjevanju vlog se upošteva:

  • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj, od 0 do 10 točk,
  • motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk.

Poleg teh meril lahko matična članica določi dodatna merila, ki jih hkrati z razpisom objavi na spletni strani in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta, pri čemer je dolžna zagotoviti transparenten, javen in pravilen postopek izbora študentov ter način ocenjevanja vlog v skladu s tem razpisom. Vsem študentom je dolžna izdati sklepe o izbiri z možnostjo pritožbe. Odločba, ki jo izda  senat članice na pritožbo, je dokončna. 

Postopek ocenjevanja vlog

Vloge študentov oceni pristojni na članici, po merilih za ocenjevanje vlog javnega razpisa in študenta s sklepom obvesti o odobritvi. Izbor Erasmus+ študentov opravijo članice UL na pravičen, transparenten in koherenten način. Kriteriji in rezultati izbora morajo biti javni. 

Matična članica o izboru obvesti Službo za mednarodno sodelovanje UL in prijavljene kandidate. 

Morebitne ugovore zoper sklep lahko prijavitelji vložijo pri pristojni Komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru s sklepom odloči Komisija. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.