Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobri sredstva. 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.  

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije. 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na študij v tujino. 

Erasmus+ financiranje glede na skupino držav in študijsko leto

Skupina držav Država gostiteljica Mesečni znesek 2022/23
Skupina 1 Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška 600 €
Skupina 2 Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija 600 €
Skupina 3 Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija 540 €

Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant«

V primeru, da sofinanciranje mobilnosti zaradi omejenih sredstev ni možno, je dovoljena mobilnost študentov za študij, ki za obdobje Erasmus+ mobilnosti ne prejmejo Erasmus+ dotacije »zero-grant«, pri čemer pa lahko izkoristijo prednosti programa Erasmus+.

Dodatek za študente z manj priložnostmi 

Študenti z manj priložnostmi imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki za leto 2024/25 znaša 250 € na mesec.

Pogoji za upravičenosti do tega dodatka so:

 • da ima študent status študenta s posebnimi potrebami ali
 • da ima študent status študenta s posebnim statusom (status kategoriziranega športnika, priznanega umetnika/kulturnika, udeleženca mednarodnih tekmovanj ali status starša) ali
 • da ima sam oziroma eden izmed članov družine (ki živijo v istem gospodinjstvu s študentom):
  • odločbo CSD (državna štipendija, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) ali
  • odločbo ZZZS ali
  • odločbo ZRSŠ ali
  • odločbo ZPIZ, ki dokazuje npr. invalidnost ali
 • da prihaja iz enostarševske družine (Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje (npr. pokojnina) ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.) ali
 • da prihaja iz rejniške družine ali
 • da mu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
 • da je predstavnik romske skupnosti.