Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Navodila za prijavo na razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani

Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca obvezno preberite besedilo razpisa, ki je objavljeno na spletni strani UL. Kandidat, ki se prijavlja na razpis, mora v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) izpolnjevati pogoje, navedene v 3. točki razpisa. V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Izrazi kandidat, mladi raziskovalec in mentor se v tekstu uporabljajo nevtralno za moško in žensko obliko.

Kandidat se mora posebej prijaviti na Razpis za vpis v doktorske študijske programe na Univerzi v Ljubljani in nato tudi vpisati.

Kandidat je dolžan spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim razpisom, ki jih Univerza v Ljubljani objavi na spletnem naslovu, ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del razpisa.

ODDAJA PRIJAVE V SPLETNI APLIKACIJI

 1.  Kandidat se v informacijski sistem univerze na spletni strani najprej registrira za uporabo aplikacije z vnosom podatkov v rubriko »registracija za začetek uporabe aplikacije - prijava na razpis za kandidate za mlade raziskovalce«. Kandidat obvezno navede svoj elektronski naslov ter telefonsko številko, na katerih bo dosegljiv v času razpisa. Podatka sta potrebna za namen obveščanja ter dogovora termina za razgovor mentorja s kandidatom. Kandidat izbere razpis, na katerega se prijavlja ter potrdi registracijo.

2. Kandidatu se v naslednjem koraku izpiše registracijska koda, ki jo skupaj z rojstnimi podatki vnese v rubriko »aplikacija za oddajo prijave na razpis za kandidate za mlade raziskovalce«. Kodo kandidat prejme predvidoma v roku 1 ure tudi na naveden elektronski naslov.

3.  Po vstopu v aplikacijo kandidat v meniju izbere podstran Prijava in vnese vse manjkajoče podatke v prijavni obrazec. Od izbire vrste študijskega programa je odvisna vrsta dokazil, ki jih mora naložiti v naslednjem koraku, izbire pa ni mogoče popraviti po oddaji prijave. Če kandidat izbere napačni študijski program, naj to sporoči na , najmanj en delovni dan pred zaključkom razpisa, da se mu ta prijava izbriše, nato pa se lahko kandidat ponovno registrira in izpolni novo prijavo.

V primeru, da ima kandidat doseženih več izobrazb (npr. je končal tako univerzitetni študijski program, sprejet v RS pred 11. 6. 2004, kot tudi študijska programa 1. in 2. stopnje, sprejeta v RS po 11. 6. 2004) kandidat sam izbere, ali bo na razpisu kandidiral z univerzitetno izobrazbo ali pa z izobrazbama, doseženima po študijskih programih 1. in 2. stopnje. Če ima kandidat končano univerzitetno izobrazbo in še študijski program 2. stopnje (ne pa tudi študijskega programa 1. stopnje), izbere univerzitetno, saj je pogoj, da kandidira s študijskim programom 2. stopnje, tudi zaključen študijski program 1. stopnje.

4. Kandidat nato vnese podatke o doseženi izobrazbi ter povprečni oceni študija (ocena vseh opravljenih in številčno ocenjenih izpitov in vaj na dve decimalni mesti natančno). Pri izračunu povprečja se upoštevajo ocene vseh izpitov in vaj na univerzitetnem študiju (brez diplome) ali na študijskih programih prve in druge stopnje, vključno z ocenama diplomskega in magistrskega dela, če sta predvidena s študijskima programoma) ali enovitem magistrskem študijskem programu (vključno z oceno magistrskega dela, če je predvideno s študijskim programom).
Če kandidat še nima pridobljene ustrezne izobrazbe, mora imeti opravljenih vsaj 80 % vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve in druge stopnje ali enovitem magistrskem študijskem programu. V tem primeru navede povprečno oceno študija v času oddaje prijave.

5. Kandidat izpolni podatke o vpisu na doktorski študijski program.

6. Kandidat izbere mentorja, h kateremu se prijavlja.

7. Kandidat označi, katere neobvezne priloge, za katere želi, da se upoštevajo pri ocenjevanju njegove prijave, bo priložil po oddaji prijave (izbire ni mogoče naknadno popraviti):

 • potrdilo o vpisu na akreditiran doktorski študijski program v RS, če je kandidat že vpisan;
 • dokazilo o opravljenem magisteriju znanosti, če ima kandidat zaključen magisterij znanosti (magistrska listina);
 • dokazilo o prejeti univerzitetni Prešernovi nagradi ali Prešernovi nagradi članice Univerze v Ljubljani oziroma dokazilo o enakovredni drugi nagradi (ostale nagrade in priznanja se ne upoštevajo pri ocenjevanju);
 • dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu pri znanstvenem/ih članku/ih: izpis iz COBISS-a (če kandidat še ni vpisan v COBISS in ima objavljene članke v soavtorstvu, se lahko naloži izpis za enega od soavtorjev z ustrezno označitvijo relevantnih člankov) ali objavljeni članki v revijah (fotokopiran mora biti članek iz revije in kazalo revije, kjer je razvidna objava članka);
 • kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu: kandidat opiše svoje dosedanje sodelovanje pri raziskovalnem delu pri mentorju, h kateremu se prijavlja na mesto kandidata za mladega raziskovalca (npr. sodelovanje pri raziskovalnem delu tekom študija, seminarske naloge, diplomsko delo, raziskovalno delo za Prešernovo ali drugo nagrado, ostalo) ali opiše sodelovanje pri raziskovalnem delu pri drugem mentorju (če je mogoče, naj mu ta mentor s podpisom potrdi opis ali naj kandidat priloži drugo dokazilo za potrditev opisa raziskovalnih izkušenj).

8. Kandidat prebere in potrdi izjavo, s katero jamči za resničnost, točnost in popolnost podatkov v prijavnem obrazcu. Kandidat označi, ali dovoljuje morebitno preverbo verodostojnosti navedb v prijavni dokumentaciji pri pristojnih institucijah, ki obdelujejo podatke, ki jih je navedel v prijavni dokumentaciji. Če kandidat k temu ne bo privolil, je lahko naknadno pozvan k predložitvi ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev.

9. Kandidat nato odda prijavo. V tem trenutku prijava še ni popolna.

10. Kandidat mora v meniju na podstrani Priloge naložiti vse obvezne priloge ter tiste neobvezne priloge, ki jih je označil v prijavi.

11. Obvezne priloge so dokazila o izobrazbi ter v primeru neizpolnjevanja starostnega pogoja tudi potrdilo o koriščenju starševskega dopusta ali potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti.

Obvezna dokazila o izobrazbi so naslednja:

 • kandidat s pridobljeno izobrazbo po končanih študijskih programih na 1. in na 2. stopnji ustrezne smeri naloži diplomski listini za prvo in drugo stopnjo in celotni prilogi k diplomama za prvo in drugo stopnjo
 • kandidat s pridobljeno izobrazbo po končanem enovitem magistrskem študijskem programu ustrezne smeri naloži diplomsko listino in celotno prilogo k diplomi
 • kandidat s pridobljeno univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 naloži diplomsko listino in celotno prilogo k diplomi
 • kandidat, ki še nima pridobljene izobrazbe iz 1. alineje te točke, ima pa opravljenih najmanj 80 % vseh izpitov in vaj na študijskih programih prve in druge stopnje, naloži diplomsko listino ter celotno prilogo k diplomi za prvo stopnjo ter uradno dokazilo o ocenah na drugi stopnji, iz katerega je razvidno število vseh študijskih obveznosti in število do tedaj opravljenih izpitov in vaj z ocenami;
 • kandidat, ki še nima pridobljene izobrazbe iz 2. alineje te točke, ima pa opravljenih najmanj 80 % vseh izpitov in vaj na enovitem magistrskem študijskem programu, priloži uradno dokazilo, iz katerega je razvidno število vseh študijskih obveznosti in število do tedaj opravljenih izpitov in vaj z ocenami na enovitem magistrskem študijskem programu.

12. Šele ko bo kandidat naložil vse obvezne priloge iz prejšnje točke ter tiste neobvezne priloge, ki jih je predhodno označil, bo njegova prijava popolna. O uspešno oddani popolni prijavi bo kandidat obveščen tudi po elektronski pošti.

13. Kandidat mora oddati prijavo ter naložiti vse priloge najkasneje do roka, navedenega v točki 6 razpisa. Po tem roku prijava v informacijski sistem ne bo več mogoča. Kandidatom svetujemo, da prijav ne oddajajo tik pred iztekom roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Celotno besedilo navodil za prijavo na razpis za mlade raziskovalce