Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

 

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg in 9/19), Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20, v nadaljevanju: pravilnik) ter Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) objavlja
 

DRUGI RAZPIS ZA KANDIDATE (M/Ž) ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2020

  

 1.       NAMEN RAZPISA

Namen razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce (v nadaljevanju: kandidat), ki bodo začeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi v Ljubljani v letu 2020. Izrazi kandidat, mladi raziskovalec in mentor se v tekstu uporabljajo nevtralno za moško in žensko obliko.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij in bodo izbrani na tem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2020/2021, ki je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani.

 

2.      MENTORJI  IN  PROSTA MESTA

Kandidat se lahko prijavi na razpisano mesto pri izbranem mentorju, v okviru znanstvenih ved in na izbranem raziskovalnem področju, ki je navedeno v seznamu mentorjev, ki je del razpisne dokumentacije.

 

3.      POGOJI ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • v študijskem letu 2020/2021 bo vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študijskega programa;
 • starost do vključno 28 let; upošteva se letnica rojstva (rojeni kadar koli v letu 1992 ali kasneje);

  starostna meja se dvigne:
  I. za eno leto, če je kandidat brez finančne podpore že opravil eno leto doktorskega študijskega programa in se bo v študijskem letu 2020/2021 vpisal v 2. letnik študijskega programa tretje stopnje;
  II. za dve leti, če je kandidat brez finančne podpore že opravil dve leti doktorskega študijskega programa in se bo v študijskem letu 2020/2021 vpisal v 3. letnik študijskega programa tretje stopnje;

  Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust z naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
   
 • še ni bil financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost v programu mladih raziskovalcev;
 • v študijskem letu 2020/2021 ne bo vpisan v dodatno leto doktorskega študija oziroma navedenega statusa še ni izkoristil;
 • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
 • izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv asistenta ali asistenta-raziskovalca na članici Univerze v Ljubljani, ki je matična za raziskovalno področje, na katerem deluje kandidat

  ter
   
 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez ocene diplome) najmanj 8,00;
  ali
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upoštevata se tudi oceni diplomskega in magistrskega dela);
  ali
 • ima magisterij znanosti ustrezne smeri, dosežen po podiplomskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
  ali
 • ima glede na prejšnje tri alineje enakovredno izobrazbo, doseženo v tujini.


Na razpis se lahko prijavi tudi kandidat iz osme alineje prejšnjega odstavka, ki še ni zaključil študijskega programa druge stopnje ustrezne smeri in ima ob prijavi na razpis opravljenih najmanj 80 % vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve in druge stopnje ustrezne smeri. Tak kandidat mora v primeru izbora za mladega raziskovalca študijski program druge stopnje dokončati in najpozneje do vključno 14. 9. 2020 pridobiti potrdilo o zaključku študija druge stopnje in potrdilo o opravljenih vseh študijskih obveznostih s povprečno oceno na študijskih programih prve in druge stopnje najmanj 8,00.

V primeru, da je oziroma bo kandidat zaključil izobrazbo v tujini, mora do vključno 14. 9. 2020 pridobiti še sklep o priznanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji. Tak kandidat se mora zato pravočasno prijaviti na razpis za vpis v doktorski študijski program zaradi izvedbe postopka priznavanja in izdaje sklepa o priznanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek priznavanja po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) lahko traja 2 meseca.

Če bo izbrani kandidat za mladega raziskovalca v študijskem letu 2020/2021 vpisan v 2. ali 3. letnik študijskega programa tretje stopnje ali ima opravljen magisterij znanosti, dosežen po podiplomskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali enakovredno izobrazbo, doseženo v tujini, se povprečna ocena na študijskih programih 1. in 2. stopnje ne upošteva kot pogoj za kandidiranje na razpisu, mora pa kandidat kljub temu izpolnjevati pogoje za izvolitev v raziskovalni naziv asistenta ali asistenta-raziskovalca na članici Univerze v Ljubljani, ki je matična za raziskovalno področje, na katerem deluje kandidat.

Kandidat mora izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so določeni za razpisano mesto pri izbranem mentorju. Pogoji so objavljeni v opisih usposabljanja posameznih mentorjev, ki so del razpisne dokumentacije.

 

4.      MERILA ZA OCENJEVANJE KANDIDATOV ZA MLADE RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V LJUBLJANI IN VREDNOTENJE

 • povprečna ocena (povprečna ocena = število točk)
  - vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004
  ali
  - vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; upoštevata se tudi oceni diplomskega in magistrskega dela;
 • že zaključen magisterij znanosti, dosežen po podiplomskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 (1 točka);
 • vpis v študijski program tretje stopnje (0,5 točke);
 • prejete nagrade oziroma priznanja, in sicer univerzitetna Prešernova nagrada (1 točka), Prešernova nagrada članice ali tej nagradi enakovredna druga nagrada članice (0,5 točke), (ne glede na število nagrad in priznanj skupaj največ 1 točka);
 • objavljen/-i članek/-i, kjer se upošteva avtorstvo ali soavtorstvo (vsak samostojen članek je vreden do 1 točke; v primeru soavtorstva se 1 točka deli s številom soavtorjev in zaokroži na dve decimalni mesti natančno; pri objavljenih člankih se upoštevajo znanstveni članki z ustreznega področja, ki jih članice upoštevajo v postopku habilitacije v pedagoške in raziskovalne nazive na Univerzi v Ljubljani (skupaj največ do 3 točke);
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (največ do 3 točke);
 • ocena razgovora s kandidatom (največ do 5 točk).

 

5.    OBDOBJE FINANCIRANJA

Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev do doktorata znanosti traja:

 • največ štiri leta za vpisane v študijski program tretje stopnje;
 • največ tri leta za vpisane v študijski program tretje stopnje na medicini. Če mladi raziskovalec po tem roku ni pridobil statusa specializanta, mu agencija še eno leto financira usposabljanje na študijskem programu tretje stopnje.

Če bo kandidat za mladega raziskovalca v študijskem letu 2020/2021 vpisan v 2. letnik študijskega programa tretje stopnje, se doba financiranja, navedena v prvem odstavku, skrajša za eno leto; če bo kandidat v študijskem letu 2020/2021 vpisan v 3. letnik študijskega programa tretje stopnje, se doba financiranja skrajša za dve leti.

 

6.      NAČIN PRIJAVE IN ROK  ZA ODDAJO PRIJAV

Kandidat se mora najkasneje do 4. avgusta 2020 do 13. ure prijaviti in prijavo dokončno oddati v informacijski sistem Univerze v Ljubljani na spletnem naslovu skladno z Navodili za prijavo na razpis za kandidate za mlade raziskovalce, ki so del razpisne dokumentacije in so objavljena tudi v aplikaciji. Po tem roku prijava v informacijski sistem ne bo več mogoča.

Kandidat mora v skladu z navodili najprej izpolniti in oddati prijavo, nato pa naložiti vse obvezne priloge ter vse tiste neobvezne priloge, ki jih je označil v prijavi in za katere želi, da se upoštevajo pri ocenjevanju njegove prijave. Šele po naložitvi vseh teh prilog bo prijava popolna. O uspešno oddani popolni prijavi bo kandidat obveščen po elektronski pošti.
 

Obvezne priloge k prijavi na razpis so:

 • dokazila o doseženi izobrazbi in povprečni oceni;
 • potrdilo o koriščenju starševskega dopusta ali potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti (le v primeru, da kandidat želi uveljavljanje zvišanje starostne meje nad 28 let, kot je to določeno v 3. točki tega razpisa).


Neobvezne priloge
, ki jih kandidat lahko priloži in se upoštevajo v postopku ocenjevanja, so:

 • potrdilo o vpisu na akreditiran doktorski študijski program v RS, če je kandidat že vpisan v študijskem letu 2019/2020;
 • dokazilo o opravljenem magisteriju znanosti, če ima kandidat zaključen magisterij znanosti;
 • dokazilo o prejeti univerzitetni Prešernovi nagradi ali Prešernovi nagradi članice Univerze v Ljubljani oziroma dokazilo o enakovredni drugi nagradi;
 • dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu pri znanstvenem/ih članku/ih;
 • kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Kandidat je dolžan spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi s predmetnim razpisom, ki jih Univerza v Ljubljani objavi na spletni strani, ter ta obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del razpisa.

 

7.      IZBOR KANDIDATOV

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno prijavo se bo štela prijava kandidata, ki ne bo predložil s tem razpisom zahtevanih dokumentov in dokazil ter prijava, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Zaradi vezanosti Univerze v Ljubljani na roke iz pravilnika bo obveščanje in komunikacija s kandidati potekalo po elektronski pošti ali preko telefona.

Mentorji bodo v izbirnem postopku s kandidati opravili razgovore, za katere se bodo z njimi dogovarjali po elektronski pošti ali preko telefona, ki ju bodo kandidati navedli kot kontakt v prijavnem obrazcu.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

Izbrani kandidati bodo na elektronski naslov, naveden v prijavnem obrazcu, pozvani, da v 3 dneh sporočijo, ali sprejemajo zaposlitev kot mladi raziskovalci, zato naj bodo preko elektronske pošte dosegljivi ves čas izbirnega postopka.

 

8.      ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI

V razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za mlade raziskovalce.

 

9.       VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Z oddajo prijave kandidat potrdi, da se je seznanil z vsebino razpisa in da se z njo strinja.

Univerza v Ljubljani bo zagotovila varstvo osebnih podatkov kandidata v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnikom o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.

Upravljavec osebnih podatkov za potrebe izvajanja tega razpisa je Univerza v Ljubljani.

Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 6 določa, da je obdelava osebnih podatkov posameznika zakonita, če je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Osebni podatki, pridobljeni iz prijave kandidata, se obdelujejo za namen izvedbe tega razpisa.

Univerza v Ljubljani bo obdelovala naslednje osebne podatke kandidata: ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, stalni naslov, naslov za vročanje pošte, telefon/GSM, E-pošta, dosežena predhodna izobrazba v RS ali v tujini, vpis na doktorski študij in druga dokazila, ki jih kandidat posreduje z namenom dokazovanja izpolnjevanja razpisnih pogojev1 (zdravniška potrdila, potrdila o koriščenju starševskega dopusta) in/ali z namenom, da se dokazila upoštevajo pri ocenjevanju kandidatove prijave2 (dokazila o nagradah, dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu pri znanstvenih članki in opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu).

Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom bo Univerza v Ljubljani zgoraj naštete osebne podatke kandidatov posredovala Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, ki bo preverila ustreznost kandidatov, skladno z določili razpisa.

Obdelava osebnih podatkov neizbranih kandidatov preneha v 2 letih od dneva odločitve o izbiri, obdelava osebnih podatkov izbranih kandidatov preneha v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih.

Kandidat lahko kadarkoli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek in v zvezi s tem omejitev obdelave, ter uveljavlja pravico do prenosljivosti podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja pisno ali na e-naslov rektorat@uni-lj.si. Če meni, da mu pravic v zvezi z njegovimi osebnimi podatki ne zagotavljamo ustrezno, lahko vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu (več informacij).

1Univerza v Ljubljani te osebne podatke obdeluje le v primeru neizpolnjevanja starostnega pogoja. Tretji odstavek 113. člena pravilnika določa, da če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

2Neobvezne priloge

 

10.   RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija obsega:

 1. Drugi razpis Univerze v Ljubljani za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020;
 2. Prijavni obrazec, dostopen na spletni strani;
 3. Navodila za prijavo na razpis za kandidate za mlade raziskovalce;
 4. Seznam mentorjev in prostih mest z opisi usposabljanj.

Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa s prilogami) je z dnem objave razpisa na Zavodu RS za zaposlovanje dosegljiva na spletni strani Univerze v Ljubljani.

 

11.    OPOZORILA IN DODATNE INFORMACIJE

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij in bodo izbrani na tem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2020/2021, ki je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani. Prijavo na razpis za vpis v doktorske študijske programe kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Tuji državljani, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo urediti vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v RS v skladu z zakonodajo RS pred začetkom usposabljanja, ki je predvideno s 1. 10. 2020.

Univerza v Ljubljani ne bo sklenila pogodbe o zaposlitvi z:

 1. izbranimi kandidati za mlade raziskovalce, ki do 30. 9. 2020 ne bodo vpisani na  akreditiran doktorski študijski program v RS;
 2. izbranimi kandidati za mlade raziskovalce, ki do 14. 9. 2020 ne bodo uspešno zaključili študija s povprečno oceno vseh opravljenih obveznostih najmanj 8,00 glede na zadnje štiri alineje točke 3 tega razpisa ter v primeru v tujini pridobljene izobrazbe, pridobili sklep o priznanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v RS;
 3. tujimi državljani, ki bodo izbrani za kandidate za mlade raziskovalce, in ne bodo imeli urejene vse potrebne dokumentacije za zaposlitev v skladu z zakonodajo RS pred začetkom usposabljanja.


Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi med Univerzo v Ljubljani in izbranim kandidatom Agencija za raziskovalno dejavnost RS preveri ustreznost kandidata.

 

Ljubljana, julij 2020

                                                                                                                    Prof. dr. Igor Papič
                                                                                                                    Rektor
 

Povezave:
Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2020/2021
Priznavanje izobrazbe
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani