Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
  1. Študenti s posebnim statusom
  2. Duševno zdravje
  3. Informacije za bodoče študente
  4. Možnosti za učenje slovenščine

  Razpis za kandidate za mlade raziskovalce - odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja

   

  PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJ

  Ali zadostuje prijava na razpis za kandidate za mlade raziskovalce, da se lahko vpišem na doktorski študij?

  Ne, kandidat se mora prijaviti na razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2021 in posebej preko portala eVŠ še na Razpis za vpis v doktorske študijske programe  za študijsko leto 2021/2022: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/razpis/. Kandidati naj bodo pozorni na različne roke za oddajo prijav na posamezne doktorske študijske programe.
   

  Ali moram biti prijavljen na razpis za vpis v doktorski študijski program v času oddaje prijave na razpis za kandidate za mlade raziskovalce?

  Sama prijava na razpis za vpis v doktorski študij ni pogoj za prijavo na razpis za mlade raziskovalce. Je pa prijava na razpis za vpis pogoj, da se vpišete na doktorski študij. Če se na doktorski študij ne boste vpisali, in če bi bili izbrani za mladega raziskovalca, Univerza v Ljubljani z vami ne bo mogla skleniti pogodbe o zaposlitvi.

   

  ODDAJA PRIJAVE PREKO SPLETNE APLIKACIJE

  Kaj vse obsegata diplomska listina in priloga k diplomi?

  Če ste študij zaključili na Univerzi v Ljubljani, ima diplomska listina dve A4 strani (oz. eno A3 stran), na katerih so vaši podatki in podatki o vašem strokovnem ali znanstvenem naslovu. Priloga k diplomi obsega več strani, in sicer od vaših podatkov do podpisa pooblaščene osebe (dekana/dekanje) in pečata fakultete oz. akademije. Informacije o visokošolskem sistemu v RS (poglavje 8) ni treba vključiti v skeniran dokument.
  Če ste študij zaključili drugje, preverite, da priloga k diplomi vsebuje tudi ocene vseh opravljenih obveznosti na zaključenem študijskem programu.


  - Med izpolnjevanjem prijave sem izbral napačno vrsto dosežene izobrazbe, kako lahko to popravim?

  Od izbire vrste študijskega programa je odvisna vrsta dokazil, ki jih morate naložiti v naslednjem koraku, izbire pa ni mogoče popraviti po oddaji prijave. Če izberete napačni študijski program, morate z istega elektronskega naslova, kot ste ga navedli v prijavi, poslati sporočilo (navesti je treba tudi mentorja, h kateremu se prijavljate) na doktorski.studij@uni-lj.si, z zaprosilom, da se vam ta prijava izbriše, nato pa se lahko ponovno registrirate in izpolnite novo prijavo.
   

  Med nalaganjem prilog k prijavi sem naložil napačen dokument, kako lahko naložim nov dokument?

  Z istega elektronskega naslova, kot ste ga navedli v prijavi, pošljite sporočilo (navesti je treba tudi mentorja, h kateremu se prijavljate) na doktorski.studij@uni-lj.si, z navedbo priloge, za katero želite, da se vam izbriše. O izbrisu priloge boste obveščeni na elektronski naslov, nato boste lahko naložili pravilno datoteko.

  Zaprosila za popravke podatkov iz prijave oz. dokumentov, ki jih prilagate, morate posredovati pravočasno, vsaj en delovni dan pred iztekom roka za prijavo na razpis.
   

  Kako se lahko prijavim k več mentorjem?

  V primeru več prijav se morate za vsako posebej registrirati, vendar morate najprej eno prijavo oddati, preden vam je omogočena ponovna registracija z istimi podatki. Mentorji bodo obveščeni o vseh vaših prijavah.

   

  IZPOLNJEVANJE POGOJEV

  Ne izpolnjujem starostnega pogoja. Se lahko vseeno prijavim in sem izbran, če ne bo prijavljen noben drug kandidat?

  V primeru, da ne izpolnjujete katerega koli izmed pogojev, navedenih v točki 3 razpisa, vaša prijava ne gre v ocenjevanje in ne morete biti izbrani, tudi če mentor nima nobenega drugega kandidata. ARRS namreč ne financira usposabljanja mladih raziskovalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev skladno s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.
   

  Kakšno zdravniško opravičilo ali potrdilo o starševskem dopustu je treba predložiti za dvig starostne meje?

  Pridobiti morate zdravniško opravičilo osebnega zdravnika brez navedbe diagnoze, iz katerega je razvidna najmanj šestmesečna dokumentirana bolezenska odsotnost.

  Za potrdilo o koriščenju dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo morate predložiti odločbo Centra za socialno delo, v kateri lahko zakrijete vse občutljive podatke (npr. višina starševskega nadomestila itd.).
   

  - Kakšni so pogoji za izvolitev v naziv asistenta oz. asistenta-raziskovalca na Univerzi v Ljubljani?

  Kandidat za izvolitev mora skladno s 52. členom Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani kumulativno izpolnjevati skupne (53. člen), splošne (80. člen) in posebne pogoje (80. in 81. člen) za izvolitev v naziv. Pri tem bi vas še posebej opozorili na količinski posebni pogoj za prvo izvolitev v naziv asistent in asistent-raziskovalec, in sicer:
  »V naziv asistenta in asistenta-raziskovalca je lahko prvič izvoljen kandidat, ki je:
  - dokončal zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), pri čemer se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti,
  - za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav dobro (8).«
  Ker lahko posamezne članice UL tem minimalnim pogojem po potrebi dodajo še dodatne posebne pogoje za izvolitev v naziv na posameznem habilitacijskem področju, se lahko za natančnejši odgovor na to vprašanje obrnete na članico UL, ki je matična za določeno raziskovalno področje.


  Katere priloge naj priložim prijavi na razpis v primeru, da sem že zaključil študijski program, a še nisem prejel diplomske listine in priloge k diplomi?

  V tem primeru namesto diplome naložite potrdilo o zaključku študija, namesto priloge k diplomi pa potrdilo o opravljenih vseh obveznostih z ocenami.

  Če pa ste že prejeli diplomsko listino, ne pa še tudi priloge k diplomi, naložite diplomsko listino ter potrdilo o opravljenih vseh obveznostih z ocenami.
   

  Ali morajo biti dokazila o izobrazbi overjena?

  Ne, dokazil ob prijavi ni treba overjati. Če v postopku prijave ne boste privolili k morebitni preverbi verodostojnosti navedb v prijavni dokumentaciji pri pristojnih institucijah, ki obdelujejo podatke, navedene v prijavi, ste lahko naknadno pozvani k predložitvi ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev.

   

  IZRAČUN POVPREČNE OCENE

  Kako se izračuna povprečna ocena?

  Povprečno oceno izračunamo tako, da seštejemo ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti - izpitov, vaj, zaključnega dela (razen v primeru stare univerzitetne izobrazbe) in seštevek delimo s številom obveznosti. Ocene diferencialnih izpitov se ne upoštevajo.
  Primer:
  - ocene izpitov na 1. stopnji: 9, 9, 9, 10, 10 in diplomsko delo 10;  povprečna ocena na prvi stopnji: 9,5
  - ocene izpitov na 2. stopnji: 8, 8, 9 in diplomsko delo 9;  povprečna ocena na drugi stopnji: 8,5
  - povprečje (ki mora biti vsaj 8,00): (9+9+9+10+10+10+8+8+9+9)/10 = 9,1
   

  Ali moram imeti povprečno oceno 8 tako na 1. kot tudi 2. stopnji?

  Ne, skupna povprečna ocena na obeh stopnjah mora biti najmanj 8,00.
   

  Kako se upošteva opravljena obveznost, ki je navedena v prilogi k diplomi z oceno opravljeno pri računanju skupne povprečne ocene študija?

  Taka obveznost se ne upošteva pri računanju povprečne ocene.
   

  Imam povprečno oceno 1. in 2. stopnje 7,99. Se lahko prijavim na razpis?

  Skladno s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ne izpolnjujete pogoja za mladega raziskovalca, zato takšna prijava ne bo ocenjena.
   

  Ali kot uradno dokazilo, iz katerega je razvidno število vseh študijskih obveznosti in opravljenih izpitov, zadostuje izpis iz študentskega informacijskega sistema?

  Dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno mora biti potrjeno s strani fakultete.

   

  ZNANSTVENI ČLANKI

  Ali se znanstveni članek, ki še ni objavljen, je pa sprejet v objavo, upošteva pri merilu »objavljeni članki«?

  Ne, pri merilu »objavljeni članki, kjer se upošteva avtorstvo ali soavtorstvo …« se upoštevajo zgolj znanstveni članki, ki so že bili objavljeni.

  Lahko pa uporabite raziskovalno delo za (še) neobjavljen članek pri »opisu sodelovanja pri raziskovalnem delu« – mentor vas bo pri tem merilu ocenil po svoji presoji na podlagi vašega opisa sodelovanja, ki ga lahko podkrepite tudi s kopijo članka ali podpisom dosedanjega mentorja ipd.
   

  Kje lahko preverim, ali se bo moj znanstveni članek upošteval pri ocenjevanju?

  Pri ocenjevanju se bodo upoštevali samo znanstveni članki, objavljeni v revijah, ki jih članice/fakultete upoštevajo v postopku habilitacije v pedagoške in raziskovalne nazive na Univerzi v Ljubljani. Referati na konferencah se ne upoštevajo, čeprav so objavljeni v zborniku konference.

  O ustreznosti članka bo presojal posamezni mentor pri ocenjevanju.
   

  RAZNO

  V razpisu je omenjen samo študijski program 1. in 2. stopnje. Kaj je v primeru enovitega magistrskega študija (npr. medicina, farmacija, veterina)?

  Enovit magistrski študijski program je enakovreden študijskemu programu 2. stopnje (izberete ga lahko v spustnem seznamu pri prijavi v spletni aplikaciji).

  Na razpis se lahko prijavite tudi v primeru, da imate opravljenih najmanj 80% študijskih obveznosti na enovitem magistrskem študijskem programu. V tem primeru priložite uradno dokazilo o povprečni oceni, iz katerega je razvidno število vseh študijskih obveznosti in do tedaj opravljenih izpitov in vaj na enovitem magistrskem študijskem programu. Nato morate do roka, določenega v razpisni dokumentaciji, predložiti potrdilo o zaključku študija ter potrdilo o opravljenih vseh izpitih in vajah s povprečno oceno (vključno z oceno zaključnega dela, če je predvideno s študijskim programom).