Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine ter prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Izobraževanje
Opravljanje študijskih obveznosti

1.1 Preverjanje in ocenjevanje znanja

Preverjanje in ocenjevanje znanja se izvaja tako, kot je predvideno z učnimi načrti za posamezen predmet ali drugo učno enoto (npr. vaje, seminarji…). Najbolj tipična oblika opravljanja obveznosti pa je izpit. Z opravljenim izpitom, ki pri predmetu predstavlja zaključno preverjanje znanja, študent pridobi tudi ustrezno število kreditnih točk (ECTS), predvidenih za ta predmet ali učno enoto.

Pozitivno oceno pri preverjanju znanja predstavljajo ocene od 6 do 10.

Študijske obveznosti se lahko ocenjujejo tudi z opisnimi ocenami: opravil z odliko, opravil ali ni opravil.

 

1.2 Pravica študenta do vpogleda v ocenjeni pisni izdelek in vložitev zahteve za ponovno ocenjevanje (121. člen Statuta UL)

Študent ima v roku sedem dni od objave rezultata izpita pravico vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izdelek. Ocenjevalec je dolžan zagotoviti vpogled.

Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen ali da je bil izpit izveden na način, ki ni v skladu s študijskim redom univerze, lahko prvi naslednji dan po koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po datumu, določenem za vpogled pisnega izpita, pri dekanu vloži zahtevo za ponovno ocenjevanje pisnega izpita ali zahtevo, da se ga dodatno izpraša.

Kadar je izpit pisen in usten, lahko kandidat vloži zahtevo tudi samo zoper oceno pisnega ali ustnega dela izpita.

O zahtevi odloča komisija. Zoper oceno komisije študent nima pritožbe.

 

1.3 Ponavljanje izpita (122. člen Statuta UL)

Študent, ki izpita ni opravil, lahko izpit ponavlja trikrat, na študiju tretje stopnje pa enkrat.

Pristojni organ članice lahko študentu na njegovo obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto, na doktorskem študiju pa tretje opravljanje izpita.

Četrto in peto opravljanje izpita, na študiju tretje stopnje pa tretje, se opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani. Na prošnjo študenta lahko pristojni organ članice odobri tudi drugo in tretje opravljanje izpita pred komisijo. Ocena komisijskega izpita je dokončna. 

Stroške opravljanja četrtega in petega izpita ter tretjega na študiju tretje stopnje je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku univerze.

Določila novega Statuta UL glede opravljanja izpitov veljajo za vse študente, ki so se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali v katerikoli letnik študijskega programa. V primeru ponovnega vpisa v letnik se šteje, da študent posamezni izpit tega letnika opravlja prvič, ne glede na to, kolikokrat ga je neuspešno opravljal ob prvem vpisu v letnik.

Če študent še ni opravil izpitov letnika, v katerega je že bil vpisan, jih opravlja v skladu s starim Statutom UL, četudi k izpitu prvič pristopa.

Primer: študent je v študijskem letu 2017/2018 vpisan v 3. letnik in mora opraviti še nekaj izpitov iz 2. letnika. Izpite iz 2. letnika opravlja v skladu s starim Statutom UL (jih lahko opravlja 6 – krat), izpite 3. letnika opravlja v skladu z novim Statutom UL.