Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Pravice in dolžnosti študentov

Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje.

Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico, ki je javna listina. Študent na fakulteti/akademiji ob vpisu v skladu z navodili v referatu odda zahtevek za pridobitev izkaznice. Vsebino in obliko študentske izkaznice ureja pravilnik.

 

1.1 Študentje s posebnim statusom

Poseben status lahko pridobi študent na članici po vpisu in na podlagi zahteve in dokazil o upravičenosti do posebnega statusa (študenta s posebnimi potrebami, študenta priznanega športnika ali umetnika…). Status se podeli na članici v skladu s predpisi univerze in članice.

 

1.2 Podaljšanje statusa študenta

Študentu se lahko status podaljša iz upravičenih razlogov največ za eno leto:

 • če ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester (na prvi, drugi in tretji stopnji)

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnim statusom, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Za študente na študijskih programih prve, druge stopnje, enovitih magistrskih in doktorskih študijskih programih velja, da lahko podaljšajo status le enkrat in največ za eno študijsko leto in ob tem ne izgubijo pravice do dodatnega leta po zaključenem zadnjem letniku študija.

Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine v okviru Leta plus. Leto plus je namenjeno tujim študentom, prvič vpisanim na Univerzo v Ljubljani, in ponuja brezplačno učenje slovenskega jezika v obsegu 6 ECTS (2 predmeta po 3 ECTS) in tudi druge vsebine. Pogoj za uveljavljanje podaljšanega statusa je opravljenih 6 ECTS slovenščine za tujce. Več: Leto plus

Na UL deluje tudi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki ponuja programe slovenščine za tujce. Več: http://centerslo.si/

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.« Velja splošno pravilo, da se pravica do podaljšanja statusa začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka ali drugem upravičenem razlogu.

Status je mogoče podaljšati tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času dodatnega leta, kar velja za vse tri stopnje študija in tudi za enovite magistrske študijske programe.

Ponavljanje letnika oziroma sprememba študijskega programa ali smeri) ne vpliva na podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov, ne glede na stopnjo študija.

 

1.3 Prenehanje statusa študenta po 70. členu ZViS

Status preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se študent izpiše,
 • če je bil študent izključen.

Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

Status študenta na tretji stopnji (doktorskem študiju) preneha eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa.

 

1.4 Odpoved statusu študenta

Oseba ima status študenta dokler je vpisana v študijski program in obdrži status študenta po diplomiranju na prvi in drugi stopnji študija do zaključka študijskega leta, v katerem je diplomirala. Od 1. 10. 2018  se lahko študent oz. diplomant prve ali druge stopnje po zaključku študijskega programa statusu študenta odpove.
 

Statusu se je sicer mogoče na katerikoli stopnji študija odpovedati tudi pred diplomiranjem, in sicer z izpisom iz študijskega programa, vendar svetujemo, da pred to odločitvijo na članici preverite možnosti za kasnejše dokončanje študija.

Na Univerzi v Ljubljani si želimo ustvarjalnih, delovnih in odgovornih študentov, ki upoštevajo pravila delovanja in študija univerze, zato pričakujemo odgovorno vedenje in ravnanje v vseh situacijah. Odgovornost za disciplinske kršitve, ki jih opredeli pravilnik univerze, ki ureja disciplinsko odgovornost, v celoti nosi študent. Pravila univerze veljajo tudi za osebe brez statusa študenta, ki opravljajo študijske obveznosti (114. člen Statuta UL).

Kršitve opredeljuje pravilnik univerze, opredeljuje pa tudi postopek, ki se izvede v primeru kršitev. Posledica kršitve je lahko tudi izključitev iz univerze.

Dne 1. 10. 2018 je pričel veljati nov Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL.  Disciplinske kršitve, ki so bile storjene pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, oziroma postopki, uvedeni pred začetkom veljave tega pravilnika, a še ne zaključeni, se obravnavajo v skladu s Pravilnikom  o disciplinski odgovornosti študentov UL z dne 30. 3. 1999.


 1_poglavje.jpg