Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine ter prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Pravice in dolžnosti študentov
Pravice in ugodnosti študentov

Študent je zavarovan kot družinski član vse do konca študijskega leta, v katerem dopolni starost 26 let. Obvezno zdravstveno zavarovanje mu v tem primeru krije celotno vrednost zdravstvenih storitev.

V primerih, kadar študent izgubi status študenta ali ko se izteče študijsko leto, v katerem je dopolnil starost 26 let, si mora tako obvezno, kot tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti sam.

Več: (ZZVZZ)

 

2.1.1 Preventivni sistematični pregledi 

Študentje prvem letniku študijskega programa prve stopnje opravijo preventivni sistematični zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva. 

Priporočamo vam, da izkoristite pravico do brezplačnih preventivnih sistematičnih zdravstvenih pregledov, saj je to vaša pravica.

Vpis oziroma napredovanje v višji letnik študija ne moreta biti pogojena z opravljenim preventivnim sistematičnim zdravstvenim pregledom. 

 

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
Več: www.zdstudenti.si.

Po Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) ste upravičeni do subvencionirane študentske prehrane, dokler se izobražujete na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji ter niste v delovnem razmerju, ne opravljate gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niste prejemniki pokojnine, razen družinske.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Po Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) ste upravičenci do subvencioniranega prevoza tisti, ki imate bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražujete po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, če ste se pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisali v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, in v Republiki Sloveniji ali tujini, niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, če niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, če niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Študentje, državljani Republike Slovenije, študentje, ki vam je priznan status osebe z mednarodno zaščito, študentje izmenjalnih programov in štipendisti ministrstev, imate možnost bivanja v javnih študentskih domovih. V primeru prostih zmogljivosti imajo to možnost tudi drugi tuji študentje. 

Več: Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov ali štipendistk, vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje in izobraževanju za deficitarne poklice, spodbujanju mednarodne mobilnosti, spodbujanju doseganja izjemnih dosežkov, odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

V Republiki Sloveniji se po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip – 1) dodeljujejo naslednje štipendije:
– državne štipendije,
– Zoisove štipendije,
– štipendije za deficitarne poklice,
– štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
– štipendije Ad futura.

Študenti Univerze v Ljubljani lahko kandidirajo tudi za štipendije različnih fundacij in ustanov: Več na https://www.uni-lj.si/stipendije/).

Obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani poleg študijske dejavnosti, skladno s standardi kakovosti izobraževanja, dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani doma in v tujini.

Obštudijska dejavnost se po vsebini uvršča na naslednja področja:

 • športna dejavnost,
 • umetnost in kultura,
 • prostovoljstvo in dobrodelnost,
 • socialne in družbene aktivnosti,
 • varovanje zdravja in okolja,
 • raziskave,
 • znanost in projekti, ki niso del obveznih sestavin študijskih programov.

Obštudijska dejavnost je priložnost za razvoj interesov, ki jih ne morete uresničevati skozi študij, in predvsem odlična priložnost za druženje s študenti drugih fakultet in akademij.

Vabljeni!

Več: obštudijske dejavnosti in Pravilnik o obštudijski dejavnosti