Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Tutorstvo
Predmetno študentsko tutorstvo

Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju študijske snovi posameznih predmetov študijskega programa. Običajno je organizirano pri posameznih predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo. Na ta način članice UL nudijo svojim študentom dodatno pomoč pri usvajanju pomembnih znanj, posledično pa se bistveno izboljšajo rezultati študentov na izpitih. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi snovi, ki je ni razumel med predavanji. Pogosto jim predmetni tutorji študenti tudi svetujejo o najprimernejših študijskih metodah in strategijah učenja pri posameznem predmetu ter jih seznanijo s pomembnimi informacijami in literaturo za posamezni predmet.

Predmetni tutor študent je lahko študent višjega letnika, ki ima status študenta na članici in nadpovprečno oceno pri predmetu, za katerega kandidira na razpisu. Potrebo po študentskem predmetnem tutorstvu navadno izrazijo profesorji posameznega predmeta, razpis za prosta mesta predmetnih tutorjev študentov pa organizira odgovorna oseba za tutorstvo na članici. Nosilec predmeta z izbranimi kandidati opravi intervju, na podlagi katerega naredi izbor. Na nekaterih članicah tutorja izbere Študentski svet. Primer s Pravne fakultete: tutor je predvsem zaupanja vredna oseba, ki je pripravljena nameniti nekaj prostega časa v pomoč mlajšim kolegom. Predmet, h kateremu se prijavi, ga iskreno veseli (ocena izbranega predmeta ni pogoj). Nosilci predmetov se vključijo naknadno, ko so tutorji že izbrani. Slednji se takrat nosilcu predmeta predstavijo, ga prosijo za mnenje in usmeritve glede snovi, tako da tutorstvo ostaja v rokah študentov.

Poleg pozitivnega odnosa do dela je za predmetnega tutorja študenta zelo pomembno, da ima ustrezno znanje pri študijskem predmetu, pri katerem pomaga študentom. Zelo pomembno je tudi, da zna uporabljati ustrezne didaktične pristope in da pozna različne učne strategije, saj imamo posamezniki zelo različne načine usvajanja znanja. Pomembno je tudi, da ima sposobnost komuniciranja, da je vesten, zanesljiv, odgovoren, in da v primeru, če sam ne pozna odgovora, študentu to pove ter ga skuša napotiti do pravih informacij. Predvsem pa mora biti pripravljen pomagati po svojih močeh.

Temeljne naloge predmetnega tutorja študenta:

Seznanja študenta z vsemi potrebnimi viri informacij in literaturo za tutorirani predmet.
Študentu priporoča in razloži primerne metode in strategije učenja za tutorirani predmet.
Svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki so nastale v odnosu med študentom in učiteljem.
Nudi pomoč pri usvajanju zahtevnejših vsebin tutoriranega predmeta.
Priporočljivo je, da predmetni tutor študent administrira spletno stran, na kateri povzema pogosta vprašanja študentov glede študijske snovi, po presoji nosilca predmeta pa lahko pripraviti tudi odgovore na najpogostejša izmed njih.
Vodi evidenco dela s študenti, na podlagi katere sestavi polletno in zaključno poročilo o svojem delu.
Študentom je dostopen pri reševanju vseh težav v zvezi s tutoriranim predmetom.
Redno se udeležuje srečanj s koordinatorjem.
Usposablja se po programu za izobraževanje tutorjev študentov.

Predmetni tutor študent je študentom na razpolago na tutorskih urah, ki lahko potekajo individualno ali skupinsko. Že ob prvem srečanju jim mora razložiti, kdaj in na kakšen način bo dostopen oziroma kako lahko komunicirajo z njim. Seznani naj jih z urnikom tutorskih ur in s svojimi kontaktnimi podatki (z elektronskim naslovom in po želji tudi s telefonsko številko). Od tutorja študenta se pričakuje, da na elektronsko pošto odgovarja čim bolj ažurno.

Izkušnja predmetnega tutorja študenta na Pravni fakulteti v študijskem letu 2009/2010

Težave vedno rešujemo sproti, z veliko mero potrpežljivosti in ob zavedanju nujnosti kompromisov (včasih se žal zgodi, da je termin tutorstva tudi v času, ko ima neka skupina študentov vaje, a je to še vedno bolje, kot da bi bil takrat, ko imajo predavanja tri skupine).

Študentom na tutorskih srečanjih z opisom lastnih izkušenj pomagamo pri organizaciji njihovega študijskega načrta, pri čemer jih vedno opozarjamo, da je le-ta odvisen od njihovih osebnih lastnosti in da morajo pravo kombinacijo zase vedno odkriti sami. Študentom pomagamo tudi tako, da skušamo nanje prenesti pozitiven odnos do predmeta in s tem pomiriti strahove, ki so gotovo njihov največji sovražnik.
Najpogostejša vprašanja študentov:
strah pred izpiti (predmetom), neizkušenost pri organizaciji velike količine študijske snovi, odlašanje z začetkom študija, uporaba skripte namesto
knjige.

 

Ovire za tutorje:

najti termin za tutorska srečanja, ki se ne prekriva z vajami ali predavanji nobene skupine
določenega letnika,
najti primeren prostor (ob primernem terminu) za pripravo tutorskih srečanj.