Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Šolnine in prispevki UL

1. Plačilo šolnine 

Šolnina se zaračunava za:
-    izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje,
-    izvajanje študijskih programov za izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje,
-    del izvajanja študijskih programov, ki presega z nacionalnim programom visokega šolstva določene standarde (nadstandard).

Šolnino plačujejo študenti za:
-    izredni študij 1. in 2. stopnje,
-    doktorski študij,
-    redni študij 1. in 2. stopnje:

 • če že imajo pridobljeno najmanj enakovredno stopnjo izobrazbe;
 • če želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program na isti stopnji študija;
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU in držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma.

Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki se izobražujejo na UL, plačujejo šolnino v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.

Univerza v Ljubljani vsako leto sprejme Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani

2. Cenik UL 

Cenik UL za posamezno študijsko leto je objavljen na spletni strani:
https://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ 

3. Plačilo diplomskih in magistrskih del (zaključnih del) po izgubi statusa študenta ter plačilo stroškov osebe brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi 

Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici. (128. člen Statuta UL)

Oseba brez statusa študenta, ki ji je odobreno nadaljevanje študija po prekinitvi, plača stroške opravljanja manjkajočih obveznosti iz prejšnjih letnikov. Članica UL lahko ceno opravljanja obveznosti zniža, pri čemer upošteva delež že opravljenih obveznosti posamezne učne enote. (Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL za š.l. 2022/2023, 23. člen) Stroški opravljanja manjkajočih obveznosti so opredeljeni v Ceniku vpisnine in prispevkov s tarifnim delom.

Statut UL v četrtem odstavku 128. člena določa, da lahko brez plačila zaključnega dela študij zaključi, kandidat:
-    ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela,
-    je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela,
-    od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti.

4. Študij diplomantov in vzporedni študij na študijskih programih prve stopnje in enovitih magistrskih študijskih programov v povezavi s 77. in 66. členom ZViS (v povezavi s plačilom šolnine)

Diplomanti, ki so se vpisali na redna vpisna mesta za diplomante preden je stopil v veljavo ZViS - K (dne 15. 12. 2016), za njihov študij visokošolski zavodi ne zaračunajo šolnine, če študent redno napreduje v višji letnik. Če pogoj rednega napredovanja ni izpolnjen, visokošolski zavod študentom s študijskim letom 2017/18 (ali s katerimkoli drugim študijskim letom ob nastopu tega dejstva – neizpolnjenega pogoja rednega napredovanja) za njihov študij zaračuna šolnino.

4.1 Vzporedni študij 

Za študente, ki so se redno vpisali na vzporedni študij pred 15. 12. 2016, t. j. preden je stopil v veljavo ZViS – K, in na prvem (matičnem) študiju diplomirali, v kolikor so redno napredovali ni predvideno plačilo šolnine. Študenti doktorskega študija plačajo šolnino za vsak študijski program, v katerega so vpisani.
 

 

 


4_poglavje