Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Pravice in dolžnosti študentov
Študent in status študenta

Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje.

Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico, ki je javna listina. Študent na fakulteti/akademiji ob vpisu v skladu z navodili v referatu odda zahtevek za pridobitev izkaznice. Vsebino in obliko študentske izkaznice ureja pravilnik.

 

1.1 Študentje s posebnimi potrebami in posebnim statusom

Status študenta s posebnimi potrebami in poseben status lahko pridobi študent na članici po vpisu in na podlagi zahteve in dokazil o upravičenosti do statusa (študenta s posebnimi potrebami, študenta kategoriziranega športnika/trenerja, priznanega umetnika/kulturnika, udeleženca (področnih) mednarodnih tekmovanj, študenta starša). Status se podeli na članici v skladu s predpisi univerze in članice.

 

1.2 Podaljšanje statusa študenta

Študentu se lahko status podaljša iz upravičenih razlogov največ za eno leto:

 • če ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester (na prvi, drugi in tretji stopnji)

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnim statusom, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Za študente na študijskih programih prve, druge stopnje, enovitih magistrskih in doktorskih študijskih programih velja, da lahko podaljšajo status le enkrat in največ za eno študijsko leto in ob tem ne izgubijo pravice do dodatnega leta po zaključenem zadnjem letniku študija.

Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine v okviru Leta plus. Leto plus je namenjeno tujim študentom, prvič vpisanim na Univerzo v Ljubljani, in ponuja brezplačno učenje slovenskega jezika v obsegu 6 ECTS (2 predmeta po 3 ECTS) in tudi druge vsebine. Pogoj za uveljavljanje podaljšanega statusa je opravljenih 6 ECTS slovenščine za tujce. Več: Leto plus

Na UL deluje tudi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki ponuja programe slovenščine za tujce. Več: http://centerslo.si/

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.« Velja splošno pravilo, da se pravica do podaljšanja statusa začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka ali drugem upravičenem razlogu.

Status je mogoče podaljšati tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času dodatnega leta, kar velja za vse tri stopnje študija in tudi za enovite magistrske študijske programe.

Ponavljanje letnika oziroma sprememba študijskega programa ali smeri) ne vpliva na podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov, ne glede na stopnjo študija.

 

1.3 Prenehanje statusa študenta po 70. členu ZViS

Status preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se študent izpiše,
 • če je bil študent izključen.

Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

Status študenta na tretji stopnji (doktorskem študiju) preneha eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa.

 

1.4 Odpoved statusu študenta

Oseba ima status študenta dokler je vpisana v študijski program in obdrži status študenta po diplomiranju na prvi in drugi stopnji študija do zaključka študijskega leta, v katerem je diplomirala. Od 1. 10. 2018  se lahko študent oz. diplomant prve ali druge stopnje po zaključku študijskega programa statusu študenta odpove.
 

Statusu se je sicer mogoče na katerikoli stopnji študija odpovedati tudi pred diplomiranjem, in sicer z izpisom iz študijskega programa, vendar svetujemo, da pred to odločitvijo na članici preverite možnosti za kasnejše dokončanje študija.