Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Tutorstvo
Študentsko tutorstvo za študente s posebnimi

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je zelo raznoliko in odvisno od vsakega primera posebej, saj so tudi ovire, s katerimi se študenti s posebnimi potrebami srečujejo, zelo različne in individualno pogojene. Tutor študent usmerja študenta s posebnimi potrebami v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo prilagajanje in uspešno vključevanje v študijsko delo in študentsko življenje. Poleg tega mu nudi pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih sam ne more opraviti. Za razliko od uvajalnega tutorstva je tutorstvo za študente s posebnimi potrebami namenjeno študentom katerega koli letnika in lahko traja ves čas njihovega študija. Med študente s posebnimi potrebami sodijo:

 • študenti z delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti),
 • študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študenti),
 • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami in motnjami komunikacije,
 • študenti z gibalno oviranostjo,
 • študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo,
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • študenti s težavami na področju duševnega zdravja,
 • študenti s težavami v socialni integraciji,
 • študenti z motnjo avtističnega spektra.

Tutor študent za študente s posebnimi potrebami je lahko vsak študent najmanj 2. letnika, ki izrazi pripravljenost za tovrstno delo, se prijavi na razpis in opravi selekcijski intervju. Kriteriji in način izbora tutorjev študentov za študente s posebnimi potrebami so postavljeni s strani posamezne članice UL. Tutor se mora udeležiti usposabljanja, kjer se seznani z različnimi vrstami posebnih potreb in ovirami, s katerimi se ti študenti srečujejo, saj jim lahko le tako tudi ustrezno svetuje.

Pri izboru tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami je zelo pomembno, da ima le-ta pozitiven odnos do različnosti. Sposoben mora biti sprejemati, razumeti in upoštevati mnenja drugih ter znati prisluhniti težavam, s katerimi se le-ti zaradi svojih ovir soočajo. Poznati mora tudi komunikacijske tehnike, osnove svetovanja in reševanja težav, pri tem pa imeti tudi korekten, pristen in empatičen odnos brez pomilovanja.

Temeljne naloge tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami:

Študentu s posebnimi potrebami individualno svetuje in pomaga.
Opozarja na različne načine učenja, kaj je bolj in kaj manj pomembno, na kaj mora biti študent pozoren pri posameznih predmetih, učiteljih, katera literatura je najprimernejša ipd.
Skupaj s študentom s posebnimi potrebami poskuša najti načine študija in sprejemanja informacij, ki so zanj najustreznejši.
Študenta seznanja z vsemi mediji za pridobivanje informacij in ga spodbuja, da jih išče sam (tutor išče zanj informacije le v primeru, ko študentu zaradi njegovih posebnih potreb informacijski medij ni dostopen).
Študentu pojasnjuje vsebino različnih smeri študija in ga spodbuja pri iskanju zanj najustreznejše smeri. Na enak način lahko svetuje pri izbiri strokovne prakse – v sodelovanju s tutorji učitelji ali kariernimi svetovalci.
Svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki so nastale v odnosu med študentom in učiteljem, pa tudi težav, ki so morda nastale zaradi njegove posebne potrebe.
Študenta usmerja v druge oblike pomoči, ki jih nudi fakulteta, po potrebi pa tudi v druge oblike pomoči v družbi (na primer pri socialnih in ekonomskih težavah).
Študenta spodbuja, da se vključuje v druge dejavnosti na članici. Na ta način tudi spodbuja razvoj njegovih talentov.
Redno se udeležuje srečanj tutorjev pod vodstvom koordinatorja.
Sproti spremlja izvajanje dogovorov in napredovanje študenta.
Vodi evidenco dela s študenti, na podlagi katere sestavi letno poročilo o svojem delu.

Način dela tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami je najprimerneje določiti v individualnem razgovoru s koordinatorjem in študentom s posebnimi potrebami. Če se tutor študent pri izvajanju tutorske pomoči počuti preobremenjenega (v praksi se namreč lahko zgodi, da študent s posebnimi potrebami študenta tutorja preobremeni tudi z drugimi potrebami ali željami), se oba študenta povabi na skupen sestanek s koordinatorjem. Na sestanku se praviloma ponovno opredelijo cilji in naloge tutorja študenta ter postavijo meje v medosebnem odnosu tako, da sta oba študenta v procesu sodelovanja zadovoljna. V primeru, da dogovora ni mogoče doseči, se lahko tutorski odnos tudi prekine in študentu s posebnimi potrebami dodeli drugega tutorja. Obstaja tudi možnost, da se pomoč študentu s posebnimi potrebami porazdeli na več tutorjev študentov, vendar morajo biti v tem primeru jasno razvidne in dogovorjene naloge, način dela posameznega tutorja študenta in strinjanje študenta s posebnimi potrebami.

Izkušnja tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami na Filozofski fakulteti v študijskem letu 2009/2010

Vzrok vseh težav in nesporazumov so ponavadi pomanjkljiva komunikacija in napačna pričakovanja. Večkrat se domneva, da študentom s posebnimi potrebami zaradi njihovih težav/okvar ni treba opraviti enake količine obveznosti kot ostalim študentom. Takšno pojmovanje je napačno, saj posebna potreba ni ovira sama po sebi, odnos, ki takšno pojmovanje povzroči, pa je. Zato je potrebna ozaveščenost profesorjev, tutorjev in študentov s posebnimi potrebami o namenu statusa študenta s posebnimi potrebami ter možnimi prilagoditvami pri študiju. V ta namen smo na Filozofski fakulteti organizirali več projektov in delavnic na temo ozaveščanja profesorjev in študentov o posebnih potrebah ter prilagoditvah pri študiju.
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • pridobitev in pomen statusa študenta s posebnimi potrebami,
 • informacije o možnostih prilagoditev pri študiju,
 • informacije o prilagojeni literaturi,
 • načini komuniciranja s profesorji o posebnih potrebah,
 • priprava na izpite ter razporeditev obveznosti.
Ovire za tutorje:
 • neustrezno poznavanje možnih prilagoditev pri študiju,
 • pomanjkanje časa za posameznega študenta,
 • neodzivnost študentov in profesorjev.

 

Praktične nasvete za prilagoditev študija gled e na različne posebne potrebe lahko najdete v Priročniku za prijaznejši študij za študente invalide na univerzi – priporočila za prilagoditev študijskega procesa na spletni strani: http://www.dsis-drustvo.si/studis/prirocnik.html

Koristne informacije:

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL, » VPIS«
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
E-naslov:

Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija
Spletna stran: www.vpis.uni-lj.si/komisija/pravila%20za%20status%20pp.pdf

Društvo študentov invalidov Slovenije (DŠIS)
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.dsis-drustvo.si
Pisarna v Mariboru: Koroška cesta 53 d, 2000 Maribor