Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Tutorstvo

Z nami gre lažje!

Se pogosto pohvalijo tutorji Univerze v Ljubljani. Tega mnenja so tudi mnogi študenti in študentke, ki so jim njihovi tutorji učitelji ali tutorji študenti pomagali pri razreševanju težav, ki so se jim pojavile tekom študija.

Tutorstvo je sistematično in organizirano nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. (Pravila sistema tutorstva Univerze v Ljubljani 2015). Na Univerzi v Ljubljani tutorstvo poteka že od leta 2007.

V procesu tutorstva sodelujejo:

Tutor vodi, nudi dodatne informacije in pomaga pri pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k osebnemu in akademskemu razvoju študenta. Tutor je lahko študent ali učitelj.

Študent – prejemnik pomoči, svetovanja.

Koordinator tutorjev – strokovni, raziskovalni ali pedagoški delavec članice UL oziroma študent.

Glavne naloge tutorja študenta:

 • študentom svetuje glede študijskih in drugih tematik ter situacij;
 • seznanja študente s pravicami in dolžnostmi;
 • seznanja študente s postopki in pravili delovanja članice, Študentskega sveta na članici in ostalih oblik študentske organiziranosti ter življenja (Pravila sistema tutorstva Univerze v Ljubljani, 2015).

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost.

Glavne naloge tutorja učitelja:

 • študentom svetuje glede študija, izbire predmetov, nadaljevanja študijske poti in kariernih možnosti;
 • pomoč pri reševanju študijske ali druge problematike, ki se pojavi med študijem (Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani, 2007).

Česa tutor NE počne:

 •  ne išče informacij namesto študenta, temveč ga le usmerja;
 •  ne daje nasvetov glede goljufanja na izpitih;
 •  ne komentira in opravlja profesorjev, ocenjevalne politike, metod poučevanja in študijskih zadolžitev;
 •  ne piše seminarskih nalog, poročil, zapiskov ipd. namesto študenta;
 • študenta ne oskrbuje z zapiski, seminarskimi nalogami, poročili ipd. 

Vrste tutorstva na Univerzi v Ljubljani se razlikujejo med seboj glede na tri kriterije, in sicer:

 • kdo je v vlogi tutorja,
 • kakšno obliko pomoči nudi in
 • komu je tutorska pomoč namenjena.

Vrste tutorske pomoči na Univerzi v Ljubljani

Tutorstvo, ki je prisotno na večini članic UL, je pomembna aktivnost, ki bogati tako tutorje kot tudi študente. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja.

Vrste tutorstva se med seboj razlikujejo glede na tri merila, in sicer: kdo je v vlogi tutorja (študent ali učitelj), kakšno obliko pomoči nudi in komu je tutorska pomoč namenjena. Na članicah Univerze v Ljubljani se izvajajo naslednje vrste tutorske pomoči. Pozanimajte se katere vrste tutorstva se izvajajo na vaši fakulteti ali akademiji. 

Vrste tutorstva     Kakšno pomoč nudi tutor
Uvajalno tutorstvo        Pomoč študentom novincem pri prilagajanju na novo življenjsko in izobraževalno okolje.
Predmetno tutorstvo    Dodatna pomoč študentom pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznih predmetih.
Tutorstvo za tuje študente Pomoč tujim študentom ob prihodu v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje.
Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami   

Pomoč študentom s posebnimi potrebami pri prilagajanju in vključevanju v študijsko življenje in delo ter pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih sami ne morejo opraviti.

 
Tutorstvo za informacijske vire      Pomoč pri iskanju in obvladovanju informacijskih virov.
Znanstveno-raziskovalno tutorstvo   Pomoč pri raziskovalnem delu od zastavljenega problema do rešitve.
Tutorstvo za obvezno prakso Pomoč pri iskanju in organizaciji obvezne študijske prakse.
Tutorstvo za študente s posebnim statusom Usmerjanje študentov pri pridobitvi posebnega statusa, koriščenju pravic in izpolnjevanju obveznosti ter pomoč pri vključevanju v študijsko življenje in delo.

 

UL članice spodbuja k razvijanju vedno novih in drugačnih oblik tutorstva. Nekatere članice tako izvajajo posebne oblike glede na potrebe svojih študentov.

Tutorski priročnik

2019 je bil izdan prenovljeni Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani, ki vsebuje konkretne napotke in delovne liste. Nastal je v sodelovanju z različnimi strokovnjaki, vsebine pa so bile izbrane na podlagi identificiranih potreb koordinatorjev tutorjev in tutorjev. 

Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani (2019) pdf.

Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani (2011) pdf.

 

Kaj lahko tutor pričakuje od študenta:

 • študent je do tutorja spoštljiv, iskren in zaupljiv ter si prizadeva za dober odnos;
 • posreduje podatke, na katerih je dosegljiv;
 • srečanj se udeležuje resno, v primeru odsotnosti pa se predhodno opraviči;
 • tutorja kontaktira na način, kot sta bila dogovorjena, in spoštuje dogovorjene termine;
 • posreduje informacije, pomembne za vodenje tutorskih ur (glede študija, težav, povezanih s študijem, ipd.)
 • je seznanjen z vlogo tutorja in njegovimi nalogami v odnosu tutor-študent

Kaj lahko študent pričakuje od tutorja:

 • tutor je spoštljiv, iskren in zaupljiv ter si prizadeva za dober profesionalni odnos;
 • študenta seznani, kdaj in na kakšen način bo dosegljiv (elektronski naslov, telefonska številka, razpored tutorskih ur);
 • je na razpolago v dogovorjenih terminih;
 • na srečanja prihaja pravočasno in pripravljen;
 • študentu pomaga, svetuje, ga podpira in usmreja ter ne opravlja obveznosti namesto njega;

Tutor je študentom na razpolago na tutorskih urah, ki lahko potekajo individualno ali skupinsko. Že ob prvem srečanju razloži kdaj in na kakšen način jim je na razpolago oziroma kako lahko z njim komunicirajo.


 

Namenjeno je študentom prvega letnika. Tutorji študenti novincem pomagajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in svetovanjem, kako ukrepati v primerih, ko naletijo na težavo. V primeru, da je študentova težava zelo zahtevna in je potrebna strokovna pomoč, skuša tutor študent študenta ustrezno usmeriti.


Kako lahko uvajalni tutor študent pomaga:

 • Individualno svetuje in pomaga.
 • Seznanja študenta z vsemi viri informacij in ga spodbuja, da jih tudi sam poišče. 
 • Pojasnjuje vsebino različnih smeri študija in ga spodbuja pri iskanju zanj najustreznejše smeri.
 • Opozarja na različne načine učenja: kaj je bolj in kaj manj pomembno, na kaj mora biti pozoren pri posameznih predmetih, katera literatura je najprimernejša za posamezen predmet ipd.
 • Svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki so nastale v odnosu med študentom in učiteljem.
 • Študenta spodbuja, da se vključuje v dodatne dejavnosti na fakulteti, s čimer spodbuja razvoj njegovih talentov.

Kdo lahko postane uvajalni tutor študent?
Znati mora sprejemati in upoštevati mnenja drugih ljudi, se vživeti v njihove težave ter jim nuditi pomoč. Hkrati mora znati jasno postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu s svojo skupino študentov, v primeru težav pa se pravočasno obrniti na odgovorno osebo za tutorstvo na članici UL.


Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

 

Izkušnja uvajalnega tutorja študenta na Filozofski fakulteti

Če se študent znajde v situaciji, ko mu tutor ne zna pomagati, ga slednji pospremi do ustrezne službe, ki mu lahko ponudi odgovore na njegova vprašanja. Pogosto se zgodi, da študenta napotimo do referata za študentske zadeve – če gre za povsem organizacijske stvari. Pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na vsebino in način študija, se tutor skupaj s študentom odpravi do predstojnika oddelka in oddelčne tajnice. V redkih primerih se poslužujemo tudi drugih strokovnih služb.
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • prisotnost pri predavanjih,
 • prijava/odjava od izpitov,
 • sprememba smeri študija,
 • možnost izmenjav,
 • organizacija urnika,
 • zapiski in gradiva,
 • kako se pripraviti na izpit.
Ovire za tutorje:
 • neodzivnost študentov.

 

Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju študijske snovi posameznih predmetov študijskega programa. Običajno je organizirano pri posameznih predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo. Na ta način članice UL nudijo svojim študentom dodatno pomoč pri usvajanju pomembnih znanj, posledično pa se bistveno izboljšajo rezultati študentov na izpitih. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi snovi, ki je ni razumel med predavanji. Pogosto jim predmetni tutorji študenti tudi svetujejo o najprimernejših študijskih metodah in strategijah učenja pri posameznem predmetu ter jih seznanijo s pomembnimi informacijami in literaturo za posamezni predmet.

Predmetni tutor študent je lahko študent višjega letnika, ki ima status študenta na članici in nadpovprečno oceno pri predmetu, za katerega kandidira na razpisu. Potrebo po študentskem predmetnem tutorstvu navadno izrazijo profesorji posameznega predmeta, razpis za prosta mesta predmetnih tutorjev študentov pa organizira odgovorna oseba za tutorstvo na članici. Nosilec predmeta z izbranimi kandidati opravi intervju, na podlagi katerega naredi izbor. Na nekaterih članicah tutorja izbere Študentski svet. Primer s Pravne fakultete: tutor je predvsem zaupanja vredna oseba, ki je pripravljena nameniti nekaj prostega časa v pomoč mlajšim kolegom. Predmet, h kateremu se prijavi, ga iskreno veseli (ocena izbranega predmeta ni pogoj). Nosilci predmetov se vključijo naknadno, ko so tutorji že izbrani. Slednji se takrat nosilcu predmeta predstavijo, ga prosijo za mnenje in usmeritve glede snovi, tako da tutorstvo ostaja v rokah študentov.

Poleg pozitivnega odnosa do dela je za predmetnega tutorja študenta zelo pomembno, da ima ustrezno znanje pri študijskem predmetu, pri katerem pomaga študentom. Zelo pomembno je tudi, da zna uporabljati ustrezne didaktične pristope in da pozna različne učne strategije, saj imamo posamezniki zelo različne načine usvajanja znanja. Pomembno je tudi, da ima sposobnost komuniciranja, da je vesten, zanesljiv, odgovoren, in da v primeru, če sam ne pozna odgovora, študentu to pove ter ga skuša napotiti do pravih informacij. Predvsem pa mora biti pripravljen pomagati po svojih močeh.

Temeljne naloge predmetnega tutorja študenta:

Seznanja študenta z vsemi potrebnimi viri informacij in literaturo za tutorirani predmet.
Študentu priporoča in razloži primerne metode in strategije učenja za tutorirani predmet.
Svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki so nastale v odnosu med študentom in učiteljem.
Nudi pomoč pri usvajanju zahtevnejših vsebin tutoriranega predmeta.
Priporočljivo je, da predmetni tutor študent administrira spletno stran, na kateri povzema pogosta vprašanja študentov glede študijske snovi, po presoji nosilca predmeta pa lahko pripraviti tudi odgovore na najpogostejša izmed njih.
Vodi evidenco dela s študenti, na podlagi katere sestavi polletno in zaključno poročilo o svojem delu.
Študentom je dostopen pri reševanju vseh težav v zvezi s tutoriranim predmetom.
Redno se udeležuje srečanj s koordinatorjem.
Usposablja se po programu za izobraževanje tutorjev študentov.

Predmetni tutor študent je študentom na razpolago na tutorskih urah, ki lahko potekajo individualno ali skupinsko. Že ob prvem srečanju jim mora razložiti, kdaj in na kakšen način bo dostopen oziroma kako lahko komunicirajo z njim. Seznani naj jih z urnikom tutorskih ur in s svojimi kontaktnimi podatki (z elektronskim naslovom in po želji tudi s telefonsko številko). Od tutorja študenta se pričakuje, da na elektronsko pošto odgovarja čim bolj ažurno.

Izkušnja predmetnega tutorja študenta na Pravni fakulteti v študijskem letu 2009/2010

Težave vedno rešujemo sproti, z veliko mero potrpežljivosti in ob zavedanju nujnosti kompromisov (včasih se žal zgodi, da je termin tutorstva tudi v času, ko ima neka skupina študentov vaje, a je to še vedno bolje, kot da bi bil takrat, ko imajo predavanja tri skupine).

Študentom na tutorskih srečanjih z opisom lastnih izkušenj pomagamo pri organizaciji njihovega študijskega načrta, pri čemer jih vedno opozarjamo, da je le-ta odvisen od njihovih osebnih lastnosti in da morajo pravo kombinacijo zase vedno odkriti sami. Študentom pomagamo tudi tako, da skušamo nanje prenesti pozitiven odnos do predmeta in s tem pomiriti strahove, ki so gotovo njihov največji sovražnik.
Najpogostejša vprašanja študentov:
strah pred izpiti (predmetom), neizkušenost pri organizaciji velike količine študijske snovi, odlašanje z začetkom študija, uporaba skripte namesto
knjige.

 

Ovire za tutorje:

najti termin za tutorska srečanja, ki se ne prekriva z vajami ali predavanji nobene skupine
določenega letnika,
najti primeren prostor (ob primernem terminu) za pripravo tutorskih srečanj.

 

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je zelo raznoliko in odvisno od vsakega primera posebej, saj so tudi ovire, s katerimi se študenti s posebnimi potrebami srečujejo, zelo različne in individualno pogojene. Tutor študent usmerja študenta s posebnimi potrebami v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo prilagajanje in uspešno vključevanje v študijsko delo in študentsko življenje. Poleg tega mu nudi pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih sam ne more opraviti. Za razliko od uvajalnega tutorstva je tutorstvo za študente s posebnimi potrebami namenjeno študentom katerega koli letnika in lahko traja ves čas njihovega študija. Med študente s posebnimi potrebami sodijo:

 • študenti z delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti),
 • študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študenti),
 • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami in motnjami komunikacije,
 • študenti z gibalno oviranostjo,
 • študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo,
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • študenti s težavami na področju duševnega zdravja,
 • študenti s težavami v socialni integraciji,
 • študenti z motnjo avtističnega spektra.

Tutor študent za študente s posebnimi potrebami je lahko vsak študent najmanj 2. letnika, ki izrazi pripravljenost za tovrstno delo, se prijavi na razpis in opravi selekcijski intervju. Kriteriji in način izbora tutorjev študentov za študente s posebnimi potrebami so postavljeni s strani posamezne članice UL. Tutor se mora udeležiti usposabljanja, kjer se seznani z različnimi vrstami posebnih potreb in ovirami, s katerimi se ti študenti srečujejo, saj jim lahko le tako tudi ustrezno svetuje.

Pri izboru tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami je zelo pomembno, da ima le-ta pozitiven odnos do različnosti. Sposoben mora biti sprejemati, razumeti in upoštevati mnenja drugih ter znati prisluhniti težavam, s katerimi se le-ti zaradi svojih ovir soočajo. Poznati mora tudi komunikacijske tehnike, osnove svetovanja in reševanja težav, pri tem pa imeti tudi korekten, pristen in empatičen odnos brez pomilovanja.

Temeljne naloge tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami:

Študentu s posebnimi potrebami individualno svetuje in pomaga.
Opozarja na različne načine učenja, kaj je bolj in kaj manj pomembno, na kaj mora biti študent pozoren pri posameznih predmetih, učiteljih, katera literatura je najprimernejša ipd.
Skupaj s študentom s posebnimi potrebami poskuša najti načine študija in sprejemanja informacij, ki so zanj najustreznejši.
Študenta seznanja z vsemi mediji za pridobivanje informacij in ga spodbuja, da jih išče sam (tutor išče zanj informacije le v primeru, ko študentu zaradi njegovih posebnih potreb informacijski medij ni dostopen).
Študentu pojasnjuje vsebino različnih smeri študija in ga spodbuja pri iskanju zanj najustreznejše smeri. Na enak način lahko svetuje pri izbiri strokovne prakse – v sodelovanju s tutorji učitelji ali kariernimi svetovalci.
Svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki so nastale v odnosu med študentom in učiteljem, pa tudi težav, ki so morda nastale zaradi njegove posebne potrebe.
Študenta usmerja v druge oblike pomoči, ki jih nudi fakulteta, po potrebi pa tudi v druge oblike pomoči v družbi (na primer pri socialnih in ekonomskih težavah).
Študenta spodbuja, da se vključuje v druge dejavnosti na članici. Na ta način tudi spodbuja razvoj njegovih talentov.
Redno se udeležuje srečanj tutorjev pod vodstvom koordinatorja.
Sproti spremlja izvajanje dogovorov in napredovanje študenta.
Vodi evidenco dela s študenti, na podlagi katere sestavi letno poročilo o svojem delu.

Način dela tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami je najprimerneje določiti v individualnem razgovoru s koordinatorjem in študentom s posebnimi potrebami. Če se tutor študent pri izvajanju tutorske pomoči počuti preobremenjenega (v praksi se namreč lahko zgodi, da študent s posebnimi potrebami študenta tutorja preobremeni tudi z drugimi potrebami ali željami), se oba študenta povabi na skupen sestanek s koordinatorjem. Na sestanku se praviloma ponovno opredelijo cilji in naloge tutorja študenta ter postavijo meje v medosebnem odnosu tako, da sta oba študenta v procesu sodelovanja zadovoljna. V primeru, da dogovora ni mogoče doseči, se lahko tutorski odnos tudi prekine in študentu s posebnimi potrebami dodeli drugega tutorja. Obstaja tudi možnost, da se pomoč študentu s posebnimi potrebami porazdeli na več tutorjev študentov, vendar morajo biti v tem primeru jasno razvidne in dogovorjene naloge, način dela posameznega tutorja študenta in strinjanje študenta s posebnimi potrebami.

Izkušnja tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami na Filozofski fakulteti v študijskem letu 2009/2010

Vzrok vseh težav in nesporazumov so ponavadi pomanjkljiva komunikacija in napačna pričakovanja. Večkrat se domneva, da študentom s posebnimi potrebami zaradi njihovih težav/okvar ni treba opraviti enake količine obveznosti kot ostalim študentom. Takšno pojmovanje je napačno, saj posebna potreba ni ovira sama po sebi, odnos, ki takšno pojmovanje povzroči, pa je. Zato je potrebna ozaveščenost profesorjev, tutorjev in študentov s posebnimi potrebami o namenu statusa študenta s posebnimi potrebami ter možnimi prilagoditvami pri študiju. V ta namen smo na Filozofski fakulteti organizirali več projektov in delavnic na temo ozaveščanja profesorjev in študentov o posebnih potrebah ter prilagoditvah pri študiju.
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • pridobitev in pomen statusa študenta s posebnimi potrebami,
 • informacije o možnostih prilagoditev pri študiju,
 • informacije o prilagojeni literaturi,
 • načini komuniciranja s profesorji o posebnih potrebah,
 • priprava na izpite ter razporeditev obveznosti.
Ovire za tutorje:
 • neustrezno poznavanje možnih prilagoditev pri študiju,
 • pomanjkanje časa za posameznega študenta,
 • neodzivnost študentov in profesorjev.

 

Praktične nasvete za prilagoditev študija gled e na različne posebne potrebe lahko najdete v Priročniku za prijaznejši študij za študente invalide na univerzi – priporočila za prilagoditev študijskega procesa na spletni strani: http://www.dsis-drustvo.si/studis/prirocnik.html

Koristne informacije:

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL, » VPIS«
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
E-naslov:

Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija
Spletna stran: www.vpis.uni-lj.si/komisija/pravila%20za%20status%20pp.pdf

Društvo študentov invalidov Slovenije (DŠIS)
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.dsis-drustvo.si
Pisarna v Mariboru: Koroška cesta 53 d, 2000 Maribor

Tutorstvo za tuje študente je dejavnost, pri kateri študenti pomagajo tujim študentom ob prihodu v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje. Tuji študenti, ki pridejo v Slovenijo na izmenjavo, potrebujejo pomoč pri urejanju dokumentacije za bivanje (nekateri dobijo sobo v študentskem domu, ostali pa namestitev iščejo pri zasebnikih), pridobitev študentske izkaznice, mesečne avtobusne vozovnice itd. Ob tem se srečajo še s kulturnimi razlikami, ki tako ali drugače vplivajo na njihovo bivanje v Sloveniji in ne nazadnje na njihovo uspešnost pri študiju.
Glavni namen tutorstva tujim študentom je pomoč pri njihovi integraciji v slovensko okolje, premagovanju domotožja in urejanju določenih administrativnih zadev.

Tutor študent za tuje študente je lahko vsak študent drugega ali višjega letnika prvostopenjskega študija in vsak absolvent katere koli smeri študija, ki ima status rednega ali izrednega študenta na Univerzi v Ljubljani in aktivno govori vsaj en tuji jezik. Na posameznih članicah UL lahko vsako leto potekajo razpisi za prosta mesta tutorjev študentov za tuje študente. Kriterije za izbor oblikuje članica, praviloma pa se ocenjuje, kako dobro študent pozna delovanje članice, njene študijske programe in pravila, oblike pomoči, ki jih članica nudi, širšo študentsko problematiko in osnove svetovanja.
Razpis pripravlja tudi Resor za mednarodno sodelovanje ŠOU v Ljubljani in je namenjen vsem študentom tistih članic UL, kjer tutorski sistem za tuje študente še ni razvit oz. se šele razvija, in zato postopek za izbor kandidatov tam še ne poteka.

Pri izboru tutorja študenta za tuje študente je zelo pomembno, da ima le-ta pozitiven odnos do tutorskega dela in tujih kultur. Komunikacija s posamezniki iz drugih kulturnih krogov zahteva sposobnost razumevanja in sprejemanja drugačnih navad in vrednot. Tutor se mora znati vživeti v težave drugih, postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu ter komunicirati v tujem jeziku.

Temeljne naloge tutorja študenta za tuje študente:

 • Naloge tutorja študenta so najbolj pomembne in obsežne prve dni po prihodu tujih študentov v Slovenijo, kasneje pa ima obveznosti manj oz. se le-te specifično spreminjajo glede na potrebe in težave tujih študentov.
 • Na uvodnem sestanku koordinator tutorjem študentom dodeli tuje študente in njihove elektronske naslove ter druge osnovne podatke. Tutor študent vzpostavi stik s svojim varovancem po elektronski pošti, še preden le-ta pride v Slovenijo.
 • Tutor študent tujega študenta pričaka na letališču/železniški/avtobusni postaji in ga pospremi do njegove nastanitve (do Pisarne za študentske domove oz. mu pomaga pri iskanju nastanitve pri zasebniku).
 • V prvih dneh bivanja mu pomaga pri administrativnih zadevah (pridobitev študentske izkaznice, nakup vozovnice LPP in študentskih bonov, prijava njegovega začasnega bivališča na mestni upravi, pridobitev davčne številke, osebnega bančnega računa za študente ipd.).
 • Tutor tujemu študentu pomaga pri orientaciji na članici UL.
 • Tutor tujemu študentu svetuje tudi tekom študija, če le-ta izrazi željo po pomoči.
 • Tutor tujega študenta seznani s pestrim in raznolikim obštudijskim dogajanjem v Ljubljani. Obvešča ga o vseh aktivnostih in dogodkih, ki jih za tuje študente organizirajo članice UL, Mednarodna pisarna ŠOU v Ljubljani in druge organizacije.
 • Tutor se s tujim študentom druži tudi sicer in mu tako pomaga pri integraciji v slovensko okolje. 
 • Tutor mora biti tujemu študentu na razpolago po elektronski pošti ali telefonu.

 

Izkušnja tutorja študenta za tuje študente na Pravni fakulteti v študijskem letu 2009/2010Na začetku se tutor svojemu študentu samo na kratko predstavi in mu napiše, da mu je na voljo za vsa vprašanja, ki jih bo imel. Po navadi se le-ta nanašajo na to, kako priti v določen kraj oziroma kraj študija, kakšne so najboljše povezave, cene, mogoče kakšno priporočilo glede namestitve, če nima zagotovljenega bivanja. Kar zadeva formalnosti glede vpisa, to ponavadi uredijo kar na fakulteti in pri tem tutor ni potreben.

Študentka nam je povedala, kakšne zahteve ima glede stanovanja, kako oddaljeno je lahko in kakšna cena se ji zdi primerna. Iskanje je bilo kar zahtevno, saj je hotela svojo sobo, kuhinjo in kopalnico, stanovanja ni bila pripravljena deliti z nikomer, poleg tega pa je želela prebivati v bližini fakultete, v centru Ljubljane. Pomagali smo ji z navezovanjem stikov s stanodajalci, saj so le-ti po izkušnjah precej nezaupljivi do tujcev in v manjši meri pripravljeni oddati stanovanje za krajši čas (npr. pol leta). Največ dela imamo s prevajanjem, saj najemodajalci pogosto ne govorijo angleško, tuji študenti pa ne slovensko. Tako mora biti tutor za tuje študente prisoten pri vseh glavnih točkah najema, prav tako pri prevajanju najemne pogodbe. Tujim študentom pomagajo zanje namenjeni tutorji, ki imajo v začetni stopnji njihove preselitve največ dela prav s prevajanjem določenih zadev in prepričevanjem najemodajalcev. Menimo, da bi bilo delo tutorja zelo olajšano, če bi imele spletne strani (študentska prehrana, stran ŠOU LJ, Posredovalnica sob,…) možnost ogleda v angleškem jeziku.
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • prevoz,
 • študentska prehrana,
 • namestitev,
 • učenje slovenskega jezika,
 • vremenske razmere v Sloveniji.

Ovire za tutorje:

 • študentske spletne strani, niso v angleškem jeziku,
 • večina stanodajalcev ni naklonjena oddaji stanovanj tujcem.

 

Izkušnja tutorja študenta za tuje študente na Ekonomski fakulteti v študijskem letu 2009/2010

Tutorji naletijo na težave predvsem pri iskanju nastanitev za tuje študente. Težave se pojavijo, ker najemodajalci ne želijo oddati stanovanja samo za pol leta. V veliki meri je to odvisno od države, iz katere prihajajo. Študenti iz Kitajske in Južne Koreje potrebujejo veliko več pomoči, saj ob prihodu doživijo velik kulturni šok, študenti iz Evrope pa so po navadi veliko bolj samostojni.
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • Nastanitev je še vedno glavni vzrok večine težav, ki jih imajo tuji študenti Težava je predvsem v pomanjkanju študentskih domov. Prav tako imajo težave z iskanjem
 • nastanitve pri najemodajalcih.
 • Pogodbe z najemodajalci in študentskimi domovi so v slovenščini.
 • Internetni priključek: v študentskem domu ni kabla.
 • Informacije o poceni prevozu od letališča do stanovanja, kartici Urbana, prehrani (sistem bonov), kje je zdravnik, kateri mobilni operater je najcenejši ipd.
Ovire za tutorje:
 • Iskanje nastanitev za tuje študente

 

Koristne informacije:

Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Bibi Ovaska Presetnik
Tel.: 01 241 85 94
Faks: 01 241 85 93
E-naslov:  

Helena Deršek Štuhec
Tel.: 01 241 85 92
Faks: 01 241 85 93
E-naslov:

Študijska praksa Erasmus
Urška Ravnik
Tel.: 01 241 85 72
Faks: 01 241 85 93
E-naslov:


Seznam kontaktnih oseb na članicah UL za mednarodno izmenjavo

Mednarodna pisarna ŠOU v Ljubljani
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
http://www.sou-lj.si/io
http://www.sou-lj.si/tutor

 

UL članice spodbuja k razvijanju vedno novih in drugačnih oblik tutorstva. Nekatere članice tako izvajajo posebne oblike glede na potrebe svojih študentov. Ker le-te zaenkrat sistemsko še niso ustaljene oziroma jih izvajajo le nekatere članice, bomo v nadaljevanju predstavili le praktične izkušnje tistih članic, ki so o drugih oblikah poročale v svojem letnem poročilu.
Več informacij o drugih oblikah tutorstva najdete na posamezni spletni strani članice, ki jo izvaja.

Izkušnja tutorja študenta za obvezno prakso na Fakulteti za upravo v letu 2010

Tutorji nudijo pomoč študentom prek elektronske pošte ali osebno na tutorskih urah, odvisno od same težave. Poleg tega nudijo tudi možnost pregleda problemske naloge in svetovanje. Tutorju študentu lahko pomoč in mentorstvo pri tem nudi tudi tutor učitelj za to področje.
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • iskanje organizacije, kjer bodo opravljali študijsko prakso,
 • opredelitev trajanja prakse
 • težave pri določanju teme problemske naloge,
 • kako zbrati empirične podatke, ki jih bodo predstavili v problemski nalogi, statistična obdelava podatkov ter analiza in interpretacija dobljenih podatkov.

 

Izkušnja tutorja študenta za znanstveno raziskovalno tutorstvo na Fakulteti za upravo v letu 2010

Poleg tutorja študenta, koordinatorja za znanstvenoraziskovalno tutorstvo in mentorjev učiteljev, ki predlagajo raziskovalne teme, sodelujejo tudi asistenti – kot tutorji učitelji. Slednji pripravijo načrt dela za posamezno objavljeno temo ter vodijo študente skozi raziskovalni proces vse do končne izdelave raziskovalnega poročila
Najpogostejša vprašanja študentov:
 • Roki za oddajo prijave za posamezno raziskovalno temo.
 • Ali je mogoče s sodelovanjem pri znanstvenoraziskovalnem tutorstvu opraviti določeno obveznost?
 • Pomoč glede izbire teme, pomoč pri anketiranju za pridobivanje podatkov pri določeni raziskovalni temi.
 • Pomoč oziroma nasveti pri iskanju literature in izdelavi raziskovalne naloge.
Ovire za tutorje:
Omejene možnosti vključenosti v raziskovalno delo pri vseh razpisanih in izvajanih raziskovalnih temah zaradi specifičnosti posameznih tem.

 

 • Anglia Ruskin Universit. Student guide to our Personal Tutoring System. Pridobljeno 17. 8. 2018 iz https://web.anglia.ac.uk/anet/student_services/personal_tutor/student/index.phtml.
 • Barrington, E. & the Centre for Academic Development (2007). Hot tips for tutors (a survival guide 4th edition).  Auckland: University of Auckland. Dosegljivo na https://cdn.auckland.ac.nz/assets/clear/.../tutors.../hot_tips_for_tutors.pdf.
 • Biotehniška fakulteta. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-zootehniko/za-studente/tutorstvo/.
 • Dizdarević, M. (2017). Tutorstvo kot družbena odgovornost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
 • Dizdarević, M., Vučetić Dimitrovski, V., Resnik, S., Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Zbukovev, V., Vidmar, A., Tušar, V. (2007). Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
 • Ekonomska fakulteta. Tutorstvo. Pridobljeno 22. 8. 2018 iz http://www.ef.uni-lj.si/za_studente/tutorstvo.
 • Fakulteta za arhitekturo. Tutorji. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2633.
 • Fakulteta za družbene vede. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/tutorstvo.
 • Fakulteta za elektrotehniko. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/obstudijske_dejavnosti/tutorstvo/.
 • Fakulteta za farmacijo. Tutorstvo. Pridobljeno 22. 8. 2018 iz http://www.ffa.uni-lj.si/studij/info-za-studente/tutorstvo.
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Pravilnik za delovanje in ocenjevanje študentskega tutorstva (2013). Pridobljeno 22. 8. 2019 iz https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2016/08/pravilnik_za_delovanje_in_ocenjevanje_studentskega_tutorstva.pdf.
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz http://www.fri.uni-lj.si/.
 • Fakulteta za socialno delo. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/studenti/tutorstvo/.
 • Fakulteta za strojništvo. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz https://www.fs.uni-lj.si/studijska_dejavnost/tutorstvo/.
 • Fakulteta za upravo. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018  iz http://www.fu.uni-lj.si/studenti/tutorstvo/.
 • Filozofska fakulteta. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018  iz http://www.ff.uni-lj.si/obStudiju/Tutorstvo.
 • Goeller, M.,  Kalteissen, K. & Varral L. (2008). The Task: A Guide for Tutors in the Rutgers Writing Centers. Rutgers University: Dosegljivo na http://wp.rutgers.edu/attachments/article/425/The%20Task-%20A%20Guide%20for%20Tutors.pdf.
 • Naravoslovnotehniška fakulteta. Tutorstvo. Pridobljeno 22. 8. 2018 iz https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/tutorstvo/.
 • Pedagoška fakulteta. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz https://www.pef.uni-lj.si/176.html.
 • Pravna fakulteta. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018  iz http://www.pf.uni-lj.si/i-stopnja/tutorstvo/.
 • Pridobljeno 15. 10. 2018 iz https://drive.google.com/file/d/1meY8xicZW5v1I7L4c5PlfEw3ksLkPSkX/view.
 • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Dobre tutorske prakse (priročnik).
 • Teološka fakulteta. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz https://www.teof.uni-lj.si/za-studente/tutorstvo.
 • The University of Queensland. A tutor’s guide to teaching and learning at UQ (2010). Pridobljeno 20.8.2018 iz https://itali.uq.edu.au/files/462/tutor-training-manual.pdf.
 • University of Leicester. Personal tutor system.Pridobljeno 17. 8. 2018 iz https://www2.le.ac.uk/offices/sas2/quality/personaltutor.
 • Univerza v Ljubljani. Pravila sistema tutorstva Univerze v Ljubljani (2015). Pridobljeno 20. 8. 2019 iz https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071211432739/.
 • Univerza v Ljubljani. Tutorstvo. Pridobljeno 20. 8. 2018 iz https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/tutorstvo/.
 • Veterinarska fakulteta. Tutorstvo. Pridobljeno 21. 8. 2018 iz https://www.vf.uni-lj.si/si/tutorstvo/.
 • Zdravstvena fakulteta. Tutorstvo. Pridobljeno 22. 8. 2018 iz http://www2.zf.uni-lj.si/si/tutorstvo-7-2.