Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine ter prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Tutorstvo
Predmetno študentsko tutorstvo

Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju študijske snovi posameznih predmetov. Običajno je organizirano pri posameznih predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo. Posledično se bistveno izboljšajo izpitni rezultati. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi snovi, po najprimernejših študijskih metodat in strategijah učenja pri posameznem predmetu, po literaturi, ipd.

 

Kako lahko predmetni tutor študent pomaga:

 • Seznanja z vsemi viri informacij in literaturo za tutorirani predmet.
 • Študentu priporoča in razloži primernemetode in strategije učenja za tutorirani predmet.
 • Pomaga pri reševanju težav, nastalih med študentom in učiteljem.
 • Nudi pomoč pri usvajanju zahtevnejših vsebin tutoriranega predmeta.
 • Priporočljivo je, da administrira spletno stran, na kateri povzema pogosta vprašanja študentov glede študijske snovi, po presoji nosilca predmeta pa lahko pripravi tudi odgovore na najpomembnejša izmed njih.

 

Kdo lahko postane predmetni tutor študent?

Poleg pozitivnega odnosa do dela je za predmetnega tutorja študenta zelo pomembno, da ima ustrezno znanje pri študijskem predmetu, pri katerem pomaga študentom. Je vesten, zanesljiv, odgovoren, in v primeru, če sam ne pozna odgovora, študenta napoti do pravih informacij.

 

Primer predmetnega tutorstva na Pravni fakulteti 

Tutor je predvsem zaupanja vredna oseba, ki je pripravljena nameniti nekaj prostega časa v pomoč mlajšim kolegom. Predmet, h kateremu se prijavi, ga iskreno veseli (ocena izbranega predmeta ni pogoj). Nosilci predmetov se vključijo naknadno, ko so tutorji že izbrani. Slednji se takrat nosilcu predmeta predstavijo, ga prosijo za mnenje in usmeritve glede snovi, tako da tutorstvo ostaja v rokah študentov.

 

Izkušnja predmetnega tutorja študenta na Pravni fakulteti 

Težave vedno rešujemo sproti, z veliko mero potrpežljivosti in ob zavedanju nujnosti kompromisov (včasih se žal zgodi, da je termin tutorstva tudi v času, ko ima neka skupina študentov vaje, a je to še vedno bolje, kot da bi bil takrat, ko imajo predavanja tri skupine).

Študentom na tutorskih srečanjih, z opisom lastnih izkušenj, pomagamo pri organizaciji njihovega študijskega načrta, pri čemer jih vedno opozarjamo, da je le-ta odvisen od njihovih osebnih lastnosti in da morajo pravo kombinacijo zase vedno odkriti sami. Študentom pomagamo tudi tako, da skušamo nanje prenesti pozitiven odnos do predmeta in s tem pomiriti strahove, ki so gotovo njihov največji sovražnik.

 

Najpogostejša vprašanja študentov:

 • strah pred izpiti (predmetom),
 • neizkušenost pri organizaciji velike količine študijske snovi,
 • odlašanje z začetkom študija,
 • uporaba skripte namesto knjige.

   

 

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

Namenjeno je študentom prvega letnika. Tutorji študenti novincem pomagajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in svetovanjem, kako ukrepati v primerih, ko naletijo na težavo. V primeru, da je študentova težava zelo zahtevna in je potrebna strokovna pomoč, skuša tutor študent študenta ustrezno usmeriti.


Kako lahko uvajalni tutor študent pomaga:

 • Individualno svetuje in pomaga.
 • Seznanja študenta z vsemi viri informacij in ga spodbuja, da jih tudi sam poišče. 
 • Pojasnjuje vsebino različnih smeri študija in ga spodbuja pri iskanju zanj najustreznejše smeri.
 • Opozarja na različne načine učenja: kaj je bolj in kaj manj pomembno, na kaj mora biti pozoren pri posameznih predmetih, katera literatura je najprimernejša za posamezen predmet ipd.
 • Svetuje in pomaga pri reševanju težav, ki so nastale v odnosu med študentom in učiteljem.
 • Študenta spodbuja, da se vključuje v dodatne dejavnosti na fakulteti, s čimer spodbuja razvoj njegovih talentov.

 

Kdo lahko postane uvajalni tutor študent?
Uvajalni tutor študent lahko postane vsak študent drugega ali višjega letnika prve ali druge stopnje in vsak absolvent katere koli smeri študija, ki ima status rednega ali izrednega študenta na Univerzi v Ljubljani. Uvajalni tutor študent mora znati sprejemati in upoštevati mnenja drugih ljudi, se vživeti v njihove težave ter jim nuditi pomoč. Hkrati mora znati jasno postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu s svojo skupino študentov, v primeru težav pa se pravočasno obrniti na odgovorno osebo za tutorstvo na članici UL.


Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

 

Izkušnja uvajalnega tutorja študenta na Filozofski fakulteti

Če se študent znajde v situaciji, ko mu tutor ne zna pomagati, ga slednji pospremi do ustrezne službe, ki mu lahko ponudi odgovore na njegova vprašanja. Pogosto se zgodi, da študenta napotimo do referata za študentske zadeve – če gre za povsem organizacijske stvari. Pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na vsebino in način študija, se tutor skupaj s študentom odpravi do predstojnika oddelka in oddelčne tajnice. V redkih primerih se poslužujemo tudi drugih strokovnih služb.

Najpogostejša vprašanja študentov:

 • prisotnost pri predavanjih,
 • prijava/odjava od izpitov,
 • sprememba smeri študija,
 • možnost izmenjav,
 • organizacija urnika,
 • zapiski in gradiva,
 • kako se pripraviti na izpit.

Ovire za tutorje:

 • neodzivnost študentov.

 

Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju študijske snovi posameznih predmetov. Običajno je organizirano pri posameznih predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo. Posledično se bistveno izboljšajo izpitni rezultati. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi snovi, po najprimernejših študijskih metodat in strategijah učenja pri posameznem predmetu, po literaturi, ipd.

 

Kako lahko predmetni tutor študent pomaga:

 • Seznanja z vsemi viri informacij in literaturo za tutorirani predmet.
 • Študentu priporoča in razloži primernemetode in strategije učenja za tutorirani predmet.
 • Pomaga pri reševanju težav, nastalih med študentom in učiteljem.
 • Nudi pomoč pri usvajanju zahtevnejših vsebin tutoriranega predmeta.
 • Priporočljivo je, da administrira spletno stran, na kateri povzema pogosta vprašanja študentov glede študijske snovi, po presoji nosilca predmeta pa lahko pripravi tudi odgovore na najpomembnejša izmed njih.

 

Kdo lahko postane predmetni tutor študent?

Poleg pozitivnega odnosa do dela je za predmetnega tutorja študenta zelo pomembno, da ima ustrezno znanje pri študijskem predmetu, pri katerem pomaga študentom. Je vesten, zanesljiv, odgovoren, in v primeru, če sam ne pozna odgovora, študenta napoti do pravih informacij.

 

Primer predmetnega tutorstva na Pravni fakulteti 

Tutor je predvsem zaupanja vredna oseba, ki je pripravljena nameniti nekaj prostega časa v pomoč mlajšim kolegom. Predmet, h kateremu se prijavi, ga iskreno veseli (ocena izbranega predmeta ni pogoj). Nosilci predmetov se vključijo naknadno, ko so tutorji že izbrani. Slednji se takrat nosilcu predmeta predstavijo, ga prosijo za mnenje in usmeritve glede snovi, tako da tutorstvo ostaja v rokah študentov.

 

Izkušnja predmetnega tutorja študenta na Pravni fakulteti 

Težave vedno rešujemo sproti, z veliko mero potrpežljivosti in ob zavedanju nujnosti kompromisov (včasih se žal zgodi, da je termin tutorstva tudi v času, ko ima neka skupina študentov vaje, a je to še vedno bolje, kot da bi bil takrat, ko imajo predavanja tri skupine).

Študentom na tutorskih srečanjih, z opisom lastnih izkušenj, pomagamo pri organizaciji njihovega študijskega načrta, pri čemer jih vedno opozarjamo, da je le-ta odvisen od njihovih osebnih lastnosti in da morajo pravo kombinacijo zase vedno odkriti sami. Študentom pomagamo tudi tako, da skušamo nanje prenesti pozitiven odnos do predmeta in s tem pomiriti strahove, ki so gotovo njihov največji sovražnik.

 

Najpogostejša vprašanja študentov:

 • strah pred izpiti (predmetom),
 • neizkušenost pri organizaciji velike količine študijske snovi,
 • odlašanje z začetkom študija,
 • uporaba skripte namesto knjige.

   

 

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je zelo raznoliko in odvisno od vsakega primera posebej, saj so tudi ovire, s katerimi se študenti s posebnimi potrebami srečujejo, zelo različne in individualno pogojene. Tutor usmerja študenta s posebnimi potrebami v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo prilagajanje in uspešno vključevanje v študijsko delo in študentsko življenje. Poleg tega mu nudi pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih sam ne more opraviti. Ta oblika tutorstva je namenjena študentom katerega koli letnika in lahko traja ves čas njihovega študija.

Med študente s posebnimi potrebami sodijo (Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani, 2018):

 • študenti z delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti),
 • študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študenti),
 • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami in motnjami komunikacije,
 • študenti z gibalno oviranostjo,
 • študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo, študenti s telesnimi poškodbami in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo,
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • študenti s težavami na področju duševnega zdravja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • študenti s težavami v socialni integraciji, študenti z motnjo avtističnega spektra.

 

Kako lahko tutor za študente s posebnimi potrebami pomaga:

 • Študentu individualno svetuje in pomaga.
 • Opozarja na različne načine učenja, kaj je bolj in kaj manj pomembno, na kaj mora biti študent pozoren pri posameznih predmetih, učiteljih, katera literatura je najprimernejša ipd.
 • Skupaj s študentom poskuša najti načine študija in sprejemanja informacij, ki so zanj najustreznejši.
 • Študenta seznanja z vsemi mediji za pridobivanje informacij in ga spodbuja, da jih išče sam (tutor išče zanj informacije le v primeru, ko študentu zaradi njegovih posebnih potreb informacijski medij ni dostopen).
 • Študentu pojasnjuje vsebino različnih smeri študija in ga spodbuja pri iskanju zanj najustreznejše smeri. Na enak način lahko svetuje pri izbiri strokovne prakse – v sodelovanju s tutorji učitelji ali kariernimi svetovalci.
 • Pomaga pri reševanju težav nastalih med študentom in učiteljem/profesorjem, pa tudi težav, ki so morda nastale zaradi njegovih posebnih potreb.
 • Usmerja v druge oblike pomoči, ki jih nudi fakulteta, po potrebi pa tudi v druge oblike pomoči v družbi (na primer pri socialnih in ekonomskih težavah).
 • Študenta spodbuja, da se vključuje v druge dejavnosti na članici. Na ta način tudi spodbuja razvoj njegovih talentov.

Tutor študent za študente s posebnimi potrebami mora sprejemati, razumeti in upoštevati mnenja drugih ter znati prisluhniti težavam, s katerimi se le-ti zaradi svojih ovir soočajo. Pri tem pa mora znati vzpostaviti korekten, pristen in empatičen odnos brez pomilovanja.

 

Način dela tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami je najprimerneje določiti v individualnem razgovoru s koordinatorjem in študentom s posebnimi potrebami. Če se tutor študent pri izvajanju tutorske pomoči počuti preobremenjenega (v praksi se namreč lahko zgodi, da študent s posebnimi potrebami študenta tutorja preobremeni tudi z drugimi potrebami ali željami), se oba študenta povabi na skupen sestanek s koordinatorjem. Na sestanku se praviloma ponovno opredelijo cilji in naloge tutorja študenta ter postavijo meje v medosebnem odnosu tako, da sta oba študenta v procesu sodelovanja zadovoljna. V primeru, da dogovora ni mogoče doseči, se lahko tutorski odnos tudi prekine in študentu s posebnimi potrebami dodeli drugega tutorja. Obstaja tudi možnost, da se pomoč študentu s posebnimi potrebami porazdeli na več tutorjev študentov, vendar morajo biti v tem primeru jasno razvidne in dogovorjene naloge, način dela posameznega tutorja študenta in strinjanje študenta s posebnimi potrebami.

 

Izkušnja tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami na Filozofski fakulteti

Vzrok vseh težav in nesporazumov so ponavadi pomanjkljiva komunikacija in napačna pričakovanja. Večkrat se domneva, da študentom s posebnimi potrebami zaradi njihovih težav/okvar ni treba opraviti enake količine obveznosti kot ostalim študentom. Takšno pojmovanje je napačno, saj posebna potreba ni ovira sama po sebi, odnos, ki takšno pojmovanje povzroči, pa je. Zato je potrebna ozaveščenost profesorjev, tutorjev in študentov s posebnimi potrebami o namenu statusa študenta s posebnimi potrebami ter možnimi prilagoditvami pri študiju. V ta namen smo na Filozofski fakulteti organizirali več projektov in delavnic na temo ozaveščanja profesorjev in študentov o posebnih potrebah ter prilagoditvah pri študiju.

               Najpogostejša vprašanja študentov:

 • pridobitev in pomen statusa študenta s posebnimi potrebami,
 • informacije o možnostih prilagoditev pri študiju,
 • informacije o prilagojeni literaturi,
 • načini komuniciranja s profesorji o posebnih potrebah,
 • priprava na izpite ter razporeditev obveznosti.

Ovire za tutorje:

 • neustrezno poznavanje možnih prilagoditev pri študiju,
 • pomanjkanje časa za posameznega študenta,
 • neodzivnost študentov in profesorjev.

Na vsaki članici deluje pooblaščena oseba za delo s študenti s posebnimi potrebami. To so visokošolski učitelji ali strokovni delavnci, ki na posamezni fakulteti ali akademiji nudijo informacije za študente s posebnimi potrebami.

Praktične nasvete za prilagoditev študija gled e na različne posebne potrebe lahko najdete v Priročniku za prijaznejši študij za študente invalide na univerzi – priporočila za prilagoditev študijskega procesa na spletni strani: http://www.dsis-drustvo.si/studis/prirocnik.html

Veliko ljudi ob prvem kontaktu z invalidno osebo občuti nelagodje, saj ne vedo, kakšen je primeren način komuniciranja in obnašanja z osebo, ki ima določeno oviro. Priročnik (Premagovanje ovir v komunikaciji.pdf) je namenjen informiranju in spodbujanju bralcev k premagovanju lastnih in komunikacijskih ovir c kontaktu in medosebni komunikaciji.

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

 

Koristne informacije:

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL, » VPIS«
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
E-naslov:

Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija
Spletna stran: www.vpis.uni-lj.si/komisija/pravila%20za%20status%20pp.pdf

In na naši spletni strani:

Društvo študentov invalidov Slovenije (DŠIS)
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.dsis-drustvo.si
Pisarna v Mariboru: Koroška cesta 53 d, 2000 Maribor

Projekt PREHOD MLADIH - Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.reha-slo.org
e-naslov: zizrs@siol.net

Tutorstvo za tuje študente je namenjeno pomoči tujim študentom ob prihodu v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje. Ob kopici administrativnih izzivov se srečajo še s kulturnimi razlikami, ki tako ali drugače vplivajo na njihovo bivanje v Sloveniji in ne nazadnje na njihovo uspešnost pri študiju.

 

Kako lahko tutor za tuje študente pomaga:

 • S tujim študentom vzpostavi stik po elektronski pošti, še preden le-ta pride v Slovenijo.
 • Tujega študenta pričaka na letališču, železniški ali avtobusni postaji in ga pospremi do njegove nastanitve oz. mu pomaga pri iskanju nastanitve.
 • Pomaga pri urejanju administrativnih zadev (pridobitev študentske izkaznice, nakup vozovnice LPP in študentskih bonov, prijava njegovega začasnega bivališča na mestni upravi, pridobitev davčne številke, osebnega bančnega računa za študente, ipd.).
 • Pomaga pri orientaciji na članici UL in pri vprašanjih, povezanih s študijem.
 • Tujega študenta seznani z obštudijskim dogajanjem v Ljubljani. Obvešča ga o vseh aktivnostih in dogodkih, ki jih za tuje študente organizirajo članice UL in druge organizacije.
 • Tutor se s tujim študentom druži sicer in mu tako pomaga pri integraciji v slovensko okolje.
 • Pomaga pri premagovanju domotožja.

Ima pozitiven odnos do tutorskega dela in drugih kultur, razume in sprejema drugačne navade in vrednote. Tutor se mora znati vživeti v težave drugih, postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu ter komunicirati v tujem jeziku.

Naloge tutorja študenta so najpomembnejše in najbolj obsežne prve dni po prihodu tujih študentov v Slovenijo, saj mu pomaga pri administrativnih zadevah, kasneje pa ima manj obveznosti oz. se le-te specifično spreminjajo glede na potrebe in težave tujih študentov.

 

Izkušnja tutorja študenta za tuje študente na Pravni fakulteti


Na začetku se tutor svojemu študentu samo na kratko predstavi in mu napiše, da mu je na voljo za vsa vprašanja, ki jih bo imel. Po navadi se le-ta nanašajo na to, kako priti v določen kraj oziroma kraj študija, kakšne so najboljše povezave, cene, mogoče kakšno priporočilo glede namestitve, če nima zagotovljenega bivanja. Kar zadeva formalnosti glede vpisa, to po navadi uredijo kar na fakulteti in pri tem tutor ni potreben.

Študentka nam je povedala, kakšne zahteve ima glede stanovanja, kako oddaljeno je lahko in kakšna cena se ji zdi primerna. Iskanje je bilo kar zahtevno, saj je hotela svojo sobo, kuhinjo in kopalnico, stanovanja ni bila pripravljena deliti z nikomer, poleg tega pa je želela prebivati v bližini fakultete, v centru Ljubljane. Pomagali smo ji z navezovanjem stikov s stanodajalci, saj so le-ti po izkušnjah precej nezaupljivi do tujcev in v manjši meri pripravljeni oddati stanovanje za krajši čas (npr. pol leta). Največ dela imamo s prevajanjem, saj najemodajalci pogosto ne govorijo angleško, tuji študenti pa ne slovensko. Tako mora biti tutor za tuje študente prisoten pri vseh glavnih točkah najema, prav tako pri prevajanju najemne pogodbe. Tujim študentom pomagajo zanje namenjeni tutorji, ki imajo v začetni stopnji njihove preselitve največ dela prav s prevajanjem določenih zadev in prepričevanjem najemodajalcev. Menimo, da bi bilo delo tutorja zelo olajšano, če bi imele spletne strani (študentska prehrana, stran ŠOU LJ, Posredovalnica sob …) možnost ogleda v angleškem jeziku.

 

Najpogostejša vprašanja študentov:

 • prevoz,
 • študentska prehrana,
 • namestitev,
 • učenje slovenskega jezika,
 • vremenske razmere v Sloveniji.
Ovire za tutorje:
 • študentske spletne strani, niso v angleškem jeziku,
 • večina stanodajalcev ni naklonjena oddaji stanovanj tujcem.

 

Izkušnja tutorja študenta za tuje študente na Ekonomski fakulteti

Tutorji naletijo na težave predvsem pri iskanju nastanitev za tuje študente. Težave se pojavijo, ker najemodajalci ne želijo oddati stanovanja samo za pol leta. V veliki meri je to odvisno od države, iz katere prihajajo. Študenti iz Kitajske in Južne Koreje potrebujejo veliko več pomoči, saj ob prihodu doživijo velik kulturni šok, študenti iz Evrope pa so po navadi veliko bolj samostojni.

          Najpogostejša vprašanja študentov:

 • Nastanitev je še vedno glavni vzrok večine težav, ki jih imajo tuji študenti Težava je predvsem v pomanjkanju študentskih domov. Prav tako imajo težave z iskanjem nastanitve pri najemodajalcih.
 • Pogodbe z najemodajalci in študentskimi domovi so v slovenščini.
 • Internetni priključek: v študentskem domu ni kabla.
 • Informacije o poceni prevozu od letališča do stanovanja, kartici Urbana, prehrani (sistem bonov), kje je zdravnik, kateri mobilni operater je najcenejši, ipd.

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

 

Koristne informacije:

Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Karierni centri Univerze v Ljubljani

UL članice spodbuja k razvijanju vedno novih in drugačnih oblik tutorstva. Nekatere članice tako izvajajo posebne oblike glede na potrebe svojih študentov. Ker le-te zaenkrat sistemsko še niso ustaljene oziroma jih izvajajo le nekatere članice, bomo v nadaljevanju predstavili le praktične izkušnje tistih članic, ki so o drugih oblikah poročale v svojem letnem poročilu.
Več informacij o drugih oblikah tutorstva najdete na posamezni spletni strani članice, ki jo izvaja.

Izkušnja tutorja študenta za obvezno prakso na Fakulteti za upravo v letu 2010

Tutorji nudijo pomoč študentom prek elektronske pošte ali osebno na tutorskih urah, odvisno od same težave. Poleg tega nudijo tudi možnost pregleda problemske naloge in svetovanje. Tutorju študentu lahko pomoč in mentorstvo pri tem nudi tudi tutor učitelj za to področje.

     Najpogostejša vprašanja študentov:

 • iskanje organizacije, kjer bodo opravljali študijsko prakso,
 • opredelitev trajanja prakse,
 • težave pri določanju teme problemske naloge,
 • kako zbrati empirične podatke, ki jih bodo predstavili v problemski nalogi, statistična obdelava podatkov ter analiza in interpretacija dobljenih podatkov.

 

Izkušnja tutorja študenta za znanstveno raziskovalno tutorstvo na Fakulteti za upravo v letu 2010

Poleg tutorja študenta, koordinatorja za znanstvenoraziskovalno tutorstvo in mentorjev učiteljev, ki predlagajo raziskovalne teme, sodelujejo tudi asistenti – kot tutorji učitelji. Slednji pripravijo načrt dela za posamezno objavljeno temo ter vodijo študente skozi raziskovalni proces vse do končne izdelave raziskovalnega poročila

     Najpogostejša vprašanja študentov:
 • Roki za oddajo prijave za posamezno raziskovalno temo.
 • Ali je mogoče s sodelovanjem pri znanstvenoraziskovalnem tutorstvu opraviti določeno obveznost?
 • Pomoč glede izbire teme, pomoč pri anketiranju za pridobivanje podatkov pri določeni raziskovalni temi.
 • Pomoč oziroma nasveti pri iskanju literature in izdelavi raziskovalne naloge.
Ovire za tutorje:
Omejene možnosti vključenosti v raziskovalno delo pri vseh razpisanih in izvajanih raziskovalnih temah zaradi specifičnosti posameznih tem.

 

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

Nika in NinaZakaj sta se odločili postati tutorki?
Zato, da opolnomočiva mlajše študente za aktivno delo na fakulteti in redno opravljanje študijskih obveznosti.

Nina Fricelj, študentka 4. letnika Specialne in rehabilitacijske pedagogike in Nika Bedek, študentka 1. letnika 2. stopnje Poučevanja na razredni stopnji z angleščino na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žiga BarbaičKaj ti pomeni  opravljanje vloge tutorja? Kaj je tvoja motivacija za opravljanje tutorskega dela?
Glavna motivacija za opravljanje vloge tutorja je lastna dobra izkušnja s tutorstvom. Zdi se mi nujno, da študenti med seboj predajamo svoje neformalne izkušnje mlajšim generacijam. Pri nas je študij dokaj zahteven, zato je super imeti na začetku študija nekoga ob sebi. Ko je zares težko, se tako lahko na koga obrneš in veš, da nisi sam.

Žiga Barbarič, študent 6. letnika Medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Že 4. leto opravlja nalogo koordinatorja študentskega tutorstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin PetkoKaj ti je najbolj všeč pri tutorskem delu?
Najbolj mi je bilo všeč, da sem lahko pomagala in podprla druge. Vsi vemo, kako stresno je lahko, ko si bruc_ka v novem okolju. Všeč mi je bilo tudi, da sem spoznavala nove ljudi in spletala nova prijateljstva.

Karin Perko, študentka 1. letnika magistrskega programa Anglistika in primerjalna književnost in literarna teorija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miha Skender in Urška MlakarZakaj si se odločil, da postaneš tutor? Kaj pričakuješ od tutorskega dela?
Za tutorsko delo sem se odločil, ker se mi je zdelo, da je na faksu vse zelo uradno, pri tutorjih dobiš pa drugačno, bolj neuradno perspektivo. Pomoč in informacije, kako se najbolje pripraviti za vsak izpit, vedno pridejo prav. Fino je dobiti dober prijateljski nasvet, ki ti ga tutor vsekakor lahko da. Sicer pa od tutorstva nimam posebnih pričakovanj. Pustim se presenetiti in upam, da dobim "kul" skupino, v kateri si bodo med seboj pomagali in delili izkušnje.

Miha Skender, študent 2. letnika Snovanja in obratovanja na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Miha letos prvič opravlja delo tutorja.

Zakaj si tutorka? Kaj ti je pri tem delu najbolj všeč?
Tutorstvo je medosebna izkušnja. Sama rada pomagam, če je to le v moji moči, kot tutorka pa lahko pomagam brucem, ki potrebujejo nasvete za lažji preskok na ritem fakultete, ki se razlikuje od srednješolskega ritma. Prav tako mi tutorstvo daje priložnosti, da sodelujem na več področjih in se vsako leto nekaj novega naučim. Rada delam v družbi mladih in zabavnih ljudi. Rada bi, da se tutorstvo na naši fakulteti bolj razširi in izkoristi. Sami delamo veliko na tem, saj smo v zadnjem letu naredili svojo FB stran, plakate, brošure in majice. S tem bi radi dosegli, da bruci vedo, da smo jim na voljo za reševanje problematike, da jim svetujemo ter jih spodbujamo, da dosežejo svoj potencial. Tutorstvo je bogata izkušnja zame, saj od vsake skupine, ki jo poskušam voditi skozi prvi letnik, vedno spletem dobre prijateljske odnose z nekaj študenti, s katerimi se družimo in sodelujemo, tudi v nadaljevanju njihovega študija.

Urška Mlakar, študentka 2.letnika magistrskega programa Toplotna in procesna tehnika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Je koordinatorka tutorjev študentov na Fakulteti za strojništvo. 

Žan FilipovičZakaj si se odločil, da boš postal tutor?
Za poslanstvo tutorja sem se odločil, ker rad pomagam ljudem. Spomnim se, kako zmeden sem bil sam v prvem letniku. Bil sem zelo hvaležen svojim tutorjem. Zdi se mi, da je to ena najlepših vlog v času študijskih let.

Žan Filipovič, študent 1. letnik 2. stopnje Poučevanja na razredni stopnji z angleščino na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Opravlja nalogo glavnega koordinatorja študentskega tutorstva na Pedagoški fakulteti.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj ti je bilo najlepše pri tvojem delu kot tutor?rok pučnik
Najlepše mi je bilo, da sem lahko podprl študente pri težavah, ko profesorji niso bili pravi naslov.

Rok Pučnik, študent Prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Opravljal je delo tutorja za ekonomijo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Iva MeršnikZakaj je lepo biti tutorka?
Lepo je biti tutorka, ker spoznaš nove ljudi in pomagaš brucem, da se privadijo na vse plati študentskega življenja.

Iva Meršnik, tutorka in študentka 1. letnika 2. stopnje Tržnega komuniciranja in odnosa z javnostjo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rebeka ŠnoflČesa se najbolj veseliš kot tutorka na svoj prvi dan tutorstva?
Najbolj se veselim nasmejanih obrazov in možnosti, da lahko z mlajšimi študenti delim svoje izkušnje, znanja in jih usmerjam pri iskanju rešitev mnogih izzivov, ki jih študij in študentsko življenje prinašata.

Rebeka Šnofl, študentka 4. letnika Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Letos prvič opravlja delo tutorke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klemen Kvartuh

 Česa se najbolj veseliš kot bodoči tutor?
Najbolj se veselim tega, da bom vsem brucem lahko pomagal tako, kot so tutorji pomagali meni, ko sem bil tudi sam bruc. Želim si, da bom lahko pomagal pri zmanjševanju kakšnega strahu in da jim bom olajšal prehod v študentsko življenje.

Klemen Kvartuh, študent 2. letnika Športne vzgoje na Fakulteti za Šport Univerze v Ljubljani. Letos je prvič tutor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika SlapnikZakaj si se odločila postati tutorka za Erasmus študente?
Veseli me delo s tujci, saj menim, da lahko prav vsak od njih deli kakšno posebno izkušnjo. V času njihovega bivanja si tako, skupaj širimo obzorja na področju kulture, jezika in znanja. Počutim se, kot da sem na izmenjavi tudi jaz.

Veronika Slapnik, študentka Tehnologija prometa in logistike na Fakulteti za Pomorstvo in Promet Univerze v Ljubljani je tutorka za Erasmus študente, ki letos prvič opravlja delo tutorke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejc PulkoZakaj se ti zdi lepo biti tutor?
Čudovito je biti tutor, saj se rad učim, bogatim in oplajam z novimi znanji ter jih z največjim veseljem podeljujem naprej. Vsakič znova sem navdušen, ko se študentje odločijo, da mi bodo zaupali svoje študijske izzive in se name obrnejo po učno podporo oziroma pomoč. Najbolj me navdihujejo ukaželjni študentje, predvsem tisti, ki želijo poglobiti razumevanje učnih vsebin. A vendarle gre poleg prenosa znanja pri tutoriranju, tudi za osebni stik in delovni odnos, ki ga znotraj interakcij vzpostavim s študenti. Zato opravljanje vloge tutorja zame ne predstavlja zgolj dela, temveč gre za vrednoto, ki je del mojega osebnega poslanstva.

Nejc Pulko, študent 4. letnika Fakultete za socialno delo. Že 3. leto opravlja delo tutorja.  

 

 

 

 

 

 

 

Marija MaroltKaj ti je pri tutorskem delu najbolj všeč?
Najbolj mi je všeč to, da lahko pomagam mlajšim kolegom, da jim razložim nerazumljive snovi, pa tudi da predajam svoje znanje in izkušnje naprej.
Si sama kot brucka imela dobro izkušnjo s tutorji?
Sem. Hodila sem na tutorske vaje, ki so mi pomagale. Ta dobra izkušnja me je nagovorila in mi dala motivacijo, da tudi sama postanem tutorka.

Marija Marolt, študentka 3. letnika študijske smeri Računalništvo in matematika na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tutorke ZFZakaj ste se odločile za tutorsko delo?
Za tutorsko delo smo se odločile, ker smo spoznale nove ljudi, se redno družimo in zabavamo. Pomembno nam je tudi nuditi podporo mlajšim študentov, saj so naši študijski programi lahko zelo zahtevni z obremenjujočimi urniki. S tutorstvom želimo brucem pomagati, da se bolje znajdejo v novem okolju.

Tutorke Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.