Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  1. Tutorstvo
  2. Programi izmenjave erasmus+
  3. Šolnine in prispevki UL
  4. Vprašanja študentov
  5. Pravice in dolžnosti študentov
  6. Izobraževanje
  7. Študentski svet UL
  8. Spletni portal eVŠ
  9. Študenti s posebnimi potrebami in statusom
  10. Obrazec Info študent
  11. Študijski koledar
  12. Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Tutorstvo
Študentsko tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je zelo raznoliko in odvisno od vsakega primera posebej, saj so tudi ovire, s katerimi se študenti s posebnimi potrebami srečujejo, zelo različne in individualno pogojene. Tutor usmerja študenta s posebnimi potrebami v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo prilagajanje in uspešno vključevanje v študijsko delo in študentsko življenje. Poleg tega mu nudi pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih sam ne more opraviti. Ta oblika tutorstva je namenjena študentom katerega koli letnika in lahko traja ves čas njihovega študija.

Med študente s posebnimi potrebami sodijo (Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL, 2022):

 • slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije (npr. študenti z delno ali popolno izgubo vida),
 • gluhi in naglušni študenti (npr. študenti z delno ali popolno izgubo sluha),
 • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (npr. s težavami na področju branja in pisanja, kot je disleksija ipd.),
 • gibalno ovirani študenti,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra,
 • študenti s psihosocialnimi težavami.

 

Kako lahko tutor za študente s posebnimi potrebami pomaga:

 • Študentu individualno svetuje in pomaga.
 • Opozarja na različne načine učenja, kaj je bolj in kaj manj pomembno, na kaj mora biti študent pozoren pri posameznih predmetih, učiteljih, katera literatura je najprimernejša ipd.
 • Skupaj s študentom poskuša najti načine študija in sprejemanja informacij, ki so zanj najustreznejši.
 • Študenta seznanja z vsemi mediji za pridobivanje informacij in ga spodbuja, da jih išče sam (tutor išče zanj informacije le v primeru, ko študentu zaradi njegovih posebnih potreb informacijski medij ni dostopen).
 • Študentu pojasnjuje vsebino različnih smeri študija in ga spodbuja pri iskanju zanj najustreznejše smeri. Na enak način lahko svetuje pri izbiri strokovne prakse – v sodelovanju s tutorji učitelji ali kariernimi svetovalci.
 • Pomaga pri reševanju težav nastalih med študentom in učiteljem/profesorjem, pa tudi težav, ki so morda nastale zaradi njegovih posebnih potreb.
 • Usmerja v druge oblike pomoči, ki jih nudi fakulteta, po potrebi pa tudi v druge oblike pomoči v družbi (na primer pri socialnih in ekonomskih težavah).
 • Študenta spodbuja, da se vključuje v druge dejavnosti na članici. Na ta način tudi spodbuja razvoj njegovih talentov.

Tutor študent za študente s posebnimi potrebami mora sprejemati, razumeti in upoštevati mnenja drugih ter znati prisluhniti težavam, s katerimi se le-ti zaradi svojih ovir soočajo. Pri tem pa mora znati vzpostaviti korekten, pristen in empatičen odnos brez pomilovanja.

 

Način dela tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami je najprimerneje določiti v individualnem razgovoru s koordinatorjem in študentom s posebnimi potrebami. Če se tutor študent pri izvajanju tutorske pomoči počuti preobremenjenega (v praksi se namreč lahko zgodi, da študent s posebnimi potrebami študenta tutorja preobremeni tudi z drugimi potrebami ali željami), se oba študenta povabi na skupen sestanek s koordinatorjem. Na sestanku se praviloma ponovno opredelijo cilji in naloge tutorja študenta ter postavijo meje v medosebnem odnosu tako, da sta oba študenta v procesu sodelovanja zadovoljna. V primeru, da dogovora ni mogoče doseči, se lahko tutorski odnos tudi prekine in študentu s posebnimi potrebami dodeli drugega tutorja. Obstaja tudi možnost, da se pomoč študentu s posebnimi potrebami porazdeli na več tutorjev študentov, vendar morajo biti v tem primeru jasno razvidne in dogovorjene naloge, način dela posameznega tutorja študenta in strinjanje študenta s posebnimi potrebami.

 

Izkušnja tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami na Filozofski fakulteti

Vzrok vseh težav in nesporazumov so ponavadi pomanjkljiva komunikacija in napačna pričakovanja. Večkrat se domneva, da študentom s posebnimi potrebami zaradi njihovih težav/okvar ni treba opraviti enake količine obveznosti kot ostalim študentom. Takšno pojmovanje je napačno, saj posebna potreba ni ovira sama po sebi, odnos, ki takšno pojmovanje povzroči, pa je. Zato je potrebna ozaveščenost profesorjev, tutorjev in študentov s posebnimi potrebami o namenu statusa študenta s posebnimi potrebami ter možnimi prilagoditvami pri študiju. V ta namen smo na Filozofski fakulteti organizirali več projektov in delavnic na temo ozaveščanja profesorjev in študentov o posebnih potrebah ter prilagoditvah pri študiju.

               Najpogostejša vprašanja študentov:

 • pridobitev in pomen statusa študenta s posebnimi potrebami,
 • informacije o možnostih prilagoditev pri študiju,
 • informacije o prilagojeni literaturi,
 • načini komuniciranja s profesorji o posebnih potrebah,
 • priprava na izpite ter razporeditev obveznosti.

Ovire za tutorje:

 • neustrezno poznavanje možnih prilagoditev pri študiju,
 • pomanjkanje časa za posameznega študenta,
 • neodzivnost študentov in profesorjev.

Na vsaki članici deluje kontaktna oseba za delo s študenti s posebnimi potrebami. To so visokošolski učitelji ali strokovni delavnci, ki na posamezni fakulteti ali akademiji nudijo informacije za študente s posebnimi potrebami.

Praktične nasvete za prilagoditev študija gled e na različne posebne potrebe lahko najdete v Priročniku za prijaznejši študij za študente invalide na univerzi – priporočila za prilagoditev študijskega procesa na spletni strani: http://www.dsis-drustvo.si/studis/prirocnik.html

Veliko ljudi ob prvem kontaktu z invalidno osebo občuti nelagodje, saj ne vedo, kakšen je primeren način komuniciranja in obnašanja z osebo, ki ima določeno oviro. Priročnik (Premagovanje ovir v komunikaciji.pdf) je namenjen informiranju in spodbujanju bralcev k premagovanju lastnih in komunikacijskih ovir c kontaktu in medosebni komunikaciji.

Če želite postati tutor, se pozanimajte na vaši fakulteti ali akademiji.

 

Koristne informacije:

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL, » VPIS«
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
E-naslov:

Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija
Spletna stran: www.vpis.uni-lj.si/komisija/pravila%20za%20status%20pp.pdf

Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v magistrske in doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani 

In na naši spletni strani:

 

Društvo študentov invalidov Slovenije (DŠIS)
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.dsis-drustvo.si
Pisarna v Mariboru: Koroška cesta 53 d, 2000 Maribor

ZIZRS – Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.reha-slo.org
e-naslov: zizrs@siol.net