Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017

Leta 2012 smo sprejeli Strategijo Univerze v Ljubljani do leta 2020. Sedanje vodstvo Univerze v Ljubljani je z uresničevanjem Strategije nadaljevalo leta 2013, z začetkom mandata. Pri doseganju ciljev, ki jih zasledujemo do leta 2020, smo na dobri polovici poti. V nadaljevanju izpostavljamo uresničevanje ključnih ciljev Strategije Univerze v Ljubljani v obdobju od leta 2013 do leta 2017.

Cilji do leta 2020
 • Oblikovanje treh velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin 
 • Za četrtino povečati število in vrednost mednarodnih in domačih projektov 
 • Za četrtino povečati število objav in citiranost 

Vzpostavili smo nov, interdisciplinarni, raziskovalni infrastrukturni center »Center za jezikovne vire in tehnologije«, v katerem sodelujejo članice Univerze v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko in Fakulteta za družbene vede. Ugotavljamo, da so samo notranji ukrepi brez spremembe v politiki financiranja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) prešibki. 

V tem obdobju smo identificirali raziskovalna področja z največjim razvojnim potencialom in tako spodbudili tudi interdisciplinarno povezovanje, zlasti ob prijavah na razpis za projekte pametne specializacije. Vzpostavili smo devet mrež na njenih prednostnih področjih. 

Število mednarodnih projektov smo povečali za devet odstotkov in njihovo vrednost za slabih dvajset odstotkov. Pridobili smo prva dva ERC Advanced Granta. Povečali smo število objav za slabe štiri odstotke in citiranost za petdeset odstotkov. Število in vrednost domačih projektov se nista povečala, saj se je financiranje raziskovanja s strani ARRS zmanjšalo za več kot dvajset odstotkov. Na število objav močno vplivajo omejena sredstva za raziskovanje ter zmanjšanje števila mladih raziskovalcev.

 

 

Izvedene aktivnosti

Spodbujanje nastajanja velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin

 • Oblikovanje konzorcija centralno evropskih univerz in KU Leuven za pospeševanje prijav projektov na razpise EU programov
 • Identifikacija raziskovalnih področij z največjim razvojnim potencialom
 • Vključitev Univerze v Ljubljani v združenje najboljših evropskih univerz GUILD

 

Krepitev doktorske šole kot mednarodnega okolja in krepitev podoktorskih projektov 

 • Podpis sporazuma o sodelovanju doktorske šole z Univerzo na Reki
 • Vključitev Univerze v Ljubljani v platformo Zahodni Balkan s ciljem skupnih aktivnosti na doktorskem študiju
 • Sodelovanje z Univerzo v Gradcu na področju doktorskega študija
 • Prijava na razpis za financiranje raziskovalcev na začetku kariere – podoktorskih diplomantov

 

Oblikovanje notranjih finančnih mehanizmov in spodbud za raziskovalno delo 

 • Vzpostavitev razvojnega finančnega sklada za spodbujanje mednarodnih projektov in mlajših raziskovalcev
 • Vzpostavitev posebnih usposabljanj za prijave na različne projekte EU skladov, s poudarkom na Marie Currie, ERC in Widening participation
Cilji do leta 2020
 • Zmanjšati število študentov
 • Za tretjino povečati število diplomantov
 • Zmanjšati razdrobljenost študijskih programov 

Na Univerzi v Ljubljani je v zadnjih štirih letih diplomiralo okrog 50.000 študentov. V tem mandatu smo imeli tudi čast, da smo od začetka delovanja Univerze v Ljubljani leta 1919 podelili že 10.000. in 11.000. naziv doktor znanosti. 

Število študentov smo zmanjšali za 12 odstotkov. Število diplomantov se je v letu 2016 zelo povečalo glede na leto 2013 (z 9.904 na 17.289), kar je posledica zaključevanja predbolonjskih študijskih programov. Delež diplomantov v skupnem številu vpisanih študentov v obdobju od leta 2013 do leta 2016 znaša v povprečju 21 odstotkov in se je v absolutnem številu, z izjemo leta 2016, zmanjšal. Zmanjšanje števila študentov in ohranjanje števila diplomantov pripisujemo uvedbi tristopenjskega študija, zmanjševanju fiktivnega vpisa in povečanju učinkovitosti študija. 

Prva članica Univerze v Ljubljani, ki je pripravila prenovo in zmanjšala število študijskih programov, je Fakulteta za družbene vede (s skupno 34 programov na 23 programov). Število programov so zmanjšali tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Umetniškemu področju smo odprli možnost vzpostavitve doktorskega študija.

 

Izvedene aktivnosti

Povečanje uspešnosti izobraževanja 

 • Redno izvajanje ankete o zaposljivosti diplomantov
 • Povečanje prehodnosti na prvi stopnji študija (z 52 na 55,5 odstotka) in na doktorskem študiju (z 90 na 97 odstotkov)
 • Povečanje števila študentov tutorjev za 8,5 odstotka in učiteljev tutorjev za 3 odstotke
 • Povečanje števila tutorskih ur, ki jih izvajajo učitelji in študenti, za 11 odstotkov
 • Redno izvajanje izobraževanja o novih metodah poučevanja in učenja (potrojeno število udeležencev)
 • Uspešno izvajanje projektov »Po kreativni poti do znanja«, kjer vključujemo študente v raziskovalno delo s širšim družbenim okoljem

 

Vzpostavitev mehanizmov za spremljanje študijskih programov 

 • Sprejetje pravil o uravnavanju programske strukture
 • Vzpostavitev elektronske evidence študijskih programov
 • Vzpostavitev sistema samoevalvacije študijskih programov
Cilji do leta 2020
 • Za tretjino povečati število in vrednost projektov z gospodarstvom in javnim sektorjem 
 • Podvojiti število udeležencev v programih vseživljenjskega učenja 

Število projektov z gospodarstvom in javnim sektorjem smo zmanjšali za pet odstotkov, a smo vrednost teh projektov povečali za deset odstotkov. Na obseg sodelovanja z okoljem je vplivala gospodarska kriza. Delno je ta upad nadomestil program pametne specializacije, na katerem smo na Univerzi v Ljubljani v prvem razpisu pridobili okrog deset milijonov evrov. 

Število patentnih prijav in izumov se v tem obdobju ni povečalo. Število udeležencev na akreditiranih programih izpopolnjevanja se je v letih od 2013 do 2016 zmanjšalo s 461 na 383. Za petdeset odstotkov se je povečalo število udeležencev drugih oblik izpopolnjevanja (z 2.529 na 3.736 udeležencev).

 

Izvedene aktivnosti

Oblikovanje strateško razvojnih partnerstev in razvojnih skupin ter izvajanje razvojnih projektov z družbenim okoljem 

 • Sodelovanje v vseh devetih Strateških razvojnih partnerstvih Pametne specializacije
 • Pobuda in soustanoviteljstvo Slovenskega inovacijskega stičišča
 • Izvedenih več kot dvesto interdisciplinarnih projektov, v katerih so študenti skupaj z mentorji pristopili k reševanju družbenih izzivov v gospodarstvu in javnem sektorju
 • Vzpostavitev baze več kot dvesto delodajalcev, ki prek informacijske platforme objavljajo informacije, aktualne za študente
 • Organizacija in izvedba dogodkov Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani in Falling Walls Lab, ki krepita prenos znanja v prakso

 

Okrepitev pisarne za prenos tehnologij in oblikovanje vloge menedžerjev znanja kot promotorjev prenosa znanja v praktično uporabo 

 • Izvedeni letni posveti o upravljanju z intelektualno lastnino
 • Vzpostavitev skupine za kroženje znanja, v kateri so predstavniki članic Univerze v Ljubljani
 • Sprejetje Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine

 

Razvoj ponudbe programov vseživljenjskega učenja 

 • Letno akreditiran vsaj en nov program vseživljenjskega učenja
 • Vzpostavitev pregleda poletnih šol na Univerzi v Ljubljani in njihove promocije na ravni Univerze.

 

Krepitev dejavnosti kariernih centrov Univerze v Ljubljani 

 • Razširitev ter poglobitev dejavnosti kariernih centrov: delo s srednjimi šolami, študenti s posebnimi potrebami, klubi diplomantov
 • Priprava posveta in analiza stanja klubov diplomantov Univerze v Ljubljani za sistemsko ureditev področja in vzpostavitev informacijskega sistema
Cilji do leta 2020
 • Posebno pozornost nameniti univerzitetnemu športu, knjižnicam in študijskim mestom v njih
 • Se bolj posvetiti kulturnim dejavnostim, nagra-dam ter priznanjem za dosežke zaposlenih in študentov, sodelovanju s študentsko organizacijo 

Povečujemo število udeležencev na programih športa v okviru centra za obštudijsko dejavnost. Študentom na področju obštudijske dejavnosti in študijskega uspeha podeljujemo priznanja v okviru tradicionalnega Tedna Univerze, v katerem bomo v letu 2017 tudi prvič podelili priznanja za delo strokovnim sodelavcem. S Svetom za umetnost, ki smo ga ustanovili leta 2014, smo izvedli ciklus predstavitev oddelkov in smeri študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO), organizirali razstave, koncerte in predstave študentov akademij v sodelovanju s članicami Univerze v Ljubljani, organizirali slavnostno akademijo in razstavo zakladov zbirke UL ALUO ob njeni sedemdesetletnici. Svoje moči smo z akademijami Univerze v Ljubljani združili tudi ob odmevni državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti leta 2014, ki smo jo v celoti organizirali sami. Simfonični orkester Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani je nastopil na slavnostnem koncertu v počastitev dneva državnosti in 25-letnice osamosvojitve Republike Slovenije v Palači lepih umetnosti Bozar v Bruslju.

 

Izvedene aktivnosti

Oblikovanje posebnega programa za razvoj kulture pripadnosti Univerzi v Ljubljani 

 • Uvedba izbora najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v okviru Tedna Univerze 
 • Sprejetje Etičnega kodeksa raziskovalcev

 

Vzpostavitev centra za obštudijsko dejavnost 

 • Začetek organizacije družabnih dogodkov za študente, s ciljem povezovanja študentov (študentski plesi)
 • Preoblikovanje Centra za univerzitetni šport (CUŠ) v Center za obštudijske dejavnosti (COD)
 • Poleg kreditno ovrednotenih predmetov športa (35), uvedba akreditiranja tudi drugih kreditno ovrednotenih predmetov študijske dejavnosti (10).

 

Oblikovanje univerzitetnega štipendijskega sklada 

 • Prenos upravljanja sklada Milana Lenarčiča na Univerzo v Ljubljani, z namenom štipendiranja odličnih študentov (podelitev prvih štipendij v letu 2017)

 

Vzpostavitev univerzitetne knjižnice 

 • Ureditev pravne podlage za vzpostavitev univerzitetne knjižnice v okviru novega Statuta Univerze v Ljubljani 
 • Sprejetje sklepa Senata Univerze v Ljubljani o ustanovitvi univerzitetne knjižnice kot skupne organizacijske enote Univerze v Ljubljani 
 • Vzpostavitev repozitorija Univerze v Ljubljani za odprt dostop zaključnih del študija in objav zaposlenih
Cilji do leta 2020
 • Za tretjino povečati število študentov na izmenjavi
 • Za četrtino povečati število tujih študentov ter število tujih učiteljev in raziskovalcev.

Število tujih študentov na izmenjavi na Univerzi v Ljubljani narašča in se je v letu 2016, v primerjavi z letom 2013, povečalo za 45 odstotkov, kar je več, kot smo načrtovali v Strategiji Univerze v Ljubljani do leta 2020. Strateški cilj, ki se nanaša na tuje študente, smo tudi že dosegli, saj se je število tujih študentov povečalo skoraj za četrtino (24,7 odstotka), število tujih učiteljev in raziskovalcev pa za 17 odstotkov. Pri zaposlovanju tujcev je treba poudariti tri ovire, na katere na Univerzi težko vplivamo: zapletenost administrativnih postopkov zaposlovanja tujcev, uporaba tujega jezika pri izobraževalnem procesu in neprimerljivost plačnega sistema z drugimi plačnimi sistemi.

 

Izvedene aktivnosti

Sprejetje Strategije internacionalizacije Univerze v Ljubljani

 • Oblikovanje strateških partnerstev s tujimi univerzami: v EU The Guild, KU Leuven in Etvos Lorand Buimpešta, v soseščini Karlf Franzes univerza v Gradcu, Univerza v Trstu in Univerza na Reki, Platforma univerz Zahodnega Balkana, v Aziji kitajski univerzi Nanjin in Sichuan ter korejska KNU

 

Povečanje ponudbe programov v tujem jeziku ob hkratni skrbi za razvoj slovenskega znanstvenega jezika

 • Na prvi in drugi stopnji študija izvajanje 23 študijskih programov tudi v tujem jeziku ter na doktorskem študiju izvajanje programov za tuje študente v celoti v tujem jeziku
 • Enotna predstavitev poletnih šol Univerze v Ljubljani za tujce za mednarodni pretok znanja in
 • V novem Statutu Univerze v Ljubljani sprejeta zaveza za pripravo jezikovne strategije Univerze v Ljubljani ter oblikovana delovna skupina za njeno pripravo

 

Povečanje mobilnosti zaposlenih in študentov ter deleža tujih učiteljev in raziskovalcev

 • Uvedba letnih srečanj tujih raziskovalcev in učiteljev, ki so zaposleni na Univerzi v Ljubljani ter vključitev v projekte za financiranje gostujočih učiteljev
 • Priprava akcijskega načrta razvoja karier raziskovalcev

 

Omogočanje prednosti raziskovalni dejavnosti, ki bo vpeta v mednarodne raziskovalne mreže

 • Vzpostavitev razvojnega finančnega sklada za spodbujanje mednarodnih projektov in mlajših raziskovalcev

 

Krepitev ugleda in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani

 • Vzpostavitev Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL)
 • Povečanje pojavnosti v tujini z vzpostavitvijo ciljnega komuniciranja s tujimi mediji
 • Oblikovanje spletnih strani za potencialne tuje študente in izdelava predstavitvenih brošur ter predstavitvenega videospota
 • Predstavitev Univerze v Ljubljani na mednarodnih sejmih izobraževanja, zaradi česar smo izdelali podobo sejemskega prostora
 • Oblikovanje in izdelava linije promocijskih izdelkov in protokolarnih daril s sporočilnimi vrednostmi raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani
 • Izhajanje e -biltena o dosežkih Univerze v Ljubljani za tujo akademsko javnost UL Echo
 • Okrepitev komunikacije na Facebook strani in YouTube kanalu Univerze v Ljubljani z namenom približevanja digitalnim generacijam
Cilji do leta 2020
 • Z dvigom kakovosti raziskovanja in izobraževanja, boljšim prenosom znanja v prakso, zagotavljanjem ustvarjalnih razmer za delo in študij ter zlasti boljšo internacionalizacijo doseči uvrstitev Univerze v Ljubljani med vsaj 250 najboljših univerz na svetu na različnih obstoječih lestvicah 

Univerza v Ljubljani se uvršča med tri odstotke najuglednejših univerz na svetu. Poleg uvrstitve na lestvici QS (650. mesto) je uvrščena tudi na preostali dve najvplivnejši globalni lestvici. Na Šanghajski lestvici se že več let zapored uvršča od 401. do 500. mesta, na lestvici THE (Times Higher Education Ranking) je uvrščena od 601. do 800. To je dobra uvrstitev, če upoštevamo raven prejetih sredstev. Oteženo doseganje višjih mest na lestvicah je vsaj deloma posledica precejšnjega zmanjšanja državnih sredstev za raziskave; v zadnjih petih letih za kar dvajset odstotkov. Še posebej je ključen padec števila mladih raziskovalcev, v zadnjih petih letih za približno trideset odstotkov. Vlaganja v univerzitetno dejavnost se bodo zato morala znatno povečati, če želimo na lestvicah kotirati višje. Partnerske univerze v Zahodni Evropi in Aziji nas po sredstvih na študenta prehitevajo za dva do štirikrat, prehitevajo nas tudi že vzhodnoevropske univerze.

 

Izvedene aktivnosti

Okrepitev celotnega sistema zagotavljanja kakovosti 

 • Dopolnitev habilitacijskih meril s povečanjem zahteve raziskovalnih dosežkov in mednarodnega sodelovanja 
 • Sprejetje internih pravil spremljanja in zagotavljanja sistema kakovosti
 • Uspešen zaključek projekta Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL) in nadaljevanje z nekaterimi aktivnostmi, ki so pomembne za krepitev sistema kakovosti (posvetovalni obiski, usposabljanja ipd.)
 • Vzpostavitev novega sistema študentskih anket
 • Uvedba anket o zaposljivosti diplomantov in zadovoljstvu z delom strokovnih služb rektorata

 

Pospeševanje mednarodnih evalvacij kakovosti ter akreditacij programov in institucij 

 • Izvedene evalvacije in akreditacije članic Univerze v Ljubljani: Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za farmacijo, Fakultete za šport, Fakultete za strojništvo in Medicinske fakultete
 • Ohranitev tuje akreditacije pri Ekonomski fakulteti, Fakulteti za upravo in Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani postane poslovna fakulteta s trojno mednarodno akreditacijo, s čimer se ponaša le osemdeset podobnih šol na svetu

 

Okrepitev analitske in razvojne službe 

 • Po končanem projektu KUL ohranitev zaposlitve dveh zaposlenih in načrtovanje zaposlitve vodje oddelka

 

Krepitev notranje pripadnosti Univerzi v Ljubljani 

 • Izvajanje rednih srečanj z zaposlenimi na različnih ravneh in skupinah
 • Organizacija in izvedba dogodkov, kot so Teden Univerze, tradicionalni dogodek Pozdrav brucem, sprejem najuspešnejših športnikov Univerze v Ljubljani in sprejemi nekdanjih rektorskih ekip
 • Izdajanje internih biltenov e-Univerzitetnik in 3+23 za zaposlene ter Študentskih 365 za študente
Cilji do leta 2020
 • Aktivno načrtovati prostorske pogoje delovanja Univerze v Ljubljani in bolje upravljati z razpoložljivimi prostorskimi zmogljivostmi
 • Oblikovati dejavnejšo kadrovsko politiko
 • Izboljšati informacijsko podporo študiju 

V sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo vzpostavili elektronsko bazo nepremičnin. Ta nam bo omogočala, da bomo lahko učinkoviteje upravljali z nepremičninami in tudi bolje načrtovali bodoče prostorske možnosti. 

V pogojih, ko smo morali letno zmanjševati število zaposlenih za en odstotek, smo izvajali usposabljanja zaposlenih, še posebej pedagogov na področju novih metod učenja in poučevanja. Pripravili smo tudi nekaj normativnih podlag za zaposlovanje in upokojevanje. 

Informacijsko podporo študiju smo izboljšali tako, da smo vzpostavili elektronsko evidenco študijskih programov in sproti posodabljali študijske informatike na način, da se prek koordinacije usklajujejo potrebe za vse članice.

 

Izvedene aktivnosti

Urejanje prostorskih pogojev 

 • Ureditev treh stanovanjskih enot za gostujoče učitelje
 • Začetek investicije v pomol Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani
 • Delna ureditev vpisov v zemljiško knjigo
 • Zaključek izgradnje novih prostorov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 
 • Začetek aktivnosti za ureditev prostorov akademij Univerze v Ljubljani: pridobitev prostorov Kazine in nakup zemljišča za prizidek k stavbi Kazine za potrebe Akademije za glasbo, pridobitev prostorov na Trubarjevi ulici in rekonstrukcija objekta na Aškerčevi cesti za potrebe Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, izvedba arhitekturnega natečaja za Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ter izvedba aktivnosti za pridobitev zemljišča za prizidek k objektu na Erjavčevi cesti
 • Izvedena energetska obnova Filozofske fakultete in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Prenova prostorov Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani
 • S pomočjo Inovacijsko -razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani (UL IRI) priprava energetskega koncepta Univerze v Ljubljani in vzpostavitev energetskega računovodstva

 

Pospeševanje kadrovskega razvoja 

 • Uvedba minimalnega trimesečnega bivanja v tujini kot pogoja za habilitacijo izrednih in rednih profesorjev
 • Priprava nove organizacijske strukture kadrovske službe rektorata, ki bo omogočala razvoj kadrovske funkcije
 • Sprejetje navodil o zaposlovanju visokošolskih učiteljev z zahtevo odprtih mednarodnih raz-pisov in začetek urejanja položaja visokošol-skih učiteljev na asistentskih delovnih mestih
 • Sprejetje navodil o določanju plač
 • Sprejetje normativov za zaposlovanje v strokovnih službah
 • Sistematično izvajanje izobraževanj za učitelje in strokovne delavce s poudarkom na novih oblikah dela s študenti
 • Povečanje števila tujih učiteljev in raziskovalcev ter začetek urejanja zaposlovanja raziskovalcev za nedoločen čas

 

Nadgradnja informacijskega sistema 

 • Priprava načrta integracije informacijskih
 • sistemov Univerze v Ljubljani, pristop vseh članic Univerze v Ljubljani k vzpostavitvi enotnega poslovnoinformacijskega sistema in izvedba javnega razpisa za izbiro ponudnika
 • Prenova univerzitetne informacijske strukture
 • Kadrovska okrepitev službe za informatiko