Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
Strateško področje: Internacionalizacija za mednarodni pretok znanja in prepoznavnost

Cilji do leta 2020
 • Za tretjino povečati število študentov na izmenjavi
 • Za četrtino povečati število tujih študentov ter število tujih učiteljev in raziskovalcev.

Število tujih študentov na izmenjavi na Univerzi v Ljubljani narašča in se je v letu 2016, v primerjavi z letom 2013, povečalo za 45 odstotkov, kar je več, kot smo načrtovali v Strategiji Univerze v Ljubljani do leta 2020. Strateški cilj, ki se nanaša na tuje študente, smo tudi že dosegli, saj se je število tujih študentov povečalo skoraj za četrtino (24,7 odstotka), število tujih učiteljev in raziskovalcev pa za 17 odstotkov. Pri zaposlovanju tujcev je treba poudariti tri ovire, na katere na Univerzi težko vplivamo: zapletenost administrativnih postopkov zaposlovanja tujcev, uporaba tujega jezika pri izobraževalnem procesu in neprimerljivost plačnega sistema z drugimi plačnimi sistemi.

 

Izvedene aktivnosti

Sprejetje Strategije internacionalizacije Univerze v Ljubljani

 • Oblikovanje strateških partnerstev s tujimi univerzami: v EU The Guild, KU Leuven in Etvos Lorand Buimpešta, v soseščini Karlf Franzes univerza v Gradcu, Univerza v Trstu in Univerza na Reki, Platforma univerz Zahodnega Balkana, v Aziji kitajski univerzi Nanjin in Sichuan ter korejska KNU

 

Povečanje ponudbe programov v tujem jeziku ob hkratni skrbi za razvoj slovenskega znanstvenega jezika

 • Na prvi in drugi stopnji študija izvajanje 23 študijskih programov tudi v tujem jeziku ter na doktorskem študiju izvajanje programov za tuje študente v celoti v tujem jeziku
 • Enotna predstavitev poletnih šol Univerze v Ljubljani za tujce za mednarodni pretok znanja in
 • V novem Statutu Univerze v Ljubljani sprejeta zaveza za pripravo jezikovne strategije Univerze v Ljubljani ter oblikovana delovna skupina za njeno pripravo

 

Povečanje mobilnosti zaposlenih in študentov ter deleža tujih učiteljev in raziskovalcev

 • Uvedba letnih srečanj tujih raziskovalcev in učiteljev, ki so zaposleni na Univerzi v Ljubljani ter vključitev v projekte za financiranje gostujočih učiteljev
 • Priprava akcijskega načrta razvoja karier raziskovalcev

 

Omogočanje prednosti raziskovalni dejavnosti, ki bo vpeta v mednarodne raziskovalne mreže

 • Vzpostavitev razvojnega finančnega sklada za spodbujanje mednarodnih projektov in mlajših raziskovalcev

 

Krepitev ugleda in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani

 • Vzpostavitev Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL)
 • Povečanje pojavnosti v tujini z vzpostavitvijo ciljnega komuniciranja s tujimi mediji
 • Oblikovanje spletnih strani za potencialne tuje študente in izdelava predstavitvenih brošur ter predstavitvenega videospota
 • Predstavitev Univerze v Ljubljani na mednarodnih sejmih izobraževanja, zaradi česar smo izdelali podobo sejemskega prostora
 • Oblikovanje in izdelava linije promocijskih izdelkov in protokolarnih daril s sporočilnimi vrednostmi raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani
 • Izhajanje e -biltena o dosežkih Univerze v Ljubljani za tujo akademsko javnost UL Echo
 • Okrepitev komunikacije na Facebook strani in YouTube kanalu Univerze v Ljubljani z namenom približevanja digitalnim generacijam