Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
Strateško področje: Izobraževanje (prenos znanja) družbeno odgovornih diplomantk in diplomantov

Cilji do leta 2020
 • Zmanjšati število študentov
 • Za tretjino povečati število diplomantov
 • Zmanjšati razdrobljenost študijskih programov 

Na Univerzi v Ljubljani je v zadnjih štirih letih diplomiralo okrog 50.000 študentov. V tem mandatu smo imeli tudi čast, da smo od začetka delovanja Univerze v Ljubljani leta 1919 podelili že 10.000. in 11.000. naziv doktor znanosti. 

Število študentov smo zmanjšali za 12 odstotkov. Število diplomantov se je v letu 2016 zelo povečalo glede na leto 2013 (z 9.904 na 17.289), kar je posledica zaključevanja predbolonjskih študijskih programov. Delež diplomantov v skupnem številu vpisanih študentov v obdobju od leta 2013 do leta 2016 znaša v povprečju 21 odstotkov in se je v absolutnem številu, z izjemo leta 2016, zmanjšal. Zmanjšanje števila študentov in ohranjanje števila diplomantov pripisujemo uvedbi tristopenjskega študija, zmanjševanju fiktivnega vpisa in povečanju učinkovitosti študija. 

Prva članica Univerze v Ljubljani, ki je pripravila prenovo in zmanjšala število študijskih programov, je Fakulteta za družbene vede (s skupno 34 programov na 23 programov). Število programov so zmanjšali tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Umetniškemu področju smo odprli možnost vzpostavitve doktorskega študija.

 

Izvedene aktivnosti

Povečanje uspešnosti izobraževanja 

 • Redno izvajanje ankete o zaposljivosti diplomantov
 • Povečanje prehodnosti na prvi stopnji študija (z 52 na 55,5 odstotka) in na doktorskem študiju (z 90 na 97 odstotkov)
 • Povečanje števila študentov tutorjev za 8,5 odstotka in učiteljev tutorjev za 3 odstotke
 • Povečanje števila tutorskih ur, ki jih izvajajo učitelji in študenti, za 11 odstotkov
 • Redno izvajanje izobraževanja o novih metodah poučevanja in učenja (potrojeno število udeležencev)
 • Uspešno izvajanje projektov »Po kreativni poti do znanja«, kjer vključujemo študente v raziskovalno delo s širšim družbenim okoljem

 

Vzpostavitev mehanizmov za spremljanje študijskih programov 

 • Sprejetje pravil o uravnavanju programske strukture
 • Vzpostavitev elektronske evidence študijskih programov
 • Vzpostavitev sistema samoevalvacije študijskih programov