Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Kakovost

Petra-Pongrac.jpg

V smeri izboljšav področja kakovosti načrtno vzpostavljamo prostore sodelovanja, ozaveščanja in kreativnega ustvarjanja. Študija primera Kakovosti Univerze v Ljubljani (KUL) kaže na premike kulture kakovosti na Univerzi v smeri večje refleksije, pomena kakovosti in usmerjenosti na izboljšave ter izboljšano sodelovanje.

Petra Pongrac,
vodja službe za spremljanje kakovosti, analize in poročanje

Za razvoj kulture kakovosti smo v letu 2016 uporabljali participativne pristope vodenja, ki vključujejo posameznike in spreminjajo organizacijsko kulturo, posledično tudi na ravni institucije. Razvoja kulture kakovosti smo se lotili z vključevanjem in s povezovanjem različnih akterjev, predvsem znotraj Univerze. 

V smeri izboljšav področja kakovosti načrtno vzpostavljamo prostore sodelovanja, ozaveščanja in kreativnega ustvarjanja. Organizirali smo posvetovalne obiske, ki pomembno prispevajo h krepitvi kakovosti na Univerzi, pa tudi različna usposabljanja za boljše sodelovanje vseh zaposlenih in uporabo sodobnih metod učenja ter poučevanja. 

Izvedli smo študijo primera Kakovosti Univerze v Ljubljani (KUL), ki kaže na premike kulture kakovosti na Univerzi v smeri večje refleksije, pomena kakovosti in usmerjenosti na izboljšave ter izboljšano sodelovanje. Študija primera je pokazala, kako na kulturo kakovosti vplivajo participativne metode dela. 

Razvojni pristop, ki ga razvijamo na področju kakovosti, smo predstavili tudi mednarodno, s predstavitvijo članka na 11. Evropskem forumu za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, ki je potekal v Ljubljani.


 

 

kakovost

Polonca-Miklavc-Valenčič.jpg

Pri pripravi razpisa za vpis smo izboljšali in poenostavili postopek prijave kandidatom s tujimi visokošolskimi vstopnimi kvalifikacijami, da z istim obrazcem hkrati oddajo prijavo za vpis in prošnjo za priznanje tujega izobraževanja za namen študija na Univerzi v Ljubljani.

Polonca Miklavc Valenčič,
pomočnica glavnega tajnika v univerzitetni službi za prvo in drugo stopnjo

Na prvo stopnjo študija se je v študijskem letu 2016/2017 vpisalo 24.032 študentov, kar je za 733,5 (tri odstotke) manj kot leto prej, na programe druge stopnje pa 14.556 študentov, kar je 30 (0,2 odstotka) manj kot v študijskem letu 2015/2016. 

V letu 2016 smo na Senatu Univerze v Ljubljani potrdili postopek podaljšanja akreditacije 19 študijskim programom druge stopnje in enemu študijskemu programu za izpopolnjevanje. 

Pri pripravi razpisa za vpis smo izboljšali in poenostavili postopek prijave kandidatom s tujimi visokošolskimi vstopnimi kvalifikacijami, da z istim obrazcem hkrati oddajo prijavo za vpis in prošnjo za priznanje tujega izobraževanja za namen študija na Univerzi v Ljubljani. Enak sistem velja tudi za kandidate s tujimi diplomami, ki se prijavljajo za študij na drugi in tretji stopnji. Na primer, število vlog za priznanje srednješolske izobrazbe za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe se je v letu 2016 znatno povečalo in znaša skoraj podvojeno število glede na leto 2015, ko smo jih zabeležili 627. 

Večina študentov takoj po prvi stopnji nadaljuje s študijem na drugi stopnji. Novost in izboljšavo prinaša novela Zakona o visokem šolstvu, ki študentom zagotavlja status študenta do konca študijskega leta, ne glede na datum diplomiranja, ter tako omogoči lažji prehod v nadaljevanje študija na drugi stopnji. 

Na prvi stopnji izvajamo devet študijskih programov tudi v tujem jeziku, na drugi stopnji je tovrstnih programov 14. Da bi uredili področje uporabe tujega jezika in ohranili skrb za razvoj slovenskega znanstvenega jezika, bomo pripravili jezikovno strategijo. Aktivno smo pristopili tudi k organizaciji tečajev slovenskega jezika za tuje študente, ki bodo del projekta vzpostavitve ‘Leta plus’ za tujce. Na področju priznavanja tujega izobraževanja bomo na Univerzi v Ljubljani pristopili k projektu v okviru programa Erasmus+, ki ga bo prijavila in koordinirala Hrvaška.

Marjana-Slobodnik.jpg

Doktorske študijske programe želimo podaljšati s sedanjih treh na štiri leta študija, kar bi študentom omogočilo kakovostnejše raziskovalno delo.

Marjana Slobodnik,
pomočnica glavnega tajnika v univerzitetni službi za doktorski študij

Na tretji stopnji je bilo v študijskem letu 2016/2017 vpisanih 1.522 študentov, kar je 74 študentov (pet odstotkov) več kot v letu prej. 

Uspešni smo bili na razpisu za pridobitev sredstev za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016. Med 468 študenti doktorskih študijskih programov, ki so se prijavili na javni razpis Univerze za sofinanciranje doktorskega študija, jih je pogoje za sofinanciranje izpolnilo 364. 

Na tretji stopnji imajo članice Univerze v Ljubljani podpisane tri sporazume s partnerskimi institucijami o izvajanju študijskih programov z možnostjo pridobitve dveh diplom (University of Granada, Pierre and Marie Curie University, Vrije Universiteit Brussel), a lahko študenti pridobijo dvojne diplome tudi na podlagi individualnih pogodb o somentorstvih (co-tutelle) brez institucionalnih sporazumov. 

Korak naprej k zagotavljanju večje kakovosti doktoratov znanosti na Univerzi v Ljubljani je bila sprememba pogojev za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorjev oziroma somentorjev na doktorskem študiju, ki vključuje tudi določila v primeru umetniških raziskav. Spremembe bodo začele veljati s študijskim letom 2017/2018. 

V letu 2016 je rektor promoviral 486 doktorjev znanosti. V septembru 2016 so študij zaključili zadnji doktorandi po predbolonjskih doktorskih programih. 

Doktorske študijske programe želimo podaljšati s sedanjih treh na štiri leta študija. Tako lahko študentom omogočimo kakovostnejše raziskovalno delo. Pripravili bomo tudi enotna pravila za izvajanje doktorskega študija na Univerzi.