Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Nagovor rektorja

Spoštovani, 

pr2016 rektor

 

leto 2016 se je izteklo kot tretje in deloma četrto leto Univerze v Ljubljani pod sedanjim vodstvom. Potekalo je v znamenju zaključevanja oziroma nadaljevanja začetih projektov, pa tudi pregleda doseženih rezultatov od leta 2013. 

Na izobraževalnem področju smo ponovno izdatno povečali število tujih študentov (deset odstotkov več kot v letu 2015) in študentov na izmenjavi (21 odstotkov več kot v letu 2015). Za tuje študente smo pripravili program ‘Leto plus’. Omogoča jim učenje slovenskega jezika in spoznavanje novega okolja, zato se lahko uspešno vključijo v študij s slovenskimi študenti. Ponovno smo pridobili sredstva za sofinanciranje doktorskega študija in prižgali zeleno luč za pripravo doktorskega študija na področju umetnosti. Okrepili smo tutorstvo, nadaljujemo z usposabljanjem predavateljev ter z zmanjševanjem števila študijskih programov. Število tujih akademskih sodelavcev je v porastu. Od leta 2013 se je število tujih učiteljev in raziskovalcev povečalo za 17 odstotkov. Leto 2016 je zaznamovalo tudi zaključevanje študija po predbolonjskih programih, kar se je izkazalo v skoraj podvojenem številu diplomantov. 

Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti smo si prizadevali z več evropskimi in drugimi tujimi projekti vsaj deloma nadomestiti skromno financiranje raziskovanja s strani države. Ohranjamo visoko mesto med univerzami 13 novih članic EU po uspešnosti pridobivanja evropskih projektov. Med drugim je prof. dr. Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pridobil ERC štipendijo za uveljavljene raziskovalce. V prvi polovici leta 2017 jo je uspela pridobiti tudi prof. dr. Marta Verginella s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Uspešni smo bili na prvem razpisu iz programa pametne specializacije in tako pridobili okrog deset milijonov evrov. Prav tako je Univerza v Ljubljani vključena v vsa novo oblikovana strateška razvojno inovativna partnerstva (SRIP). Če je izraz kakovosti raziskovalnega dela citiranost objavljenih del, lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da se citiranost del naših raziskovalcev strmo povečuje. V letu 2016 imamo v revijah z indeksom citiranja po WoS (Web of Science) objavljenih 2.538 člankov, kar je 134 člankov (šest odstotkov) več kot v letu 2015. Raziskovalci se lahko ponovno pohvalijo z več vidnimi mednarodnimi dosežki, med katerimi je bila svetovno najbolj odmevna prva empirična potrditev zveze med okužbo z virusom Zika in prizadetostjo možganov novorojenca raziskovalcev z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Na področju izboljšanja pogojev dela in delovanja Univerze v Ljubljani smo nadaljevali z aktivnostmi uvajanja prostorskih razmer na akademijah in nekaterih drugih članicah Univerze, z zasnovo skupnega poslovno-informacijskega sistema in krepitvijo notranjega pretoka informacij. Zahvaljujoč nekoliko povečanemu javnemu financiranju so se izboljšale finančne razmere članic Univerze ter povišali dohodki zaposlenih. Sprejeli smo nov Statut Univerze v Ljubljani ter pravne akte, ki urejajo področje izogibanja konfliktov interesov zaposlenih in področje dela izven Univerze. 

Pregled štiriletnega obdobja, od leta 2013 do leta 2017, kaže, da na Univerzi v Ljubljani uspešno sledimo v Strategiji 2013–2020 postavljenim ciljem. Na polovici tega obdobja smo tako nekatere cilje, kot so povečevanje števila tujih študentov in citiranost del naših raziskovalcev, že presegli. Povečali smo število in vrednost mednarodnih projektov. Povečujemo število vključenih v programe izpopolnjevanja. Vzpostavili smo sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Več članic Univerze je pridobilo mednarodne akreditacije svojih programov. Med njimi prednjači Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani s kar trojno mednarodno akreditacijo. Z izbranimi tujimi univerzami smo sklenili strateška partnerstva, ki nam omogočajo dolgoročno poglobljeno sodelovanje. Z več prostorskimi investicijami, med katerimi je bila največja za Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, smo izboljšali pogoje za študij. Izvedli smo energetske sanacije stavb, vzpostavili energetsko računovodstvo in izboljšali upravljanje z nepremičninami. Začeli smo urejati položaj učiteljev na asistentskih delovnih mestih in položaj zaposlenih za določen čas. Izboljšali smo notranje komuniciranje na Univerzi in tudi z njenim okoljem. Ob zaključku mandata bomo lahko z gotovostjo zatrdili, da je po štirih letih Univerza v Ljubljani bolje vključena v mednarodno okolje in da smo uspeli kakovost povečati na vseh področjih njenega delovanja.

prof. dr. Ivan Svetlik,

rektor

 

Nagovor rektorja