Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Jan Kukovec

 

V Študentskem svetu Univerze v Ljubljani smo v letu 2016 opravljali vse naloge, določene s Statutom Univerze v Ljubljani. Odzivali smo se tudi na aktualne tematike v slovenskem visokošolskem sistemu. 

Usklajevanje in sprejemanje novega Statuta Univerze v Ljubljani sta postala stalna dejavnost predsedstva Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in študentov senatorjev Senata Univerze v Ljubljani. Na rednih sestankih smo spremljali novosti v zvezi s sprejemanjem Statuta ter podajali konstruktivne predloge in kritike. 

Dobro smo sodelovali z delovnimi skupinami, predvsem s člani komisij Senata Univerze v Ljubljani, ki so našemu predsedstvu redno poročali o dogajanju na sejah komisij. Skupaj smo koordinirali odzive ter pripravljali vsebino in argumente. Odlično smo sodelovali tudi s Kariernimi centri Univerze v Ljubljani. Ponosni smo na skupen projekt ‘Izobraževanje za tutorje in koordinatorje tutorjev’, ki je prvi poskus k prenosu dobrih praks in izkušenj med članicami Univerze ter različnimi načini tutorstva. 

Aktivno smo sodelovali v delovni skupini Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, kasneje tudi v enem izmed delovnih teles te skupine. S svojimi predlogi in znanjem smo doprinesli k oblikovanju dveh novih zakonov. Najprej smo sodelovali pri pripravi novele Zakona o visokem šolstvu (ZViS), kasneje še pri oblikovanju in spremembah Zakona o skupnosti študentov (ZSkuS). 

Študentski svet Univerze v Ljubljani se je sestal na sedmih rednih sejah, predsedstvo pa se je redno sestajalo s člani delovnih skupin, komisij Senata Univerze v Ljubljani in predstavniki Univerze, kar je bilo ključno za dobro delo in hiter pretok informacij. 

Jan Kukovec, 

predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Jan Kukovec