Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Prenos znanja

KNOWLEDGE TRANSFER

Tanja-Mihalič.jpg

Na področju prenosa in uporabe znanja za doseganje strateških usmeritev smo v letu 2016 več poudarka namenili krepitvi prenosa znanja, podpori pridobivanju projektov ter uspešnemu in gospodarnemu upravljanju z intelektualno lastnino.

prof. dr. Tanja Mihalič,
prorektorica za področje prenosa znanja

Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva podpiramo na vseh področjih, ki jih znanstveno, raziskovalno in strokovno razvijamo na Univerzi v Ljubljani. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos znanj in storitev v gospodarstvo ter širšo družbo. To dosegamo z razvojno-raziskovalnim in strokovnim delom, zaposlovanjem naših diplomantov, s spodbujanjem podjetništva, svetovalnim delom in z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izobraževalno in raziskovalno delo, s programi vseživljenjskega učenja, izpopolnjevanja in usposabljanja. 

Na področju prenosa in uporabe znanja za doseganje strateških usmeritev smo v letu 2016 več poudarka namenili krepitvi prenosa znanja, podpori pridobivanju projektov ter uspešnemu in gospodarnemu upravljanju z intelektualno lastnino. Prav tako se želimo še naprej povezovati z uporabniki znanja prek kakovostnih programov vseživljenjskega izobraževanja, krepiti sodelovanje s širšim okoljem ter nadalje razvijati dejavnosti kariernih centrov in širiti obštudijske dejavnosti. 

V letu 2016 smo z gospodarstvom izvedli 650 projektov, katerih letna vrednost presega milijon evrov. V partnerstvu smo izvedli 72 projektov, 578 projektov je bilo naročenih. V primerjavi z letom 2015 smo povečali število dolgoročnih naročenih projektov in zabeležili padec pri številu projektov, krajših od enega leta. 

Na Univerzi v Ljubljani smo gostili 589 gostujočih strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva ter 516 gostujočih visokošolskih učiteljev, sodelavcev oziroma raziskovalcev iz domačih raziskovalnih zavodov, ki so sodelovali pri pedagoškem procesu. V drugih raziskovalnih zavodih v Sloveniji je sodelovalo 289 naših visokošolskih učiteljev, sodelavcev oziroma raziskovalcev. 

Na Univerzi v Ljubljani si v sodelovanju z drugimi univerzami, raziskovalnimi organizacijami ter Vlado Republike Slovenije prizadevamo za ustanovitev nacionalnega konzorcija za prenos znanja, ki bi izboljšal učinkovitost prenosa z univerzitetnih in raziskovalnih laboratorijev v aplikacije in komercializacijo.

pregradna_62

V okviru organizacijskih oblik za prenos znanja v prakso deluje Slovensko inovacijsko stičišče (SIS−EGIZ), ki povezuje in spodbuja razvojno-raziskovalne time v akademski in poslovni sferi. S Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani (SMUL) združujemo predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Nadaljevali smo s tradicijo podeljevanja Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, s katero raziskovalce in študente že šesto leto uspešno povezujemo s svetom podjetništva, in drugič organizirali mednarodni dogodek Falling Walls Lab, ki je namenjen predstavljanju prebojnih raziskovalnih del, poslovnih načrtov, inovativnih projektov in idej mladih. 

Na področju socialnega podjetništva deluje interdisciplinarni konzorcij članic Univerze v Ljubljani Središče za socialno podjetništvo, ki smo ga ustanovili z namenom razvijanja raziskovanja, izobraževanja, svetovanja in drugih podpornih dejavnosti na področju socialnega podjetništva. Vsako leto bolj krepimo tudi dejavnosti kariernih centrov in s tem spodbujamo sodelovanje z delodajalci, organizacijami in s klubi diplomantov.

Maja-Dizdarević.jpg

V kariernih centrih zagotavljamo celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celoten študijski proces, od vpisa do zaposlitve. Usklajujemo pridobljena znanja študentov s potrebami na trgu dela in podpiramo izmenjavo izkušenj, rezultatov ter dobrih praks na področju kariernega svetovanja, tudi med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.

Maja Dizdarević,
vodja centra za osebni in profesionalni razvoj študentov

V letu 2016 smo na Univerzi v Ljubljani v okviru kariernih centrov izvedli več kot devetsto individualnih svetovanj študentom, diplomantom in bodočim študentom. Organizirali smo deset večjih povezovalnih dogodkov med študenti in delodajalci (karierni dnevi in sejmi na članicah, povezovanje s hitro rastočimi slovenskimi podjetji, gazelami, Elevator Pitch Festival: Univerza gre na trg) in številne delavnice v lastni izvedbi ter izvedbi zunanjih strokovnjakov. Pridobili smo projekt za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015– 2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Vrednost projekta znaša 2.842.248,66 evra. V okviru projekta bomo iz pridobljenih sredstev za bodoče študente izvajali storitve, ki bodo prispevale k pravi izbiri študija ter posledično manjšemu osipu. Za študente in diplomante bomo razvili nova orodja in pristope. Ta jim bodo v pomoč pri načrtovanju karierne poti. Karierni sejmi in drugi mreženjski dogodki z delodajalci bodo vsebinsko nadgrajeni. Povezali se bomo z alumni in tako spodbujali mentorstvo, tudi z vzpostavljeno platformo. Za študente bomo z zunanjimi izvajalci organizirali vsebinsko raznolike delavnice, na katerih bodo pridobili znanja in kompetence, za katera delodajalci navajajo, da so ob vstopu na trg dela (pre)slabo razvita.


Ivanka-Stritar.jpg

Poleg športnega področja smo v letu 2016 krepili tudi druga področja obštudijske dejavnosti, predvsem področje varovanja zdravja in kulturne obštudijske dejavnosti. Z različnimi brezplačnimi aktivnostmi spodbujamo zdrav študentski slog in ohranjamo psihofizično kondicijo posameznika.

Ivanka Stritar,
vodja centra za obštudijsko dejavnost

V okviru centra za obštudijsko dejavnost smo v letu 2016 še povečali nabor predmetov in programov, ki jih ponujamo študentom. Razpisali smo kreditno ovrednotenih športnih predmetov, 34 športno-rekreativnih programov, 13 programov dnevne rekreacije in kar 15 športnih programov v času izpitnih obdobij. Poleg športnega področja smo krepili tudi druga področja obštudijske dejavnosti, in sicer predvsem področje varovanja zdravja in kulturne obštudijske dejavnosti. Organizirali smo različne brezplačne aktivnosti, ki spodbujajo zdrav študentski slog in ohranjajo psihofizično kondicijo posameznika. Začeli smo z izvedbo plesnih tečajev in študentskih plesov ter prvič organizirali Festival obštudijske dejavnosti.

Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI) podjetnikom in vsem, ki si to želijo postati, omogočamo preizkus idej v gospodarstvu. Stremimo k doseganju mednarodne uveljavitve, ki bo predstavljala najboljšo izbiro novonastalim podjetjem za odskok v svet. 

Univerza v Ljubljani ima veliko znanja in inovacij, ki so komercialno zanimive za trg in industrijo. S sodobnim načinom dela nudimo podporo študentom, raziskovalcem ter profesorjem, ki se odločijo stopiti na podjetniško pot. Podpiramo jih pri iskanju dodatnih finančnih virov, povezovanju z gospodarstvom in vstopu na tuje trge. Prek izvedbe natečaja za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2016 smo podprli 22 inovacij in inovativnih idej. Z namenom tesnega sodelovanja z gospodarstvom mentorsko mrežo LUI sestavljajo predstavniki uglednih in uspešnih slovenskih podjetij. Do konca leta 2016 je LUI podprl 138 start-up podjetij.

V letu 2016 so bile najpomembnejše aktivnosti Inovacijsko razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani (IRI UL) na področju energetske prenove stavb Univerze v Ljubljani usmerjene v dopolnjevanje Energetskega informacijskega sistema Univerze. Novi projekti Mobistyle (Horizon 2020) in Edufootprint (Interreg MED) predstavljajo razvojne aktivnosti IRI UL na področju spreminjanja navad uporabnikov za zmanjšanje rabe energije, izboljšanja kakovosti notranjega okolja, zdravja in načina življenja. Nanašajo se tudi na merjenje skupnega ogljičnega vtisa določene izobraževalne institucije. 

Izvajanje poslanstva na področju identifikacije in prenosa znanja Univerze v Ljubljani (IRI UL kot posrednik) se nanaša na prenos invencij in projektnih rešitev z Univerze v Ljubljani v gospodarstvo in vključevanje raziskovalcev v identificirane potrebe gospodarstva. Pomembna usmeritev na tem področju zajema študentske projektne skupine in institucionalizacijo modela znotraj Univerze v Ljubljani. Osnova za te aktivnosti je uspešno končan projekt EURL3A (Erasmus, Zavezništvo znanja) in koordiniranje novega projekta People (Erasmus+, Zavezništvo znanja). Pomembni dosežki IRI UL se nanašajo še na uspešno izvajanje projekta Compohub (Erasmus+, Strateška partnerstva) – izdelava poklicne kvalifikacije za izdelovalce kompozitnih izdelkov.

marijan-leban.jpg

Pisarne za prenos znanja predstavljajo podporno okolje pri prenosu znanja in tehnologij iz javnih raziskovalni organizacij v gospodarstvo. Koristno je, da se povežejo v skupni konzorcij na nivoju države.

dr. Marijan Leban,
pomočnik glavnega tajnika v univerzitetni službi za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino

Na področju intelektualne lastnine smo nadaljevali postopke patentne zaščite prevzetih službenih izumov iz prejšnjih let. Na začetku leta 2016 je bil, ob intenzivnem sodelovanju s Komisijo za inovacije Univerze v Ljubljani, sprejet nov Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi. 

Raziskovalci so prijavili 12 novih izumov, od tega jih je bilo sprejetih osem, štirje so še v postopku. V lanskem letu je bilo vloženih 13 patentnih prijav, tri v Sloveniji in deset mednarodnih. Od teh so bile tri prijave PCT (The Patent Cooperation Treaty) pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino, tri evropske prijave pri Evropskem patentnem uradu in štiri v posameznih tujih državah. V okviru prenosa znanja smo sklenili dve licenčni pogodbi. 

V sodelovanju s predstavniki pisarn za prenos tehnologij z drugih javnih raziskovalnih organizacij smo sodelovali pri pripravi in usklajevanju predloga financiranja konzorcija pisarn za prenos tehnologije (Technology Transfer Office – TTO). Posredovan je bil na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ki pripravlja omenjen razpis za financiranje delovanja konzorcija TTO.