Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Skrb za prihodnost

Formula studentov Fakultete za strojnistvo Univerze v Ljubljani, ki so jo za potrebe tekmovanja Formula Student izdelali sami.
Formula studentov Fakultete za strojnistvo Univerze v Ljubljani, ki so jo za potrebe tekmovanja Formula Student izdelali sami.

Na Univerzi v Ljubljani skrb za trajnostni razvoj vključujemo v naše vsakodnevno delo. Z različnimi aktivnostmi prispevamo h gospodarskemu in k družbenemu razvoju, v katerega vključujemo tudi socialne in okoljske vidike.

Na Univerzi v Ljubljani smo v našem poslanstvu lahko uspešni le, če imamo visoko motivirane, odlične učitelje, raziskovalce, strokovne delavce in študente. Zato na Univerzi v Ljubljani skrbimo za ustvarjalne delovne in študijske razmere, ki poleg spodbujanja zavzetega dela ter študija študentom in zaposlenim omogočajo kakovostno delovno in študijsko življenje. Za delo s študenti s posebnimi potrebami smo pripravili smernice, ki med drugim vključujejo zaposlitev strokovnjaka, ki jim bo nudil strokovno pomoč in hkrati svetoval zaposlenim. Za študente s posebnimi potrebami načrtujemo tudi pregled opreme in arhitekturnih prilagoditev. 

Udeleženci poletne šole na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani<br />
<br />
Foto: arhiv Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
Udeleženci poletne šole na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Foto: arhiv Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Redno organiziramo poletne šole z različnih disciplinarnih področij, vzpostavljene imamo alumni klube, preko katerih razvijamo sodelovanje z diplomanti in spodbujamo (ne)gospodarstvo. Ker se zavedamo pomena uporabnosti znanja in sposobnosti pridobivanja lastnih finančnih virov, razvijamo tudi tržno dejavnost, zato se na Univerzi v Ljubljani tesno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in tujimi podjetji. Med našimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani študentom namenjamo odprt laboratorij MakerLab, ki nudi dostop do orodij in znanj, potrebnih za razvoj programerskih, ustvarjalnih in drugih inovativnih spretnosti. Zajema tako pasivno kot proaktivno vlogo podpore inovativnosti pri študentih. 

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali prvi povezovalni dogodek dveh alumni klubov z naslovom Slovenski poslovni voditelji v svetu. S tem smo prek odličnih podjetij, ki jih vodita predsednika alumni klubov, povezali elektroinženirje in ekonomiste, električno energijo in poslovanje. 

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani posebno pozornost namenjamo ustavno zagotovljeni pravici do zdravega življenjskega okolja, pri čemer fakulteta izvaja svoje študijske programe in praktični del usposabljanja v duhu skrbi za morsko okolje v skladu z mednarodnimi konvencijami, pravnim redom Evropske unije, nacionalno zakonodajo in evropsko prometno in celostno pomorsko politiko. Študijska programa Navtike in Ladijskega strojništva sta v tem okviru deležna dodatne mednarodne akreditacije, ki jo izvaja EMSA (Evropska agencija za varnost v pomorstvu), kot tudi standardom IMO (Mednarodna pomorska organizacija). 

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo s podjetjem Mahle Letrika in Letrika Lab podpisali pismo o nameri sodelovanja. Sodelovanje se bo nanašalo na znanstveno in industrijsko raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje kadrov. S fakulteto v okviru Slovenske strategije pametne specializacije sodelujemo na prednostnih področjih, kot so Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Tovarne prihodnosti, Mobilnost in Razvoj materialov kot končnih produktov. 

S pomočjo športne vadbe, ki jo za zaposlene na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani izvajamo dvakrat tedensko, zagotavljamo visoko stopnjo motivacije za delo zaposlenih in tako vplivamo na večjo učinkovitost in kakovost pri delu. 

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani študentom v obliki prostovoljstva omogočamo delovanje pri organizaciji različnih dogodkov, konferenc in poletnih šol. Z aktivnim sodelovanjem študenti pridobijo organizacijske in komunikacijske veščine, ki so pomembne za vstop na trg dela.

Jana-Lutovac-Lah.jpg

Verjamemo, da interno komuniciranje pomembno vpliva na vrsto komunikacijskih in poslovnih ciljev Univerze v Ljubljani, zato smo tudi v letu 2016 temu področju namenili posebno pozornost. Prav tako se zavedamo pomembnosti komuniciranja v novih okoljih, zato Univerzo v Ljubljani digitalnim generacijam predstavljamo tudi prek Facebook strani Univerze v Ljubljani, potencialnim študentom iz tujine pa se med drugim približujemo tudi prek objav na YouTubu. Aktivnosti internacionalizacije in raziskovalne dosežke podpiramo še z vizualnim komuniciranjem prek promocijskih in protokolarnih daril.

mag. Jana Lutovac Lah,
pomočnica rektorja za organizacijo in komuniciranje ter vodja kabineta rektorja

V okviru komuniciranja in organizacije, kamor na Univerzi v Ljubljani uvrščamo odnose z javnostmi, upravljanje dogodkov, protokol, sejme in vizualno komuniciranje, smo v letu 2016 še več pozornosti namenili prepoznavnosti in krepitvi ugleda Univerze v Ljubljani v tujini ter pripadnosti zaposlenih in študentov. 

Redna srečanja z zaposlenimi izvajamo na različnih ravneh in skupinah, za vse zaposlene izdajamo interne biltene, v katerih objavljamo prispevke različnih avtorjev, kot so zaposleni na rektoratu, na članicah in študenti, kar nam ponuja pestrost informacij. Notranjo pripadnost krepimo tudi z dogodki, kot so denimo tisti, ki se zvrstijo v času Tedna Univerze, tradicionalni dogodek Pozdrav brucem, sprejem najuspešnejših športnikov Univerze v Ljubljani, sprejemi nekdanjih rektorskih ekip. 

Da bi okrepili prepoznavnost Univerze v Ljubljani, predvsem v tujini, se predstavljamo na mednarodnih sejmih, zaradi česar smo izdelali podobo sejemskega prostora. Prav tako smo posebno pozornost namenili oblikovanju spletnih strani za potencialne tuje študente ter zanje izdelali predstavitvene brošure in predstavitveni videospot. Da bi se čim bolj približali digitalnim generacijam, krepimo komunikacijo na Facebook strani Univerze v Ljubljani, potencialnim študentom iz tujine pa se med drugim približujemo tudi prek objav na YouTubu. Tudi v letu 2016 smo izdali e-bilten za tujo akademsko javnost. 

Komunikacijske aktivnosti smo drugo leto zapored podkrepili z oblikovanjem in izdelavo linije promocijskih izdelkov in protokolarnih daril s sporočilnimi vrednostmi raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani. 

Načrtovano pojavnost v medijih iz leta v leto pomembno povečujemo, mediji pa o nas praviloma poročajo nevtralno. Na področju aktualnih tem in dogodkov Univerze v Ljubljani redno sodelujemo s slovenskimi mediji, ki pokrivajo visoko šolstvo, znanost in kulturo. Kliping analize prikazuje, da se je vrednost naklonjenih in nevtralnih objav v slovenskih medijih povečala. V letu 2016 je imela največ objav Univerza v Ljubljani (3.074), sledijo ji članice Ekonomska fakulteta (1.251), Filozofska fakulteta (1.235) in Fakulteta za družbene vede (1.019). Ostale članice so dosegle pod tisoč objav. Naša pojavnost se vidno povečuje tudi v tujini. Prvič smo v letu 2016 v podporo internacionalizaciji začeli ciljno komunicirati s tujimi mediji, in sicer v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji.

Na Univerzi v Ljubljani v projekte trajnostnega razvoja vključujemo tudi študente.
Na Univerzi v Ljubljani v projekte trajnostnega razvoja vključujemo tudi študente.

Z vizijo na področju trajnostnega ravnanja z energijo želimo postati referenčni primer za stavbe javnega sektorja. To se nanaša tako na energetsko učinkovitost kot tudi na rabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov in kakovostno notranje okolje. Na ta način bodo stavbe Univerze v Ljubljani med najbolj učinkovitimi znotraj javnega stavbnega fonda, saj bomo že pred letom 2020 presegali EU in nacionalne cilje na področju varčne rabe energije v stavbah. Z energetsko strategijo se bomo lahko identificirali po vseh članicah Univerze v Ljubljani, področje energetike pa je tudi opredeljeno kot eno izmed naših ključnih področij, kamor se načrtno usmerjata aplikativno raziskovanje in komercializacija rezultatov raziskav. 

S Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani sodelujemo v projektu Ciljno raziskovalnega programa (CRP) Izvajanje urbanih projektov s pomočjo javno-zasebnega partnerstva . Sodelujemo tudi v Erasmus+ projektu KLABS (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments). Cilj projekta je ustvariti pionirsko izobraževalno platformo na področju Balkana, ki se bo ukvarjala z vprašanjem trajnosti in prožnosti grajenega urbanega in ruralnega okolja ter klimatskih sprememb na Zahodnem Balkanu. 

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo izvedli energetski pregled stavbe in na osnovi ocene pristopili k aktivnostim za zmanjševanje energetske porabe ter k stalnemu spremljanju porabe energentov. Fakulteta ima na strehi tudi dve sončni elektrarni. Obe sta namenjeni proizvodnji in prodaji električne energije ter znanstveno-raziskovalnemu in pedagoškemu delu s področja fotovoltaike. 

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo prenovili ogrevalne, prezračevalne in klimatizacijske sisteme z namenom zmanjšanja porabe energije. 

Na področju varovanja naravnega okolja smo na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani pristopili k projektu eko-socialnega dela, ki se usmerja v razvoj skupnosti na celosten način. 

Na podlagi izvedenega energetskega pregleda Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani smo sledili priporočilom za večjo energetsko učinkovitost. V prehrambenih avtomatih, ki so nameščeni po fakulteti, smo se v sodelovanju s ponudniki hrane in pijače dogovorili, da lahko sedaj študenti izbirajo med več zdravimi obroki in manj sladkimi pijačami.

Udeleženci letnega rednega srečanja članov SMUL 2016 z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL prof. dr. Zlatkom Skrbišem z Monash University
Udeleženci letnega rednega srečanja članov SMUL 2016 z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL prof. dr. Zlatkom Skrbišem z Monash University

Odgovornost do družbe vključujemo v vsakdanje delo z različnimi projekti in dogodki, skozi katere lahko uresničujemo poslanstvo Univerze v Ljubljani. V letu 2016 smo organizirali srečanje članov Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL), ki je nastala kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja in ugleda Univerze v Ljubljani, ter uspešno nadaljevali z aktivnostmi Slovenskega inovacijskega stičišča (SIS-EGIZ), katerega temeljni cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in dvigniti našo mednarodno konkurenčnost. 

Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani smo nadaljevali z izvajanjem vsakoletnih meritev gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti na populaciji osnovnošolskih in srednješolskih učencev, ki kažejo stanje in spremembe na področju otrok in mladine v Sloveniji. Podatki so izjemnega pomena, saj pripomorejo k spremembam na področju prehranjevanja in športne vadbe. 

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo zbirali star papir za humanitarno akcijo Zveze prijateljev mladine Slovenije za pomoč otrokom z vedenjskimi in s čustvenimi težavami. Sredstva, zbrana v akciji, so bila namenjena počitnikovanju otrok na morju. Pomagali smo zbirati tudi igrače, oblačila in šolske potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin. S to gesto smo nadaljevali uspešno zgodbo zbiranja pomoči za marginalne družbene skupine, ko smo v lanskem letu začeli z akcijo zbiranja humanitarne pomoči za begunce. 

Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani že vrsto let izvajamo projekt dela z Romi, odvisniki, ljudmi s težavami v duševnem zdravju in otroki s težavami v odraščanju. Delujemo na področjih brezdomstva, ostarelih, ki potrebujejo pomoč, žensk in otrok, ki so preživeli nasilje. Intenzivno smo se ukvarjali z begunci, ki so nastanjeni v Sloveniji, predvsem pri integraciji v družbo in pri šolanju otrok. Študenti fakultete opravljajo prakso v približno stotih različnih nevladnih organizacijah po Sloveniji. 

Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani smo s študenti sodelovali v več aktivnostih ozaveščanja javnosti o zdravih vidikih življenja in varovanja zdravja. Študenti so med drugim kot prostovoljci sodelovali z Rdečim križem Slovenije pri izvajanju preventivnih delavnic na temo prve pomoči v ljubljanskih osnovnih šolah ter kot prostovoljci sodelovali in nudili pomoč osebam po okvari hrbtenjače pri nameščanju, gibanju z monoskijem in uporabi vlečnih naprav.